BBTK > Mijn Rechten > Uitzendwerk

28-7-2017 12:11 Afdrukken

Uitzendkracht.

Wat zijn mijn rechten? 

Worden je rechten gerespecteerd? Deze tien vragen helpen je om dat na te gaan. Als je op die vragen altijd ja kunt antwoorden zit je goed. Als dat niet het geval is, moet je je stem laten horen bij je uitzendkantoor. Het ABVV kan je daar altijd bij helpen.


Heb je een arbeidsovereenkomst?

 In de eerste plaats is het uitzendkantoor je officiële werkgever. Het bedrijf waar je werkt is de “gebruiker”. Het is de gebruiker die je instructies en opdrachten geeft.
Voor elke opdracht moet er tussen jou, de uitzendkracht, en het uitzendbureau een arbeidsovereenkomst worden gesloten. De arbeidsovereenkomst moet worden ondertekend vóór het begin van je opdracht. Uitzendkantoren maken steeds vaker gebruik van elektronische arbeidsovereenkomsten. Je zult je arbeidsovereenkomst kunnen ondertekenen via een pc, een smartphone, een tablet met een e-ID of een persoonlijke code. Papieren arbeidsovereenkomsten blijven wel nog bestaan.
Bij het ondertekenen van je arbeidsovereenkomst moet duidelijk gevraagd worden of je akkoord gaat met elektronische loonfiches. Denk goed na voor je ja zegt.
 

Duurt je proefperiode 3 dagen?

De eerste 3 dagen van een uitzendopdracht gelden als proefperiode, tenzij anders werd overeengekomen.
Tijdens deze periode kunnen beide partijen de overeenkomst beëindigen en dit zonder opzegging en zonder opzegvergoeding
Voor eenzelfde functie mag er maar één proefperiode van maximum 3 dagen zijn, ongeacht het aantal arbeidsovereenkomsten dat je hebt.

 

Krijg je even veel loon als vaste werknemers?

Je moet hetzelfde brutoloon krijgen als een vaste werknemer die dezelfde functie uitvoert als jij. Het uitzendkantoor betaalt je loon. Het houdt 13,07% sociale zekerheidsbijdrage af en 18% bedrijfsvoorheffing.
Let op, meestal is dat niet genoeg en moet je bij je belastingaanslag nog een stuk opleggen.

Krijg je dezelfde vergoedingen en voordelen als vaste werknemers?

Alle vergoedingen of voordelen (ook maaltijdcheques) die gegeven worden in het bedrijf waar je werkt, moet jij ook krijgen. Als uitzendkracht heb je ook recht op de terugbetaling van de verplaatsingskosten. Let op. Als er een sectorale tweede pijler bestaat voor je collega’s met een vast contract moet jij een toeslag krijgen op je brutoloon. Je kunt dat controleren op je loonfiche.

 

Is je arbeidskledij gratis?

Je hebt recht op dezelfde arbeidskledij en beschermingsmiddelen als de vaste werknemers. Men mag daar niets voor aanrekenen, ook geen waarborg.

 

Word je betaald op feestdagen?

Feestdagen die binnen je opdracht vallen moeten volwaardig betaald worden, net zoals bij vaste werknemers. Soms tellen feestdagen buiten je contract ook mee. Als je twee uitzendcontracten hebt die enkel door een feestdag onderbroken worden, dan krijg je die betaald. Stel dat je een contract hebt voor maandag en dinsdag. De feestdag van 1 mei valt op woensdag en je hebt geen contract voor die dag, maar wel voor donderdag en vrijdag. In dat geval is woensdag 1 mei een betaalde feestdag. Informeer je daarover bij het ABVV. 

 

Weet je wat je moet doen als je ziek bent?

Verwittig bij ziekte onmiddellijk het bedrijf waar je werkt en je uitzendkantoor. Bezorg het uitzendkantoor binnen 2 dagen een medisch attest. Al naargelang je situatie krijg je je loon van je uitzendkantoor of krijg je een vergoeding van het ziekenfonds. Laat daarom je geneesheer ook het “getuigschrift van arbeidsongeschiktheid” invullen voor je ziekenfonds. Als je terugvalt op een ziekenfondsuitkering moet je in bepaalde gevallen ook een bijkomende vergoeding krijgen van je uitzendkantoor. Er zijn vele regels en mogelijkheden: informeer dus bij het ABVV.

 

Hou je de werkloosheidskaart goed bij?

Bij het begin van een interimopdracht moet je je werkdagen zwart aanstippen op je werkloosheidskaart. Op het einde van elke opdracht vraag je een C4-formulier aan je uitzendkantoor. Als je 28 dagen een arbeidscontract had en dan werkloos wordt moet je je opnieuw inschrijven als werkzoekende.

 

Weet je in welke gevallen je in december een eindejaarspremie krijgt?

Je hebt recht op een eindejaarspremie

• Als je 65 dagen of 494 uren gewerkt hebt als uitzendkracht tussen 1 juli van het voorgaande jaar en 30 juni van het lopende jaar. De premie stemt overeen met 8,33% van het loon als uitzendkracht.
• Als je 60 dagen of 456 uren uitzendwerk deed en meteen daarop vast aangeworven werd door dezelfde firma.

Tip: spring binnen bij het ABVV als je 60 dagen hebt gewerkt.

 

Weet je hoeveel de syndicale premie bedraagt?

Als je lid bent van het ABVV krijg je een jaarlijkse premie van 104 euro per jaar in 2016. Er is wel een voorwaarde: je moet in aanmerking komen voor een eindejaarspremie.

 

Nieuwe regelgeving voor uitzendarbeid : veranderingen voor uitzendkrachten

Sinds 1 september 2013 is een nieuwe regelgeving van kracht in de uitzendsector. Vooral rond aanwerving en dagcontracten zijn de regels veranderd.

 

Meer info over de rechten van uitzendkrachten