BBTK > Mijn Rechten > Loonbriefje - 3

28-7-2017 12:04 Afdrukken

Jouw loonbriefje

 

Wat is de RSZ-bijdrage?

Dit is je bijdrage aan de sociale zekerheid. De RSZ-bijdrage is een percentage van je brutoloon.
Voor bedienden bedraagt de bijdrage 13, 07 % van het volledig brutoloon. De werknemers met een loon tussen € 1609,47 en € 2510,47 bruto (bedragen op 1/6/2017) krijgen een vermindering van de persoonlijke sociale bijdragen, de zogenaamde « werkbonus ». Die bonus zorgt ervoor dat je een hoger netto maandloon krijgt zonder dat daarom je brutoloon stijgt. Neem voor de berekening van deze bonus contact op met je afgevaardigde of je gewestelijke afdeling.


Voor arbeiders maken de RSZ-bijdragen 13,07 % uit van het equivalent van 108 % van het brutoloon. De reden hiervoor is dat het vakantiegeld wordt betaald door de RVJ (vakantiekas) en niet door je werkgever zoals voor de bedienden gebeurt.

Naast de gewone sociale-zekerheidsbijdragen (13,07 %), bestaan er eveneens zogenaamde bijzondere bijdragen. Waarom bijzonder? Omdat ze niet rechtstreeks bestemd zijn voor de verschillende takken van de sociale zekerheid of slechts verschuldigd zijn in bepaalde omstandigheden. Deze bijdragen kunnen zowel ten laste van de werkgever als van de werknemer zijn. Neem contact op met je afgevaardigde of met je afdeling als je meer informatie wenst.


Wat is de bedrijfsvoorheffing ?

Dit is de vervroegde betaling van de personenbelasting. De bedrijfsvoorheffing wordt berekend op basis van het belastbaar nettoloon en wordt onderverdeeld in normale heffingen (voor de normale/periodieke lonen) en uitzonderlijke heffingen (voor uitzonderlijke/niet-periodieke lonen). Neem contact op met je afgevaardigde of met je afdeling als je meer informatie wenst.