BBTK > Mijn Rechten > Verlof en Vakantie

2-11-2017 13:29 Afdrukken

Verlof en vakantie

 

De jaarlijkse vakantie komt eraan: hoe zit het met je rechten? De maand mei en juni zijn de maanden waarin de meeste mensen hun vakantiegeld ontvangen. En ook de zomerperiode dient zich stilaan aan. Hoe zit het nu weer met de regels? Een overzicht.

Hoe lang duurt je vakantie?

Alle werknemers (in de vijfdagenregeling) hebben recht op 20 betaalde vakantiedagen per jaar. Dit recht op vakantiedagen is gebaseerd op je prestaties, het aantal gewerkte dagen, van het jaar voordien.  Bepaalde niet gewerkte dagen worden gelijkgesteld met effectief gewerkte dagen en tellen ook mee. Het gaat over dagen waarop je bijvoorbeeld met bevallingsrust was, ziek viel, of vakantiedagen opnam. Concreet: heb je een volledig jaar gewerkt in 2015, dan heb je recht op 20 betaalde vakantiedagen in 2016. Deeltijdse werknemers hebben natuurlijk ook recht op vakantie, maar ook in verhouding tot hun werkprestaties. Werkte je vorig jaar halftijds, dan heb je dit jaar slechts recht op 10 dagen.
Vaak heb je in werkelijkheid meer vakantiedagen dan wat de wet voorschrijft. Sommige sectoren of ondernemingen kennen meer vakantiedagen toe. Dat zijn de zogenaamde ‘extralegale vakantiedagen’.

Wanneer moet je jouw verlof opnemen ?

De vakantiedagen moeten worden opgenomen binnen de 12 maanden die volgen op het einde van het referentiejaar. De niet-opgenomen vakantiedagen kunnen niet worden overgedragen naar het volgende jaar. Je moet dus al je vakantiedagen opnemen voor 31 december van het vakantiejaar. De vakantiedagen voor het volgende jaar mogen evenmin vervroegd worden opgenomen. Je moet de kans krijgen minstens twee weken ononderbroken vakantie te nemen in de periode van 1 mei tot 31 oktober.

Het tijdstip waarop het verlof wordt opgenomen hangt onder meer af van de collectieve arbeidsovereenkomst gesloten in de betrokken sector of in het bedrijf. De vakanties en de regels worden vastgelegd door de ondernemingsraad als er een is en zijn van toepassing op alle werknemers. Als je het tijdstip van je verlof kunt kiezen, moeten deze in onderling overleg tussen werknemer en werkgever worden opgenomen. De werkgever moet dus altijd zijn akkoord geven.

Wie beslist over de datum van de vakantiedagen ?

De datum (of data) van de jaarlijkse vakantie wordt vastgelegd :

• door het paritair comité van de sector of;
• door de ondernemingsraad of;
• met een akkoord tussen de syndicale afvaardiging en je werkgever.

 

Indien deze er niet zijn, worden ze vastgelegd bij individueel akkoord met je werkgever.

Er bestaan wel een aantal algemene regels :

• De vakantie moet binnen het jaar worden toegekend: elke overdracht naar een volgend jaar is verboden.
• Tussen 1 mei en 31 oktober heeft de werknemer recht op een ononderbroken vakantieperiode van 3 weken (als hij/zij jonger is dan 18 jaar) en van 2 weken (als hij/zij ouder is dan 18 jaar).
• Voor gezinshoofden met schoolgaande kinderen moeten de vakantiedagen bij voorkeur tijdens de schoolvakanties worden toegekend.
• Je moet minstens 1 volledige vakantieweek opnemen, zelfs als je het daar niet mee eens bent.
• Vakantiedagen na de 2de of 3de week worden opgenomen in periodes van mindere activiteit of ter gelegenheid van plaatselijke, regionale of andere feesten.
• In principe is het opnemen van halve dagen verboden. Maar de werknemer kan een halve vakantiedag opnemen indien de halve vakantiedagen worden aangevuld met een gewone halve dag rust of als de werknemer vraagt dat 3 dagen van de 4de vakantieweek opgesplitst zouden worden in halve dagen. Let op: de werkgever kan zich verzetten tegen deze opsplitsing indien dit de arbeidsorganisatie in het bedrijf zou verstoren.
• Soms laat het arbeidsreglement toe om halve dagen te nemen, soms wordt de vakantie berekend en genomen in uren. Dit is vooral zo bij deeltijdse werknemers.