BBTK > Mijn Rechten > Collectief ontslag en tewerkstellingscel

24-9-2013 18:14 Afdrukken

Collectief ontslag en tewerkstellingscel

Sinds 7 april 2009 moeten alle bedrijven die meer dan 20 werknemers tewerkstellen een tewerkstellingscel oprichten als ze overgaan tot collectief ontslag. Deze maatregel geldt niet meer uitsluitend voor bedrijven die een vermindering van de brugpensioenleeftijd wensen in te voeren.
 

Wat is een tewerkstellingscel ?

De opdrachten van de tewerkstellingscel zijn divers : de procedure voor de inschrijving in de cel opstarten, eventueel een beroepsopleiding of een baan aanbieden,...

De belangrijkste opdracht van de cel bestaat erin elke werknemer minstens één aanbod voor beroepsinschakeling te doen (outplacement).

Als je 45 jaar of ouder bent, heb je recht op minimum 60 uur outplacement tijdens de duur van je inschrijving in de cel. Als je jonger dan 45 jaar bent, heb je recht op een minimum van 30 uur outplacement.


Moet ik deelnemen aan de tewerkstellingscel ?

Een tewerkstellingscel is verplicht voor alle werknemers die tijdens de herstructureringsperiode werden ontslagen. Je moet je voor de cel inschrijven voor een duur van 6 maanden als je 45 jaar en ouder bent of voor een duur van drie maanden als je jonger dan 45 jaar bent.

Als je uitzendkracht bent of een contract van bepaalde duur hebt, is de inschrijving in de tewerkstellingscel niet verplicht. Je kan je hiervoor vrijwillig inschrijven op voorwaarde dat je één ononderbroken jaar anciënniteit hebt.

Je bent echter vrijgesteld van de verplichting om deel te nemen aan een tewerkstellingscel als je bijvoorbeeld ouder dan 58 jaar bent of als je 38 werkjaren kan bewijzen aan het einde van de periode gedekt door je opzeggingstermijn.

 

Share/Bookmark