BBTK > Mijn Rechten > Jouwvakantiegeld - 2

16-10-2017 17:38 Afdrukken

Jouw vakantiegeld (-2)

Kan er soms een extralegaal vakantiegeld worden uitbetaald?

Bovenop de wettelijke vakantiegelden kennen bepaalde bedrijven een aanvulling toe. Dit extralegale vakantiegeld is onderworpen aan RSZ-bijdragen.

Heb ik recht op mijn vakantiegeld als ik volgend jaar niet meer in hetzelfde bedrijf werk?

In dat geval spreekt men over “vertrekvakantiegeld”. In feite gaat het om het vakantiegeld dat je normaal het volgende jaar had moeten krijgen, maar dit wordt je uitbetaald door je huidige werkgever op het ogenblik dat je het bedrijf verlaat (einde contract, volledige onderbreking van je beroepsloopbaan, opname van tijdskrediet onder de vorm van een volledige schorsing van het contract, enz.).

Wend je voor meer inlichtingen over de berekening van dit vakantiegeld tot de juridische dienst van je BBTK-afdeling.

Hoe wordt mijn vertrekvakantiegeld berekend?

Het vertrekvakantiegeld bedraagt 15,34% van je brutoloon tijdens het vertrekjaar of tijdens het vakantiejaar voor de vakantiedagen die je niet hebt opgenomen. Met brutoloon bedoelt men ook de eindejaarspremie, de 13de maand, premies, overuren en voordelen in natura… Die 15,34% is samengesteld uit 7,67% voor het enkel vakantiegeld en 7,67% voor het dubbel vakantiegeld.

Een cijfervoorbeeld: Je had in 2017 recht op 24 vakantiedagen. Van deze 24 dagen nam je er al 10 op bij je uitdiensttreding. Je werkgever heeft je nog niet het dubbele vakantiegeld betaald. Wanneer je het bedrijf verlaat zal je werkgever je het volgende moeten betalen:
- het enkel vakantiegeld voor de 14 dagen die je nog niet opnam: 14/24 x 7,67% van de bezoldigingen verdiend in  2016
- dubbel vakantiegeld: 7,67%  van de bezoldigingen verdiend in 2016
- vertrekvakantiegeld om je vakantie van 2017 te financieren : 15,34% van de bezoldigingen verdiend tussen 1 januari en de datum dat je uit het bedrijf vertrekt.

Opmerking: vergeet niet dat je vertrekvakantiegeld bedoeld is om een deel van je vakantie van het volgende jaar te betalen. Wees dus vooruitziend!

Hoe zal mijn nieuwe werkgever mijn vakantiegeld berekenen?

Op het ogenblik dat je het bedrijf verlaat, moet je eveneens attesten ontvangen met het bedrag van het ontvangen vakantiegeld en het daarop betrekking hebbend vakantiejaar. Deze attesten moet je afgeven aan je nieuwe werkgever, die het verschuldigde vakantiegeld berekent in verhouding tot je loon op het moment dat je vakantie neemt. Dit bedrag vermindert hij met het bedrag dat in het attest wordt vermeld. Als je bij je nieuwe werkgever minder verdient, is het bedrag dat wordt afgetrokken van je vakantiegeld begrensd.

Waarom? Het vakantiegeld dat je bij het verlaten van de onderneming hebt ontvangen, is hoger dan het vakantiegeld dat je nieuwe werkgever moet betalen. Om een “negatief” saldo te voorkomen, mag het afgetrokken bedrag dan ook niet hoger zijn dan het vakantiegeld dat je bij je vroegere werkgever zou hebben ontvangen.

De arbeidswereld is nieuw voor mij, heb ik recht op vakantie en dus op vakantiegeld?

Het 1ste kalenderjaar heb je in theorie geen recht op vakantie (aangezien dit recht afhangt van het aantal gewerkte maanden in het vorige jaar).Voor beginnende werknemers voorziet men echter specifieke regels opdat je eveneens recht zou hebben op vakantie. Een jongere die pas is afgestudeerd en die ten minste 1 maand als loontrekkende heeft gewerkt, kan tijdens het volgende jaar 4 weken vakantie opnemen (een deel van de vakantie zal door de werkgever worden betaald en een deel – de zogenaamde “jeugdvakantie-uitkering” – zal door de RVA worden betaald). Eenzelfde principe bestaat voor werknemers van 50 jaar en ouder die het werk hervatten na een periode van volledige werkloosheid of invaliditeit. Zij kunnen seniorvakantie nemen eveneens tegen een uitkering van de RVA.
 
Meer weten over de jeugdvakantie en de aanvullende vakantie. Klik gerust door naar het thema daarover in “Je rechten online