BBTK > Mijn Rechten > Werken en zwangerschap - 2

26-10-2017 18:04 Afdrukken

Werken en zwangerschap (-2)

Hoelang duurt de moederschapsrust?

De totale duur van de moederschapsrust  bedraagt 15 weken (17 weken voor een meerling). Het is samengesteld uit 2 periodes : het prenataal en het postnataal verlof.

Prenataal verlof van maximum 6 weken:

• 5 weken facultatief: je kan dit verlof gedeeltelijk of volledig overdragen naar het postnataal verlof.
• 1 week verplicht: als je dit verlof niet opneemt, kan het niet worden opgenomen na de geboorte.
Postnataal verlof van minimum 9 weken:
• 9 weken verplicht na de geboorte (plus de eventuele overdracht van 5 weken prenataal verlof).

Als je dit wenst, kan je de laatste 2 weken van je moederschapsverlof omzetten in een werkperiode met beperkte arbeidsduur. Op die manier kan je geleidelijk terug aan het werk met een beperkt uurrooster. Deze omzetting is enkel mogelijk als je je postnataal verlof van 9 weken met minstens 2 weken kan  verlengen (d.w.z. 2 weken uit het facultatief prenataal verlof).

Wat gebeurt er als mijn baby te vroeg wordt geboren?

De regel is eenvoudig… en een beetje onrechtvaardig. Als de baby wordt geboren voordat je het verplicht prenataal verlof van 7 dagen hebt opgenomen, zijn deze dagen verloren. Je kan ze niet opnemen na de geboorte. Daarentegen behoud je het recht op je 5 weken (7 weken voor een meerling) facultatief verlof, wat een totaal geeft van 14 weken postnataal verlof (16 weken voor een meerling). Als de baby wordt geboren tijdens de 7 dagen verplicht prenataal verlof, kan je evenmin de resterende dagen overdragen. Wachten tot op het laatste moment om je prenataal verlof op te nemen om een maximum van tijd te houden voor je baby, is dus riskant.

Wat gebeurt er als mijn baby te laat wordt geboren?

Je hebt in elk geval recht op 9 weken postnataal verlof. Er zijn dus 2 mogelijkheden:

• je hebt gebruik gemaakt van de 6 weken facultatief verlof vóór de geboorte. De laattijdige geboorte van je baby verlengt deze verlofperiode en je kan dus genieten van supplementaire verlofdagen. Het prenatale verlof van 9 weken wordt erdoor niet vermeerderd;
• je hebt geen gebruik gemaakt van het volledig prenataal verlof van 6 weken (8 weken voor een meerling) omdat je dit ten dele wou overdragen naar het postnataal verlof. Je zal bijgevolg gewoonweg minder verlofdagen kunnen overdragen dan verwacht.

Wat als mijn baby in het ziekenhuis moet blijven?

Als jouw baby in het ziekenhuis moet blijven na de eerste 7 dagen na de geboorte, kan de periode van postnataal verlof verlengd worden met de duur van de hospitalisatie na de 8ste dag na de geboorte.  Aan het einde van je moederschapsverlof dien je je werkgever een ziekenhuisattest te bezorgen dat bewijst dat je kind in het ziekenhuis is gebleven na de eerste 7 dagen na de geboorte en met vermelding van de duur van de hospitalisatie. De verlenging van je postnataal verlof mag echter niet meer bedragen dan 24 weken en moet ononderbroken zijn.
Wat als er een feestdag in mijn zwangerschapsverlof valt?
Je behoudt je recht op het loon voor de feestdag(en) die valt (vallen) in de eerste 30 dagen zwangerschapsverlof. Je werkgever dient ze je uit te betalen.  Op de moederschapsvergoedingen moet een bedrijfsvoorheffing van 11,11% (zonder vermindering) worden betaald.

Wie betaalt de moederschapsrust?

Gedurende de moederschapsrust ontvang je een vergoeding van het ziekenfonds. De eerste 30 dagen is dat 82% van het brutoloon, zonder begrenzing. Vanaf de 31ste dag is het 75 % van het brutoloon, met een begrenzing. Informeer je bij je ziekenfonds. Je moet je ziekenfonds tijdig op de hoogte brengen van je zwangerschap. Je zult een inlichtingenblad moeten invullen, bij de geboorte zal je een uittreksel van de geboorteakte moeten bezorgen, en na de moederschapsrust moet het ziekenfonds ook nog een bewijs van werkhervatting krijgen.

Wat gebeurt er als ik na mijn postnataal verlof niet in staat ben om het werk te hervatten?

Indien een arts je na je zwangerschapsverlof arbeidsongeschikt verklaart, gelden de normale regels van het ziekteverlof.

Hoe werkt het borstvoedingsverlof?

Borstvoedingsverlof is mogelijk gedurende 5 maanden na de bevalling. Profylactisch borstvoedingsverlof is voor moeders die op het werk risico's lopen die een weerslag hebben op de borstvoeding. Zij genieten een betaald verlof waar het ziekenfonds voor instaat. Dergelijk verlof wordt geregeld met de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer.

Individueel borstvoedingsverlof is mogelijk als daar een collectieve arbeidsovereenkomst over bestaat. De duur ervan moet afgesproken worden en het verlof is onbezoldigd. Je moet een bijdrage betalen aan het ziekenfonds om je ziekteverzekering te laten voortlopen. Informeer je bij je gewestelijke afdeling.

Hoe werken borstvoedingspauzes?

Tijdens je werkuren kun je pauzes nemen om je kind borstvoeding te geven of om melk af te kolven. Je hebt recht op een half uur pauze als je 4 uur per dag werkt, dat wordt een uur als je minstens 7,5uur per dag werkt. Je kunt dit doen tot 9 maanden na de geboorte. Voor borstvoedingspauzes breng je je werkgever twee maanden op voorhand op de hoogte. Elke maand bezorg je hun een borstvoedingsattest van je arts of van een consultatiebureau van Kind en Gezin. Voor elke maand borstvoedingspauze bezorg je je ziekenfonds een aanvraagformulier voor een uitkering. Die uitkering bedraagt 82% van je brutoloon.

Kan mijn partner aanspraak maken op geboorteverlof?

Ja. Het geboorteverlof telt 10 dagen (op te nemen binnen de 4 maanden na de geboorte): 3 dagen worden door de werkgever betaald en 7 door het ziekenfonds aan 82 % van je loon met een begrenzing.  Je moet dus ook je ziekenfonds op de hoogte brengen. De geboortevergoedingen betaald of toegekend krachtens de wet zijn onderworpen aan de bedrijfsvoorheffing van 11,11 % (zonder vermindering). Als de moeder na de bevalling overlijdt of in het ziekenhuis wordt opgenomen, kan de partner in de plaats van de moeder aanspraak maken op het moederschapsverlof en de moederschapsvergoeding.

Wanneer krijg je een geboortepremie ?

De geboortepremie kan vanaf de 6de maand zwangerschap tot 5 jaar na de geboorte van het kind worden aangevraagd bij het kinderbijslagfonds. Bevraag je bij je afdeling over de laatste bedragen.

En wanneer komt de kinderbijslag?

Je hebt recht op kinderbijslag vanaf de geboorte van de baby. Het is een maandelijkse tegemoetkoming voor de opvoeding van het kind.

Lees meer...