BBTK > Mijn Rechten > Outplacement

12-6-2014 11:36 Afdrukken

Outplacement

 

 

Wat is outplacement?

Met “outplacement” (of beroepsomschakeling) bedoelt men het geheel van begeleidende diensten en raadgevingen dat voor rekening van de werkgever door een derde, “dienstverlener” genoemd, aan de werknemer wordt gegeven.

 

Doelstelling is de werknemer in staat te stellen zo snel mogelijk een betrekking bij een nieuwe werkgever te vinden of een activiteit als zelfstandige op te starten.  Tot en met 31 december 2013 was de werkgever verplicht een outplacementbegeleiding aan te bieden aan werknemers van 45 jaar of ouder die door hem worden ontslagen en die een anciënniteit van minstens 1 jaar (CAO nr. 82) kunnen aantonen. Het recht op outplacement wordt voortaan veralgemeend (geen leeftijdsonderscheid meer). De werknemer die sinds 1 januari 2014 door de werkgever ontslagen wordt en die recht heeft op een opzeggingstermijn of een opzeggingsvergoeding van minstens 30 weken, kan aanspraak maken op een zogenaamd “ontslagpakket”. De regeling inzake outplacement voorzien in CAO nr. 82 blijft enkel behouden voor de werknemers van 45 jaar en ouder en die geen recht hebben op minstens 30 weken opzegtermijn.

De nieuwe regeling geldt niet voor werknemers die vallen onder de bepalingen met betrekking tot het activerend beleid bij herstructureringen en evenmin voor werknemers ontslagen om dringende redenen.

Dit ontslagpakket bestaat uit:

  • Een opzeggingstermijn of opzeggingsvergoeding en
  • Een outplacementprocedure. 
     

 

Wanneer heb je recht op outplacement?

Er bestaat een onderscheid tussen een ontslag met een opzeggingsvergoeding van minstens 30 weken en een ontslag met een opzeggingstermijn (die je dus presteert) van minstens 30 weken.

• Je presteert je opzeggingstermijn van minstens 30 weken: je hebt recht op een outplacementbegeleiding van 60 uren waarbij je je sollicitatieverlof moet gebruiken voor je deelname aan het outplacement.

• Je ontvangt een verbrekingsvergoeding gelijk aan minstens 30 weken opzeggingstermijn: in dat geval heb je recht op een outplacementbegeleiding van 60 uur. Opgelet er zullen 4 weken loon in mindering worden gebracht van je verbrekingsvergoeding voor de waarde van de  outplacementbegeleiding.

Je hebt bijvoorbeeld recht op een verbrekingsvergoeding van 30 weken. Je werkgever zal je dan 26 van de 30 weken moeten uitbetalen. Je hebt daarnaast recht op een outplacementbegeleiding ter waarde van 4 weken brutoloon.

Als je werkgever je geen outplacementaanbod doet, zal je toch minimum een vergoeding gelijk aan 30 weken opzeggingstermijn ontvangen. Dat is ook zo als je werkgever je een aanbod doet dat niet overeenstemt met  de kwaliteitsvereisten of als hij het outplacement niet uitvoert.

Er is evenwel een overgangsperiode voorzien :

• Tot 2016 bestaat de mogelijkheid (dus geen verplichting) voor de werknemer om het outplacement te volgen. Beslist de werknemer om dat niet te doen, dan zal hij minimum 30 weken krijgen. Beslist hij de begeleiding te volgen, dan zal de verbrekingsvergoeding worden verminderd met 4 weken.

• Vanaf 2016 zal je nog steeds niet verplicht zijn om outplacement te volgen, maar je verliest in elk geval 4 weken ongeacht of je de begeleiding aanvaardt of niet.

Momenteel voorziet de wet geen andere sancties voor de werknemers die niet op een outplacementaanbod willen ingaan.