BBTK > Mijn Rechten > Arbeidsongevallen

6-11-2018 10:00 Afdrukken

Ziekte en ongeval (- 4)

Je bent gedurende een lange tijd ziek. Mag je werkgever je ontslaan?

Er is geen algemeen ontslagverbod voor de werkgever tijdens de periode van ziekte. Het is wel verboden om de werknemer op grond van zijn ziekte te discrimineren. De motivatie van het ontslag moet dus vreemd zijn aan de ziekte.

Je werkgever kan je ontslaan als hij de gewone regels met betrekking tot opzeg naleeft. Hij kan je een verbrekingsvergoeding betalen of de opzegtermijn laten presteren. De te presteren opzeggingstermijn kan dan wel maar aanvangen wanneer de werknemer terug genezen is. Intussen blijft de opzegging geschorst.

Indien je het eerder besproken re-integratietraject hebt doorlopen en de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer van oordeel is dat je definitief ongeschikt bent, loop je daarentegen wel het risico dat je werkgever je contract beëindigt om medische overmacht. Hij kan je dus onmiddellijk ontslaan zonder opzegvergoeding. Als je voldoende lang hebt gewerkt, heb je na een ontslag wegens medische overmacht wel recht op werkloosheidsuitkeringen.

Als je een contract van bepaalde duur (of voor een duidelijk omschreven werk) hebt mag je werkgever het contract verbreken als je langer dan 6 maanden ziek bent. In dat geval moet een verbrekingsvergoeding betaald worden. Deze vergoeding staat gelijk aan het loon dat zou moeten betaald worden tot het einde van het contract, met een maximum van drie maanden. Het reeds betaalde gewaarborgde loon (bij ziekte) wordt hiervan afgetrokken.

Wat als je ziek wordt na het geven van je opzeg?

Als je ziek wordt tijdens de periode van je vooropzeg kan je werkgever onmiddellijk een einde stellen aan je contract. Hij betaalt dan een opzegvergoeding die de periode dekt tot op het einde van de opzegperiode. Hij kan daar het bedrag van het betaalde gewaarborgd loon (tijdens de ziekte) van aftrekken.

Deze voorwaarden moeten dan vervuld zijn:
- je werd ontslagen door middel van een te presteren opzegtermijn;
- je wordt ziek na de kennisgeving van de opzeg;
- je werkgever moet de overeenkomst omwille van een geldige reden verbreken tijdens de arbeidsongeschiktheid.

Een contract van bepaalde duur en langer dan 7 dagen ziek?

Heb je een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur/bepaald werk van minder dan 3 maanden, dan zal je werkgever de overeenkomst kunnen beëindigen zonder opzeg of vergoeding in geval je langer dan 7 dagen ziek bent (dus ten vroegste vanaf de 8ste dag). Deze beëindiging is enkel mogelijk indien  de periode waarin een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur kan opgezegd worden, verstreken is. Met andere woorden: na de eerste helft van de contractperiode.

Wat gebeurt er als je opnieuw aan het werk gaat?

Op het einde van je arbeidsongeschiktheid moet je werkgever je aan dezelfde voorwaarden terugnemen als voor het begin van je arbeidsongeschiktheid. Je werkgever moet je dus opnieuw tewerkstellen in de functie die je had voor het begin van de arbeidsongeschiktheid aan hetzelfde loonbarema (eventueel opnieuw aangepast naargelang van de indexeringen en conventionele loonsverhogingen die hebben plaatsgevonden) en aan dezelfde arbeidsvoorwaarden.
Een werkgever mag geen genezingsattest afgeleverd door de behandelend arts vragen.

Mag je deeltijds opnieuw aan het werk gaan?

Als je deeltijds het werk hervat na een periode van arbeidsongeschiktheid, moest je vroeger de toelating vragen van de adviserend arts van het ziekenfonds. Tegenwoordig is deze toelating nog steeds vereist maar hoeft ze niet meer vooraf te worden gegeven. De vraag om toelating moet wel worden ingediend voor de hervatting van het werk. De adviserend arts van het ziekenfonds beschikt dan over een termijn van 30 dagen vanaf de dag van de werkhervatting om zijn beslissing te nemen.

Opgelet, om deeltijds het werk te hervatten, moet je werkgever akkoord gaan. Hij is niet verplicht hiermee in te stemmen.

Wat gebeurt er na de periode van gewaarborgd loon?

Na de periode van gewaarborgd loon betaalt het ziekenfonds je een ziekte-uitkering, onder bepaalde voorwaarden. Voor arbeidsongevallen en beroepsziekten gelden andere regels.

Er bestaan 2 periodes van arbeidsongeschiktheid:
- de periode van primaire ongeschiktheid: het eerste jaar arbeidsongeschiktheid;
- de invaliditeitsperiode: vanaf het tweede jaar arbeidsongeschiktheid tot het einde van de arbeidsongeschiktheid (ten laatste tot de pensioengerechtigde leeftijd).

Wie heeft recht op deze uitkeringen?

Iedereen met een arbeidsovereenkomst maar ook werklozen hebben recht op ziekte-uitkeringen. Dit geldt ook als je arbeidsovereenkomst werd geschorst vanwege zwangerschapsrust (vanaf de 5de maand), kraamverlof of naar aanleiding van een arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of een invaliditeit. Je moet aangesloten zijn bij een ziekenfonds en voldoen aan de voorwaarden in verband met de wachttijd.


Arbeidsongeval? Je vindt alle info hier!