BBTK > Mijn Rechten > Bedrijf in faling - 2

25-10-2017 17:47 Afdrukken

Bedrijf in faling. Wat nu? (-2)

Wat gebeurt er na het opmaken van de schuldvordering?

De schuldvordering wordt neergelegd bij de Rechtbank van Koophandel en bij het Fonds Sluiting van Ondernemingen. De Rechtbank van Koophandel laat de schuldvordering opnemen in het ‘bevoorrecht passief’. Dit betekent dat je als werknemer tot de bevoorrechte schuldeisers behoort en dus als één van de eersten recht hebt op je tegoeden. Dit betekent niet dat je automatisch al je centen krijgt. Het Fonds Sluiting van Ondernemingen zal - na een periode van ongeveer anderhalf jaar - de tegoeden uitbetalen.

Wat betaalt het Sluitingsfonds?

In geval van insolvabiliteit van de werkgever kunnen de werknemers die getroffen worden door een failliet van de onderneming (onder bepaalde voorwaarden en binnen bepaalde grenzen) genieten van een waarborg van het Sluitingsfonds.
De waarborg van het Sluitingsfonds in geval van onvermogen van de werkgever, kan slaan op contractuele vergoedingen (loonachterstallen, opzeggingsvergoedingen, eindejaarspremie, ...), op de bedrijfstoeslag, … en ook op de zogenaamde sluitingsvergoeding.

Deze bedraagt € 160,02 per jaar anciënniteit in de onderneming (met een maximum van 20 jaar). De werknemers van 45 jaar en ouder hebben hier bovenop recht op hetzelfde bedrag (€ 160,02) per leeftijdsjaar boven 45 jaar. Het totale bedrag is begrensd op € 25.000 bruto per sluiting en per werknemer.

Om te weten of je ook recht hebt op een sluitingspremie, neem je best contact op met je syndicale afgevaardigde of met de juridische dienst van je gewestelijke afdeling.

Het saldo van je vordering boven de € 25.000 bruto blijft opgenomen in het bevoorrecht passief van de faling. Als er na betaling van de ‘eerst bevoorrechten’, zoals hypothecaire schuldeisers, nog geld overblijft, zal de curator dit evenredig verdelen over de werknemers die nog een saldo tegoed hebben.

Wat moet je doen als je werkloos wordt?

Als je als werknemer bij de faling werkloos wordt, moet je zo snel mogelijk je werkloosheidsdossier laten opmaken. Dit doe je bij het plaatselijk ABVV-kantoor.
Je moet volgende documenten meebrengen:
• je identiteitskaart en je lidboekje vakbond;
• de opzeggingsbrief;
• het werkloosheidsformulier C4 indien reeds ontvangen;
• je bank- of postrekeningnummer.

Je zal dan, in afwachting van de tussenkomst van het Fonds Sluiting van Ondernemingen, normaal werkloosheidsuitkeringen ontvangen. Je moet er wel rekening mee houden dat deze bedragen in mindering gebracht worden van het bedrag aan opzeggingsvergoeding dat je van het Fonds uiteindelijk ontvangt.
Wat met het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (het vroegere brugpensioen)?
Indien je reeds werkloze met bedrijfstoeslag was, ontving je van de werkgever een aanvullende vergoeding bovenop de werkloosheidsuitkering, namelijk. de bedrijfstoeslag. Bij faling van de werkgever neemt het Fonds deze taak over.
Indien je van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag kan genieten op basis van een  collectieve arbeidsovereenkomst, zal het Fonds ook tussenkomen voor de bedrijfstoeslag. Voor de berekening daarvan neem je best contact op met je syndicale afgevaardigde of met de juridische dienst van je gewestelijke afdeling.

 

 

 

  Meer weten?

  Download onze Memo
  (update 01/2017)

  Bedrijf in faling: wat nu?