BBTK > Mijn Rechten > Arbeidsreglement > 2

6-10-2017 12:53 Afdrukken

Het arbeidsreglement (-2)

Meer in detail

Alle verplichte vermeldingen van het arbeidsreglement:
1. De uurroosters: begin en einde van de gewone arbeidsdag, tijdstip en duur van de rusttijden, de dagen waarop regelmatig niet gewerkt wordt.

a.       Ik werk deeltijds: tot voor kort moesten alle (voltijdse en deeltijdse) uurroosters, die van toepassing zijn in de onderneming, worden vermeld in het arbeidsreglement.
Voor deeltijdse werknemers die met een variabel uurrooster werken werd deze verplichting afgeschaft. Er wordt voortaan  voorzien dat het arbeidsreglement enkel nog een afgebakende 'vork' moet voorzien (bepalen van een tijdskader waarbinnen kan worden gewerkt).
Dit algemeen kader dat vastgelegd moet worden voor de toepassing van de variabele deeltijdse werkroosters moet volgens de wet een aantal verplichte zaken bevatten (bv. het dagelijks tijdvak waarin arbeidsprestaties mogelijk zijn, de dagen van de week waarop arbeid gepresteerd kan worden, de minimale en de maximale dagelijkse arbeidsduur en ook de manier waarop en de termijn waarbinnen je in kennis moet gesteld worden van je werkrooster). die vermeldingen worden afzonderlijk voor elke deeltijdse arbeidsregeling opgenomen.
b.      Ik werk in een ploegenstelsel: Als er in opeenvolgende ploegen wordt gewerkt, worden die vermeldingen voor elke ploeg afzonderlijk opgenomen. Ook het ogenblik en de wijze waarop de ploegen elkaar afwisselen, worden aangegeven.
c.       Mijn werkgever past het systeem van ‘geannualiseerde arbeidstijden’ toe: hij moet  daarenboven melding maken van de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur en het aantal arbeidsuren dat over een bepaalde referteperiode moet worden gepresteerd; het begin en het einde van de periode waarbinnen de wekelijkse arbeidstijd gemiddeld moet worden nageleefd; begin en einde van de arbeidsdag, het tijdstip en de duur van de rusttijden van de alternatieve uurregelingen.
d.      Ik werk niet ter plaatse: voor de werknemers die in de lokalen van de onderneming slechts aanwezig zijn om er grondstoffen en alle andere voorwerpen of documenten betreffende hun arbeidstaak op te halen of om er het resultaat van hun arbeid of enig ander document dienaangaande te brengen, wordt de vermelding van het begin en het einde van de gewone arbeidsdag vervangen door de vermelding van dag en uur waarop de lokalen toegankelijk zijn.

2. De wijzen van meting van en controle op de arbeid met het oog op het bepalen van het loon.
3. Hoe, wanneer en waar wordt mijn loon betaald.
4. De duur van de opzeggingstermijnen of de modaliteiten voor het bepalen van de opzeggingstermijnen of de verwijzing naar de wettelijke en reglementaire bepalingen ter zake. Ook de dringende redenen die de verbreking van de overeenkomst zonder opzegging door de ene of de andere partij rechtvaardigen, onder voorbehoud van de beoordelingsbevoegdheid van de rechtbanken.
5. De rechten en plichten van het toezichthoudend personeel.
6. De sancties, het bedrag en de bestemming van de eventuele geldboeten en de tekortkomingen die aldus bestraft worden.
7. Het beroep dat openstaat voor de werknemers die een klacht in te dienen of een opmerking te maken hebben in verband met de straffen die hun betekend zijn of die zij betwisten.
8. De plaats waar de persoon te bereiken is, die aangewezen is om de eerste hulp te verlenen.
9. De plaats waar de verbandkist zich bevindt.
10. De duur van de jaarlijkse vakantie evenals de modaliteiten voor toekenning van die vakantie of de verwijzing naar de wettelijke bepalingen ter zake; ook eventueel de datums van de jaarlijkse collectieve vakantie.
11. De namen van de leden van de ondernemingsraad.
12. De namen van de leden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW).
13. De namen van de leden van de syndicale afvaardiging.
14. De namen van de artsen, aangewezen buiten degenen die behoren tot een medische, farmaceutische of verplegingsdienst, tot wie het slachtoffer van een arbeidsongeval zich kan wenden, als deze buiten de streek woont waar de medische, farmaceutische en verplegingsdienst of de als vast erkende arts gevestigd is.
15. Het adres van de inspectiediensten waar de ambtenaren en beambten kunnen worden bereikt die belast zijn met het toezicht op de toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen in verband met de bescherming van de werknemers.
16. De vermelding van de collectieve arbeidsovereenkomsten en/of de bedrijfsakkoorden die van toepassing zijn op de werkvoorwaarden.
17. De maatregelen genomen tegen geweld, pesterijen en ongewenste intimiteiten op het werk.