BBTK > Mijn Rechten > Loonbonus

18-7-2017 14:09 Afdrukken

Mijn loonbonus

 

Wat is dat bonusstelsel juist?

Het is een stelsel van niet-recurrente resultaatsgebonden verloning. In feite gaat het om voordelen verbonden aan de collectieve resultaten van een onderneming of een groep ondernemingen, of van een welbepaalde groep werknemers, en dat op basis van objectieve criteria.

Ieder woord telt:

Niet-recurrente

Deze bonus is ook niet noodzakelijk een periodiek terugkerend verschijnsel, zoals bijvoorbeeld de jaarlijkse eindejaarspremie. Hij is verbonden aan welomschreven doelen, te realiseren binnen vooraf bepaalde termijnen, met een minimale referentieperiode van drie maanden. Beschouw dit dus niet als een sociale verworvenheid, maar als een mogelijk extraatje.

Resultaatsgebonden

De werkgever moet op voorhand duidelijk maken waarover het gaat, op verschillende vlakken. Dit betekent dat de te behalen doelen duidelijk gedefinieerd en transparant moeten zijn. Deze doelen hoeven niet beperkt te blijven tot de winstcijfers van het bedrijf: het kan even goed gaan om het behalen van een kwaliteitslabel of het doen dalen van het aantal arbeidsongevallen. Deze doelen mogen niet verbonden zijn aan individuele arbeidsprestaties, maar moeten gaan over collectieve inspanningen. Het is dus mogelijk een bepaald doel, met een vooraf bepaalde bonus, op te leggen aan een bedrijfsafdeling. De doelstellingen moeten ook duidelijk meetbaar kunnen zijn, zodat er nadien geen discussie kan ontstaan over het feit of de doelstellingen wel degelijk gehaald werden.

Voordelen

Deze bonus kan rekenen op een (para)fiscaal interessant tarief tot het netto jaarbedrag van € 3.255 (bedrag op 1/1/2017). De werkgever legt daar dan een derde bovenop (33 %), dat rechtstreeks naar de sociale zekerheid gaat. Let wel op: deze bonus opent voor de werknemer geen rechten met betrekking tot het sociaal zekerheidsrecht en het arbeidsrecht. Dat betekent bijvoorbeeld dat het bedrag dat je kan krijgen niet meetelt voor de berekening van je pensioen, noch voor de berekening van een eventuele ontslagvergoeding. Ook voor het bepalen van het vakantiegeld wordt geen rekening gehouden met dit speciale voordeel. De werkgever kan ook een bonus vooropstellen die hoger is dan € 3.255 (bedrag op 1/1/2017), maar dan moeten gewone sociale bijdragen en belastingen worden betaald die ook voor het normale loon gelden. 

Die voordelen mogen niet worden ingevoerd ter vervanging of omzetting van andere verloningen, premies of voordelen voorzien in individuele of collectieve overeenkomsten, ongeacht of ze aan sociale-zekerheidsbijdragen onderworpen zijn of niet.