BBTK > Mijn Rechten > Alcohol en drugs op het werk

1-3-2018 16:08 Afdrukken

Drugs en alcohol op de werkplaats. Wat zijn mijn rechten? (-2)

 

Hoe voert de werkgever deze preventieve maatregelen in?

Het is aan de werkgevers om, in een eerste fase, de principes en de doelstellingen vast te leggen van het preventiebeleid dat ze wensen in te voeren (dit moet uiteraard aangepast zijn aan de omvang van het bedrijf, aan de aard van zijn activiteiten en de risico’s die aan deze activiteiten zijn verbonden).
Deze preventieve maatregelen mogen slechts worden ingevoerd nadat de werkgever het CPBW en de OR heeft ingelicht, en deze organen elk hun advies hebben gegeven binnen hun wettelijk bevoegdheidsgebied. Als er geen CPBW is, moet de informatie worden verstrekt aan de syndicale afvaardiging (en als er geen syndicale afvaardiging is, aan de werknemers zelf).
De preventieadviseur kan eveneens tussenkomen bij de werknemers om hen in te lichten over de mogelijkheden tot bijstand die binnen het bedrijf bestaan of door zelf contact op te nemen met een bijstandsdienst als de werknemer daar zelf niet toe in staat is.

Mag mijn werkgever me aan een alcohol- of drugstest onderwerpen?

Ja, onder bepaalde voorwaarden en voor zover dit voorzien is in het preventiebeleid inzake alcohol en drugs binnen het bedrijf. Dergelijke soorten tests kunnen hiervan inderdaad deel uitmaken, maar in dat geval moet de te volgen procedure duidelijk vastgelegd en ingevoerd zijn via het preventie- en beschermingsbeleid binnen het bedrijf. Te onthouden :

  • Het mag enkel om ademtesten en psychomotorische tests gaan. Deze mogen niet geijkt zijn en mogen slechts een indicatie geven. Bloedafnames en urinetests zijn uitdrukkelijk verboden !
  • De groep(en) werknemers die aan een dergelijke test kan (kunnen) worden onderworpen moeten van bij het begin duidelijk geïdentificeerd zijn (dit kan bijvoorbeeld uitsluitend gelden voor de werknemers die een veiligheids- of dienstenfunctie uitoefenen) ;
  • De te volgen procedure tijdens de test moet gekend zijn (hoe de test afnemen ?)
  • Enkel de preventieadviseur of de arbeidsgeneesheer mag deze tests afnemen (dit moet eveneens worden vastgelegd)
  • Het (de) tijdstip(pen) waarop de tests mogen worden afgenomen moet(en) zijn afgesproken
  • De mogelijke gevolgen van een positief testresultaat moeten vooraf worden vastgelegd.