BBTK > Mijn Rechten > Veiligheid en bescherming op het werk

5-10-2017 17:14 Afdrukken

Veiligheid en bescherming op het werk

 

28 april is een bijzondere datum: het is namelijk de werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk. Vandaag de dag moeten alle werkgevers verplicht aandacht hebben voor de bescherming en de veiligheid op de werkplek. Nochtans worden werknemers nog elke dag het slachtoffer van arbeidsongevallen. 

 

Als vakorganisatie spelen wij een wezenlijke  rol in het voorkomen van arbeidsongevallen en in de bescherming van de werknemers. Waakzaamheid is geboden op de werkvloer en het is aan de werkgevers om alle nodige maatregelen te treffen om een kwaliteitsvolle werkomgeving te bieden.


Deze veiligheid en bescherming op het werk verlopen via preventie, identificatie en evaluatie van de risico’s op de werkplek. Dit vereist eveneens een optimale opleiding van de werknemers en van hun vertegenwoordigers om de wetgeving te doen naleven en zo tot meer veiligheid te komen en het welzijn op het werk te vrijwaren.


De wetgever heeft duidelijke maatregelen getroffen en naargelang van de omstandigheden moeten deze verplicht door de werkgevers worden uitgevoerd.


De IDPBW


Er is voorzien dat elke werkgever over een interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (IDPBW) beschikt. Wanneer deze dienst niet alle toevertrouwde opdrachten zelf kan uitvoeren, kan de werkgever een beroep doen op een zogenaamde externe dienst voor preventie en bescherming op het werk.


De opdracht van deze diensten ? De werkgever en de werknemers bijstaan bij de toepassing van de regelgeving over het welzijn.
De IDPBW moet samengesteld zijn uit minstens één preventieadviseur, die tot taak heeft om de werkgever bij te staan bij de toepassing van de maatregelen over het welzijn op het werk. De preventieadviseur beschikt, zoals zijn naam aangeeft, eveneens over een adviesfunctie ten overstaan van de werkgever en de werknemers.


De werkgever moet dus de veiligheid en de gezondheid van de werknemers op de werkplaats garanderen. Daartoe moet hij bepaalde maatregelen treffen voor preventie of voor beheersing van risico’s. Dit is vastgelegd in de wetgeving betreffende het welzijn op het werk. Het betreft meer bepaald:

  • Risico’s vermijden
  • Niet te vermijden risico’s inschatten
  • De risico’s aan de bron bestrijden
  • Het werk aanpassen aan de mens


Het CPBW


Telt de onderneming 50 werknemers of meer, dan is de oprichting van een Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) eveneens verplicht. Het CPBW moet initiatieven nemen om het welzijn van de werknemers in de bedrijven te verbeteren. Het is een paritair orgaan samengesteld uit enerzijds vertegenwoordigers verkozen door de werknemers van het bedrijf en anderzijds uit vertegenwoordigers aangeduid door de werkgever onder het leidinggevend personeel. Er moeten evenveel vertegenwoordigers van beide partijen zijn.


Algemene taken van het CPBW :

  • Bewaken van het arbeidsklimaat (werkdruk, arbeidsongevallen enz.)
  • Waken over voldoende en degelijke beschermingsmiddelen
  • Onderzoeken van individuele klachten over veiligheid en welzijn