BBTK > Mijn Rechten > Ontslag: algemene principes

9-4-2018 11:21 Afdrukken

Ontslag: algemene principes (-2)

 

Welke formaliteiten moet mijn werkgever respecteren?

Een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur mag slechts worden verbroken door één van de partijen als bepaalde formaliteiten worden nageleefd en als een opzeggingstermijn wordt nageleefd.

Wanneer de werkgever een werknemer wil ontslaan, moet dit ontslag schriftelijk worden betekend met vermelding van de ingangsdatum en de duur van de termijn. Het moet aangetekend worden verstuurd (en heeft slechts uitwerking vanaf de 3de werkdag na de verzendingsdatum) of bij deurwaardersexploot worden bezorgd. Als een van deze voorwaarden niet wordt nageleefd, dan heeft het ontslag geen enkele waarde.


Een opzegging door je werkgever mag niet meer van hand tot hand worden gegeven. Deze mogelijkheid bestaat wel nog als je zelf je opzegging geeft (vergeet in dit geval niet een gedateerd en getekend ontvangstbewijs te vragen).


Hoe wordt de vooropzeg berekend?

Vanaf 1 januari bestaan er nieuwe regels rond de vooropzeg. Een nieuw berekeningssysteem voor de vooropzeg van arbeiders en bedienden werd ingevoerd. Dat nieuw systeem is van toepassing voor:

- Alle arbeidsovereenkomsten die aanvang namen na 1 januari 2014

- Alle lopende contracten, voor het gedeelte van de overeenkomst na 1 januari 2014

 

Als je arbeidsovereenkomst gesloten werd na 1 januari 2014 zijn de nieuwe regels volledig van toepassing. De opzegperiode wordt dan berekend op basis van je anciënniteit in het bedrijf en wordt uitgedrukt in weken.

Is je arbeidsovereenkomst afgesloten voor 1 januari 2014, dan bestaat uw opzeg uit 2 delen. Het eerste deel betreft uw 'vastgeklikte' rechten voor de periode voor 1 januari 2014: de opzegtermijn die op basis van de oude regels wordt berekend wordt dan uitgedrukt in maanden (het hangt af van uw anciënniteit in het bedrijf en uw loon op dat ogenblik).

Het tweede deel betreft de periode van tewerkstelling na 1 januari 2014: deze opzegtermijn wordt berekend aan de hand van de nieuwe wetgeving.

De som van de twee termijnen geeft de totale opzegperiode die van toepassing.

Let op: de termijn hangt ook af van het feit of u ontslagen werd, of zelf ontslag nam.

Wil je alles te weten komen over de berekening van de opzegtermijn, lees dan onze Expresso of onze Focus rond dit onderwerp. Ga in geval van ontslag ook zeker langs bij een BBTK-kantoor in je buurt.


Wanneer begint je vooropzeg te lopen?


De opzegtermijn begint te lopen vanaf de eerste maandag volgend op de week waarin de opzeg werd betekend.

Je loon wordt doorbetaald tijdens de vooropzegperiode. Je werkgever kan je dus perfect vragen om te blijven werken tijdens deze periode.


Wat gebeurt er als ik geen opzeggingstermijn moet presteren?


Het is mogelijk dat je werkgever niet wenst dat je een opzeggingstermijn presteert. Dit is dan een verbreking van de arbeidsovereenkomst (aangezien er voor jou geen arbeid meer is) zonder opzeggingstermijn en zonder dringende reden. Je werkgever moet dan een verbrekingsvergoeding betalen die overeenkomt met het loon van de opzeggingstermijn die nageleefd had moeten worden.


Vraag in dat geval altijd aan je werkgever om je dit via aangetekend schrijven te bevestigen. Door enkel af te gaan op een mondelinge overeenkomst stel je jezelf bloot aan de mogelijkheid dat je werkgever je zal verwijten afwezig te zijn op het werk.
Als je werkgever je arbeidsovereenkomst verbreekt mits een dergelijke verbrekingsvergoeding, heeft de verbrekingsbrief onmiddellijke uitwerking (in tegenstelling tot de opzegging die pas de eerstvolgende maandag ingaat).


Kan mijn opzeggingstermijn worden opgeschort?


Wanneer je werkgever heeft opgezegd, kan de opzegging worden opgeschort zoals een arbeidsovereenkomst kan worden opgeschort:


- Vakantiedagen die je opneemt tijdens de vooropzeg
- Arbeidsongeschiktheid (ziekte of ongeval)

Share/Bookmark