BBTK > Mijn Rechten > Beroepsopleiding (2)

27-9-2017 17:09 Afdrukken

De beroepsopleiding (-2)

 

Welke sancties?

Er is geen enkele sanctie voorzien als de doelstelling niet bereikt werd. Maar het is toch niet zomaar vrijblijvend. De manier waarop de opleidingsplicht wordt vervuld wordt namelijk meegenomen bij het invullen van de sociale balans.

Wat is een bedrijfsopleidingsplan?

Een opleidingsplan is een document dat voor een bepaald bedrijf het aantal opleidingsdagen en de planning opgeeft. Het vermeldt ook om welk soort opleiding het gaat en welke bedienden de opleidingen zullen volgen. Zo kan op de behoeften worden ingespeeld, kan ervoor worden gezorgd dat niemand vergeten wordt, enz. In sommige sectoren is de werkgever verplicht om een opleidingsplan op te stellen en moet dit door de vakorganisaties worden goedgekeurd.


Wat zijn sectorale opleidingsfondsen?

De laatste jaren werden diverse vormen van paritaire (= met vertegenwoordigers van de werknemers en van de werkgevers) organisaties opgericht onder uiteenlopende benamingen als ‘sectorale opleidingsfondsen’, ‘opleidingscentra’, ‘fondsen voor bestaanszekerheid’, … Ongeacht hun statuut of de sector waarvoor ze werken, hebben al die organisaties tot doel om het beleid inzake beroepsopleiding te coördineren binnen het kader van het sectoraal sociaal overleg. Het staat de bedrijven van de sector vrij om al dan niet een beroep te doen op hun diensten.


De mogelijke taken van de opleidingsfondsen zijn erg divers:
• coördinatie van het opleidingsbeleid
• advies inzake opleiding, op individueel of collectief (bedrijfs-)vlak, bijvoorbeeld om het opleidingsplan op te stellen
• grondige studie van de sector om efficiënter in de opleidingsbehoeften te voorzien
• opleiding als dusdanig, al dan niet in samenwerking met openbare en/of private opleidingsinstellingen, bedrijven, scholen, …
• promotie en sensibilisering over opleiding bij bedrijfsleiders
• samenwerking met het “initieel” onderwijs
• validering van bekwaamheden
• opleiding van werkzoekenden
• outplacement
• …

Er zijn wel maar weinig opleidingsfondsen die al deze taken vervullen.

Een sectorale opleidingsfonds in mijn sector?

Hierna volgt een niet-limitatieve lijst van sectorale opleidingsfondsen voor bedienden, technici en kaderleden. Zoek gerust eens uit welke diensten zij aanbieden!
 
PC 218
Sectoraal vormingcentrum van het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor bedienden
www.cevora.be

PC 130
GRAFOC - Sector- en Vormingsfonds voor de arbeiders uit de Printmedia industrie in Vlaanderen.
www.grafoc.be 
 
PC 207
Co-valent - fondsen voor vorming in de scheikundige nijverheid voor arbeiders en bedienden
www.co-valent.be 
 
PC 209
INOM - sectoraal vormingsfonds voor de bedienden van de metaal- en technologische industrie.
www.inom.be 
 
PC 209 - Antwerpen
VIBAM – Vormingsinitiatief voor Bedienden van de Antwerpse Metaalnijverheid
www.vibam.be   
 

PC 209 - Oost- & West-Vlaanderen
VORMETAL - Vormingscentrum voor de Bedienden der Metaalverwerkende Nijverheid van Oost- en West-Vlaanderen
www.vormetal.be 
 
PC 209 Brabant
OBMB - Opleidingsfonds voor bedienden van de metaalverwerkende nijverheid van Brabant en van de controlemechanismen van België.
www.obmb.be
 
PC 209 Limburg
LIMOB - Limburgs Instituut van de Metaalverwerkende Nijverheid voor de Opleiding van Bedienden
www.limob.be
 
PC 214
COBOT Bedienden - Vormingscentrum voor de bedienden van de textielsector
www.cobot.be
 
PC 215
IVOC - Instituut voor Vorming en Onderzoek in de Confectie
www.ivoc.be
 
PC 219
OBMB - Opleidingsfonds voor bedienden van de metaalverwerkende nijverheid van Brabant en van de controlemechanismen van België.
www.obmb.be
 
PC 220
IPV - Initiatieven voor professionele vorming van de voedingsnijverheid
www.ipv.be

  
PC 226
LOGOS - Vormingsfonds voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek
www.logosinform.be
 
PC 227 & 303.01
Mediarte - Sociaal Fonds van de audiovisuele sector & van de filmproductie
www.mediarte.be

 

PC 306
Fopas - Fonds voor de bevordering van de werkgelegenheid en van de opleiding in de verzekeringssector
www.fopas.be
 
PC 307
Cepom - Voortgezette vorming, bijscholingen en outplacement voor de medewerkers van de makelarij
www.cepom.be

PC 310
Elan+ Paritair opleidingsinitiatief van de banksector
www.elanplus.be

PC 319.00
Sociaal Fonds voor de bicommunautaire opvoedings- en huisvestingsinrichtingen 
www.fe-bi.org

 

PC 319.01
Sociaal Fonds voor de Vlaamse Opvoedings- en Huisvestingsinrichtingen
www.vspf.org
 
PC 322
VFU - Vormingsfonds voor Uitzendkrachten
www.vfu-ffi.be

PC 323
Sociaal fonds het beheer van gebouwen, vastgoedmakelaars en dienstboden
www.sf323.be

 

PC 329
VSPF – SFSCW Sociaal Fonds voor het Sociaal-Cultureel Werk van de Vlaamse Gemeenschap
www.vspf.org 
 
PC 330
Sociaal fonds voor de privé-ziekenhuizen
www.fe-bi.org 
 
PC 330
Sociaal Fonds Ouderenzorg 
www.fe-bi.org 
  
PC 330
Sociaal Fonds voor de Gezondheidsinrichtingen en -diensten (SF GID) 
ww.fe-bi.org 
 
PC 331
Sociaal Fonds voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector
www.vivosocialprofit.org

 
FE. BI
Vereniging van de Federale en Bicommunautaire Sociale Fondsen van de Non-Profit Sector
www.fe-bi.org

VSPF
Vlaamse social-profitfondsen
www.vspf.org 

Share/Bookmark