BBTK > Mijn Rechten > Outplacement-2

12-6-2014 11:54 Afdrukken

Outplacement

Wie betaalt het outplacement?

Als je je opzeggingstermijn presteert, betaalt de werkgever het outplacement.

• Als je een verbrekingsvergoeding ontvangt, zullen 4 weken brutoloon in mindering worden gebracht van je verbrekingsvergoeding voor de waarde van de outplacementbegeleiding.

• Het moet om een outplacement van 60 uur gaan dat overeenstemt met de waarde van 1/12 van je jaarloon van het kalenderjaar dat het ontslag voorafgaat met een minimale waarde van € 1.800 en een maximale waarde van € 5.500. Als je deeltijds werkt, wordt een herleiding volgens de tewerkstellingsbreuk toegepast.

 

Hoe verloopt outplacement in de praktijk?

De outplacementprocedure duurt maximum 12 maanden. Als je je opzeggingstermijn presteert, voorziet de wet geen maatregelen over de verschillende fases van de outplacementprocedure.


Als je een verbrekingsvergoeding ontvangt, moeten er drie fases worden onderscheiden :

1ste fase

Aanvankelijk is outplacementbegeleiding bedoeld om je toe te laten om zelf en zo snel mogelijk een betrekking bij een nieuwe werkgever te vinden of een zelfstandige activiteit te ontwikkelen door advies en dienstverlening te verstrekken ten belope van twintig uren gedurende een periode van twee maanden.

2de fase

Ingeval outplacement niet tot het gewenste doel zou leiden, loopt de procedure verder gedurende een termijn van maximum 4 maanden, ten belope van in totaal 20 uren, behalve als je je werkgever meedeelt dat je een nieuwe betrekking hebt gevonden of een beroepsbezigheid als zelfstandige bent begonnen.

3de fase

Indien je aan het einde van deze nieuwe periode nog steeds geen betrekking bij een nieuwe werkgever of een beroepsbezigheid als zelfstandige hebt, wordt de procedure nog verder gezet gedurende een termijn van maximum 6 maanden, ten belope van in totaal 20 uren, behalve als je je werkgever hebt meegedeeld dat je een nieuwe betrekking hebt gevonden of een beroepsbezigheid als zelfstandige bent begonnen.

Ongeacht of je je opzeggingstermijn presteert of niet, wanneer je een betrekking bij een nieuwe werkgever hebt gevonden en deze betrekking verliest binnen de drie maanden na je indiensttreding, kan op jouw verzoek de outplacementbegeleiding hervat worden. Deze hervatting vangt aan in de fase waarin het outplacementprogramma werd onderbroken en neemt een einde bij het verstrijken van de periode van twaalf maanden na het begin van de outplacementbegeleiding.