BBTK > Mijn Rechten > Outplacement-3

12-6-2014 11:55 Afdrukken

Outplacement

 

 

Welke verplichtingen heeft het outplacementbureau?

Het outplacementbureau tekent een overeenkomst met je werkgever. Het outplacementaanbod moet concreet en degelijk zijn en het moet voldoen aan de kwaliteitsvoorwaarden vermeld in de wet :

• De gekozen dienstverlener waarop de werkgever beroep doet moet erkend zijn.

• De dienstverlener moet met volgende verplichtingen rekening houden:

     - Ten behoeve van de begeleide werknemers een arbeidsongevallenverzekering afsluiten. Indien hij dit verzuimt kan een begeleide werknemer die het slachtoffer wordt van een ongeval een aanvullende forfaitaire vergoeding vorderen gelijk aan drie maanden loon;

     - het privé-leven van de werknemer respecteren. De inlichtingen die in het kader van de outplacementopdracht worden verkregen, worden vertrouwelijk behandeld en worden niet aan derden doorgegeven.

     - Bij de beëindiging van zijn opdracht, op het verzoek van de werknemer zijn dossier teruggeven.

     - De outplacementbegeleiding niet stopzetten of schorsen wanneer de werkgever zijn verbintenissen ten aanzien van de dienstverlener niet nakomt ;

     - Zich niet inlaten met de contacten tussen de werknemer en de potentiële werkgevers. Het is immers de bedoeling dat de werknemer zelf een nieuwe werkgever vindt, zonder tussenkomst van een derde. De beslissing tot aanwerving mag niet door de dienstverlener worden beïnvloed;

     - De grootst mogelijke beroepsbekwaamheid en vakkennis aanbieden door enkel personeel in te zetten dat voldoende gekwalificeerd en opgeleid is voor de opdracht.

     - De werknemer moet zo snel mogelijk worden opgeroepen voor een individueel gesprek vooraleer een persoonlijke en professionele balans wordt opgemaakt.

 

• Het outplacementaanbod moet een duidelijk en objectief beeld geven van de diensten van de verlener en van zijn werkingsmodaliteiten. Dit aanbod moet volgende elementen bevatten :

     - De diensten die minimaal deel uitmaken van de opdracht : een persoonlijke en professionele balans, psychologische ondersteuning op verzoek van de werknemer, het opstellen van een actieplan alsook logistieke en administratieve steun;

     - De begeleidingsmethodes die concreet worden beoogd.

     - De datum van het begin van de outplacementbegeleiding;

     - Het soort outplacement dat wordt beoogd : individueel en/of groepsoutplacement;

     - Het programma van de werknemer tijdens de outplacementbegeleiding;

     -  De vermoedelijke plaats(en) waar de outplacementbegeleiding wordt ingericht;

 

De afstand tussen de woon- of werkplaats van de werknemer en de plaats waar de outplacementbegeleiding wordt ingericht, moet redelijk zijn.