BBTK > Mijn Rechten > Verlof en vakantie

2-11-2017 13:29 Afdrukken

Verlof en vakantie (-2)

Heb je moederschapsverlof genomen? Heb je dan recht op minder verlofdagen?

Neen. Niet alleen de effectieve werkdagen worden in aanmerking genomen om het aantal verlofdagen te berekenen. Sommige periodes van werkonderbreking om redenen buiten je wil om kunnen als gelijkgestelde werkdagen worden beschouwd. Het gaat dan bijvoorbeeld om de eerste 12 maanden van  arbeidsongeschiktheid als gevolg van een arbeidsongeval, ziekte (beroepsziekte of niet), moederschaps- of vaderschapsverlof, de uitoefening van een openbaar mandaat of een syndicale opdracht, dagen klein verlet en verlof om dringende redenen, enz. Deze periodes worden gelijkgesteld met werkdagen tijdens het referentiejaar en geven je recht op een evenredig aantal verlofdagen tijdens het vakantiejaar.

Je wordt ziek tijdens je vakantie. Wat doe je?

Word je ziek voor je vakantie begint, dan mag je je vakantie later nemen. Dit is ook zo wanneer er in je onderneming een collectieve sluiting is voorzien. Word je ziek tijdens je vakantie, dan zal je vakantie gewoon verder lopen. Deze dagen van ziekte zal je dan niet kunnen recupereren als vakantiedagen.

Het is raadzaam om bij ziekte, ook tijdens de vakantie, steeds je werkgever te verwittigen. Dit kan van belang zijn wanneer je na de vakantie nog ziek zou blijven.

Je wordt ontslagen en hebt nog vakantiedagen openstaan? Wat gebeurt er dan?

Ben je bediende dan zal bij het einde van je arbeidsovereenkomst een afrekening van het vakantiegeld worden gemaakt. Dit slaat op de dagen die je het lopende jaar nog niet genomen hebt (eventueel verhoogd met het dubbel vakantiegeld) én het vakantiegeld op de gewerkte maanden (bedoeld voor het volgende jaar).

Let op: voor die dagen krijg je het jaar daarop dus geen loon noch dubbel vakantiegeld meer. Hou daar financieel rekening mee.