BBTK > Mijn Rechten > Tijdskrediet -2

5-3-2018 13:19 Afdrukken

Tijdskrediet (-2)

 

Tijdskrediet met motief

Tijdskrediet met motief wil zeggen dat je tijdskrediet aanvraagt omwille van bepaalde redenen die te maken hebben met zorgverlening en opleiding of een ziek kind.
Je krijgt  voor dit gemotiveerd tijdskrediet een uitkering tijdens :
• 36 maanden voor het motief opleiding. 51  maanden om de zorg voor iemand op te nemen (zorgen voor je kind tot de leeftijd van 8 jaar, palliatieve zorgen toedienen of een zwaar ziek of gehandicapt gezins- of familielid bijstaan of verzorgen).

Voor de zorg van kinderen jonger dan 8 jaar, ernstig zieke familieleden en palliatieve patiënten is er een sectorale of bedrijfs-cao vereist voor de voltijdse en halftijdse vorm. Voor de zorg van je eigen zieke of gehandicapte kinderen is dat niet nodig. Wend je tot je afgevaardigde of tot je afdeling om het bedrag van je uitkering te kennen.

Tijdskrediet bij eindeloopbaan

Voor oudere werknemers bestaat er een specifieke vorm van tijdskrediet, de zogenaamde landingsbaan. Landingsbanen zijn mogelijk vanaf verschillende leeftijd.

Landingsbaan vanaf 50 jaar
Je kan het tijdskrediet eindeloopbaan vanaf 50 jaar in een halftijdse of een 1/5de vorm opnemen. In geen enkel geval zal je bij een landingsbaan vanaf de leeftijd van 50 jaar recht hebben op een uitkering.
Het recht op een deeltijdse opname vanaf 50 jaar is bovendien beperkt tot een aantal specifieke gevallen (werken in een zwaar beroep, een lange loopbaan van 28 jaar, in ondernemingen in moeilijkheden en herstructurering).
Landingsbaan vanaf 55 jaar

Vanaf 55 jaar beschik je over een algemeen recht om tijdskrediet eindeloopbaan in een halftijdse of een 1/5de vorm op te nemen. Maar opgelet! Je ontvangt hiervoor geen uitkering tenzij in een aantal zeer specifieke gevallen (bv. werken in een zwaar beroep, een lange loopbaan van 35 jaar, nachtarbeid of je werkt in een onderneming in moeilijkheden of herstructurering).

Opgelet ! De leeftijd van 55 jaar moet wel opgenomen zijn in een sector-cao, of in een ondernemings-cao als het om een bedrijf « in moeilijkheden » of « in herstructurering » gaat. Bestaat er in jouw sector (of onderneming) geen cao, dan is de toegangsleeftijd voor deze vormen een hogere leeftijd:
- In 2017 : 57 jaar
- In 2018 : 58 jaar
- In 2019 : 60 jaar

Landingsbaan vanaf 60 jaar

Dit is de algemene regel. Op deze leeftijd heeft elke werknemer recht op een halftijdse of 1/5de vorm van tijdskrediet eindeloopbaan tot aan zijn pensioenleeftijd. Je zal in dit geval steeds recht hebben op een uitkering van de RVA.

Heb je recht op tijdskrediet?

Dit is een recht voor iedereen die een arbeidsovereenkomst heeft of die tegen vergoeding arbeidsprestaties levert onder het gezag van een andere persoon (behalve leercontracten). Er bestaan evenwel heel wat uitzonderingen die het recht op tijdskrediet beperken. Neem voor meer informatie dus contact op met je afgevaardigde of met je gewestelijke afdeling. Of bekijk onze Memo, toegankelijk voor de leden via MyBBTK.

Hoe vraag ik tijdskrediet aan?

Je moet een dossier aanleggen. Dit dossier moet onder meer een kennisgeving bevatten. Je moet je werkgever er immers schriftelijk van op de hoogte brengen dat je van één van de formules van tijdskrediet gebruik wil maken. Die kennisgeving moet vooraf gebeuren, namelijk tussen 3 en 6 maanden op voorhand (naargelang van het aantal werknemers in het bedrijf).
De schriftelijke kennisgeving moet volgende elementen bevatten:
• je voorstel betreffende de modaliteiten voor de uitoefening van dit recht;
• de gewenste begindatum;
• de duur van de uitoefening van het recht;
• de feiten op basis waarvan je kan aantonen dat je voorrang hebt ingeval meer dan 5 % werknemers in je bedrijf een tijdskrediet aanvragen (bv. eenoudergezin met één of meerdere kinderen jonger dan 12 jaar).

Je moet bij die kennisgeving een attest van de RVA voegen met de vermelding of je al dan niet reeds vergoedingen in het kader van een loopbaanonderbreking hebt ontvangen. Vervolgens moet je de aanvraag voor onderbrekingsvergoedingen indienen via een aanvraagformulier dat beschikbaar is in het werkloosheidskantoor van de RVA (of te downloaden via rva.be). Je moet dit terugsturen naar het werkloosheidskantoor van je woonplaats, ten laatste 2 maanden na de begindatum van je onderbreking.

Aarzel niet om je syndicaal afgevaardigde of afdeling te raadplegen als je meer info wenst.