BBTK > Mijn Rechten > Beroepsopleiding

2-10-2017 14:00 Afdrukken

De beroepsopleiding

 

 


 

Een opleiding volgen binnen je bedrijf is zeer waardevol. Het laatste interprofessioneel akkoord voorziet hierover dan ook belangrijke maatregelen. Sinds 2017 is er een nieuwe doelstelling van gemiddeld 5 dagen opleiding per jaar per voltijds equivalent voorzien.

Hoe kan dit doel in de bedrijven worden verwezenlijkt?

• Hetzij door een sector-cao of de verlenging van een bestaande sector-cao inzake opleiding. De cao moet dan voorzien in een inspanning die ten minste gelijk is aan de bestaande sectorale inspanning.
• Ofwel via de invoering van een individuele vormingsrekening per werknemer (moet nog geconcretiseerd worden via Koninklijk Besluit)


De regelgeving legt een beroepsdoelstelling op van 5 opleidingsdagen per voltijds equivalent per jaar. Dit betekent dus niet dat iedere individuele werknemer onmiddellijk recht heeft op 5 opleidingsdagen per jaar. De opleidingsinspanningen moeten per jaar worden vastgelegd, met een doelstelling van 5 opleidingsdagen aan het einde van het groeipad.
Er is een vervangingsregeling voorzien indien er geen sector-cao of een individuele vormingsrekening is. In dat geval heeft de voltijds werknemer recht op 2 dagen opleiding gemiddeld per jaar, ongeacht de sector waarin hij werkt.

Voor wie?

Niet alle werkgevers zijn gebonden aan deze opleidingsplicht. Bijvoorbeeld in bedrijven met minder dan 10 werknemers bestaat deze niet. Bedrijven die tussen de 10 en 20 werknemers tewerkstellen zullen nog een soepelere regeling krijgen via een koninklijk besluit.


Wat zijn de voorwaarden?

De opleiding moet door de werkgever zelf worden georganiseerd of hij kan een beroep doen op een externe dienstenleverancier zoals de vormingsfondsen van de sector waartoe hij behoort.


 

Welke soorten opleiding?

Er zijn 2 soorten mogelijk:


• Formele opleidingen: cursussen en stages ontwikkeld door opleiders, gekenmerkt door een hoge graad van organisatie door de opleider of opleidingsinstelling. Ze worden gegeven op een andere plaats dan de werkplek en richten zich tot een groep cursisten. Vaak krijg je bij een formele opleiding op het einde een attest.
• Informele opleidingen: de opleidingsactiviteiten houden rechtstreeks verband met het werk en zijn gekenmerkt door een hoge mate van zelforganisatie door de individuele leerling of een groep leerlingen. Ze hebben een inhoud die bepaald wordt door de individuele behoeften van de leerling op de werkplek.

Share/Bookmark