BBTK > Mijn Rechten > Jeugdvakantie en aanvullende vakantie (Europese vakantie)

11-5-2016 12:39 Afdrukken

Jeugdvakantie en aanvullende vakantie

 

De wet voorziet dat het recht op vakantie afhangt van het aantal dagen dat je het vorige jaar hebt gewerkt. Concreet betekent dit dat werknemers die tijdens het vorige kalenderjaar hebben gewerkt het daaropvolgende jaar recht hebben op vakantiedagen. Er bestaan echter uitzonderingen : dit is het geval voor de jeugdvakantie en de Europese vakantie

 

Jeugdvakantie

Je bent net afgestudeerd, je hebt je eerste baan binnengehaald en je gaat nu de arbeidswereld ontdekken. Betekent dit dan dat je pas na een volledig jaar te hebben gewerkt recht hebt op verlofdagen? Wat zegt de wet? Wat zijn je rechten als jonge werknemer ? Wij geven een overzicht van de « jeugdvakantie ».

 

Wat is de jeugdvakantie precies?

De jeugdvakantie is een recht waardoor de jongere die afstudeert, jonger is dan 25 jaar en ten minste één maand als werknemer heeft gewerkt, het daaropvolgende jaar jeugdvakantie kan nemen ter aanvulling van zijn onvolledig recht op vakantie. Voor elke jeugdvakantiedag ontvangt de jongere van de RVA een uitkering gelijk aan 65 % van zijn begrensd loon.

 

Wat zijn de voorwaarden om van de jeugdvakantie te kunnen genieten?

Voorwaarden:

 • Jonger zijn dan 25 jaar op 31 december van het jaar voorafgaand aan de opname van de vakantiedagen.
 • Afgestudeerd zijn
 • Na het einde van je studies gedurende minstens één maand verbonden geweest zijn door één of meerdere arbeidsovereenkomsten.

 

Zijn er beperkingen ?
 • Je kan maar maximum 4 weken jeugdvakantie opnemen
 • De jeugdvakantiedagen kunnen slechts worden genomen tijdens een tewerkstelling als werknemer
 • De deeltijds tewerkgestelde jongere heeft eveneens recht op jeugdvakantie.

 

Welk bedrag ontvang je?

De jeugdvakantieuitkering bedraagt 65 % van het brutoloon van de jonge werknemer voor de eerste maand waarin de jeugdvakantie wordt opgenomen. Deze uitkering is begrensd tot maximum € 53,71 per dag.

Welke formaliteiten moet je vervullen om de jeugdvakantieuitkering uitbetaald te krijgen ?

Op het eind van de eerste maand waarin je jeugdvakantie neemt, moet je een aantal formulieren indienen bij het orgaan dat je werkloosheidsuitkeringen uitbetaalt. Alle praktische informatie is beschikbaar op de site van de RVA.

 

Aanvullende vakantie

Wist je dat als je het werk hervat na een lange periode van werkonderbreking (bijvoorbeeld wegens ziekte of werkloosheid), je toch recht hebt op verlofdagen tijdens het jaar van de werkhervatting ? Dit is de zogenaamde aanvullende vakantie (of Europese vakantie). België werd immers door Europa verplicht om zich aan te passen aan de richtlijn en aan elke werknemer de mogelijkheid toe te kennen om extra vakantiedagen te krijgen bij aanvatting of hervatting van een activiteit.

 

Wie heeft recht op aanvullende vakantie ?

Enkel de werknemers die een activiteit in België aanvatten of er een activiteit hervatten.

Deze situatie geldt bijvoorbeeld voor de werknemer wiens arbeidsovereenkomst werd geschorst wegens werkloosheid, langdurige ziekte, loopbaanonderbreking (tijdskrediet, loopbaanonderbreking, verlof zonder wedde), enz. Dit is eveneens het geval voor de werknemer die werknemer wordt in België na een tijd in het buitenland te hebben gewerkt of een zelfstandige die van statuut verandert en werknemer wordt. Als je dus deeltijds werkt en stapt over naar een voltijds contract tijdens het vakantiejaar heb je ook tijdens dat jaar zelf al recht op deze Europese vakantiedagen. Hetzelfde geldt voor werknemers die deeltijds werken en hun arbeidsduur met minstens 20% verhogen tegenover het gemiddelde van het aantal uren dat ze voorheen werkten tijdens dat jaar.

 

Wat zijn de voorwaarden om aanvullende vakantiedagen te kunnen krijgen ?
 • Een activiteit bij één of meerdere werkgevers aanvatten of hervatten
 • Je moet gedurende minimum 3 maanden (90 kalenderdagen) een activiteit hebben uitgeoefend. Deze periode van 3 maanden moet zich situeren binnen de 12 maanden na het aanvatten of hervatten van een activiteit en binnen éénzelfde kalenderjaar.
 • Deze activiteitsperiode moet niet noodzakelijk ononderbroken zijn of uit voltijdse prestaties bestaan.
 • Je moet nog actief in dienst zijn wanneer de aanvraag voor aanvullende vakantiedagen bij je werkgever wordt ingediend.
 • Je moet al je vakantiedagen toegekend volgens de normale vakantieregeling hebben opgebruikt.

 

Op hoeveel dagen heb je recht ?

De berekeningsmethode voor de aanvullende vakantiedagen is dezelfde als die voor de gewone vakantie. Na een eerste tewerkstellingsperiode van 3 maanden (die niet noodzakelijk ononderbroken moet zijn), heb je recht op 5 (of 6) dagen aanvullende vakantie als je in een arbeidsregeling van 5 (of 6) dagen per week werkt. Enkel de gewerkte maanden tijdens éénzelfde kalenderjaar worden meegenomen in de berekening. Na de “aanloopperiode” (de eerste 3 maanden) heb je recht op aanvullende vakantiedagen naar rato van de geleverde prestaties.

 

Hoe wordt het aanvullend vakantiegeld berekend?

Hoewel we over “aanvullende vakantie” praten, betekent dit niet dat we het hier over een “aanvullend” vakantiegeld kunnen hebben. Het vakantiegeld voor deze aanvullende vakantie is immers de vervroegde betaling van een deel van het gewone vakantiegeld. Voor de opgenomen aanvullende vakantiedagen ontvangt de werknemer een bedrag dat overeenstemt met zijn normale loon (alsof hij dus had gewerkt). Het volgende jaar wordt dit bedrag afgetrokken van het gewone vakantiegeld waarop hij normaal recht zou hebben (het bedrag dat hij ontvangt wordt dus verminderd).

 

Welke stappen moet ik zetten om te kunnen genieten van de aanvullende vakantie ?

Je moet een aanvraag indienen bij je werkgever. Deze moet zijn akkoord geven (mondelinge toestemming volstaat). De werkgever mag zich niet verzetten tegen je vraag om aanvullende vakantie te nemen. Je moet met hem echter de betrokken data afspreken. Uiteindelijk is het immers de werkgever die het aanvullende vakantiegeld betaalt.

 

Mag de aanvullende vakantie gecombineerd worden met de jeugdvakantie?

Neen. De werknemer die voldoet aan de voorwaarden om te genieten van de jeugdvakantie heeft de keuze : ofwel opteren voor een stelsel van jeugdvakantie (voordeliger), ofwel opteren voor het nieuwe stelsel van aanvullende vakantie.

 

Lees ook het ABVV-dossier

 

 

Share/Bookmark