BBTK > Mijn Rechten > Psychosociaal risico op werk - 2

2-11-2017 16:47 Afdrukken

Psychosociaal risico op werk (-2)

Ben je beschermd tegen ontslag?

Je bent enkel beschermd als je een verzoek tot formele psychosociale interventie voor feiten van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk hebt ingediend bij de preventieadviseur psychosociale aspecten en deze je verzoek heeft aanvaard.

In sommige gevallen ben je ook beschermd als je een externe klacht wegens geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk hebt ingediend bij de inspectie, bij de politiediensten of bij een lid van het Openbaar Ministerie. Dit is ook zo als je wegens feiten van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk een rechtsvordering hebt ingesteld of als getuige in een dergelijke procedure optreedt.

Moet je arbeidsreglement iets vermelden?

De interne procedure inzake psychosociale risico's en de gegevens van de preventieadviseur en van de vertrouwenspersoon moeten in het arbeidsreglement opgenomen worden.

Wie speelt welke rol?

De preventie van psychosociale risico’s op het werk is een taak van verschillende personen in je onderneming. We lijsten het hieronder op.

Vertrouwenspersoon 

• Enkel bevoegd voor informele luik
• Gehouden door beroepsgeheim
• Mag geen lid zijn van SA noch vertegenwoordiger in OR en CPBW, noch lid van werkgeversafvaardiging, noch preventieadviseur-arbeidsgeneesheer
• Geen verplichte aanstelling maar alle werknemers-vertegenwoordigers in CPBW kunnen zijn aanstelling opleggen. Werkgever moet aanstellingsprocedure opstarten. Kunnen ook vragen om hem uit functie te verwijderen maar akkoord van werkgever vereist
• Verplichte opleiding van 5 dagen (behalve voor vertrouwenspersonen aangesteld vóór 1 september 2014 onder bepaalde voorwaarden)

Preventieadviseur psychosociale aspecten

• Werkgever is verplicht om te beschikken over preventieadviseur psychosociale aspecten die hetzij deel uitmaakt van interne dienst voor preventie en bescherming op het werk, hetzij van externe dienst waarbij onderneming is aangesloten;
• Gehouden door beroepsgeheim;
• Wettelijke voorwaarden op vlak van diploma en opleiding;
• Bevoegd voor geheel van psychosociale risico’s op het werk. (informele en formele interne procedure);
• Controlerende bevoegdheid in bepaalde hypothesen (geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk);
• Preventieadviseur psychosociale aspecten die deel uitmaakt van interne dienst mag geen deel uitmaken van leidinggevend personeel.

Preventieadviseur-bedrijfsarts

• Moet minstens eenmaal per jaar aan werkgever en aan preventieadviseur psychosociale aspecten alle elementen (in de vorm van collectieve en anonieme gegevens) meedelen die voortvloeien uit medische onderzoeken en bezoeken van arbeidsplaatsen;
• Als de gezondheidstoestand van werknemer aangetast is wegens blootstelling aan psychosociale risico’s, moet hij/haar de werknemer informeren over de mogelijkheid om zich te wenden tot preventieadviseur psychosociale aspecten of vertrouwenspersoon. Hij/zij kan ook zelf op hen beroep doen wanneer de werknemer niet in staat is dit zelf te doen;
• Met het akkoord van werknemer zal de bedrijfsarts overleg plegen met de preventieadviseur psychosociale aspecten over mogelijkheden voor ander werk en maatregelen voor aanpassing van werkposten wanneer de werknemer aangetast is wegens blootstelling aan psychosociale risico’s;
• Met het akkoord van de werknemer zal hij/zij het advies van de preventieadviseur psychosociale aspecten vragen wanneer de werknemer het voorafgaand aan medische onderzoeken verzoek tot formele interventie heeft ingediend.

Preventieadviseur Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk

• Houdt rekening met de psychosociale risico’s in het kader van risicoanalyse;
• Doet de opvolging van verzoek tot formele psychosociale interventie wanneer de preventieadviseur psychosociale aspecten deel uitmaakt van een externe dienst;
• Het jaarverslag moet inlichtingen bevatten betreffende de preventie van psychosociale risico’s CPBW;
• Ten minste 1/3 van vertegenwoordigers kunnen werkgever verzoeken om risicoanalyse uit te voeren van specifieke arbeidssituatie;
• Informatie geven: resultaten van globale risicoanalyse en van evaluatie van preventiemaatregelen, voorstellen voor collectieve preventiemaatregelen opgenomen in advies van de preventieadviseur psychosociale aspecten in het kader van verzoeken tot formele psychosociale interventie, het uitvoeren van risicoanalyse van specifieke arbeidssituatie wanneer CPBW daar niet om vraagt.