BBTK > Mijn Rechten > Zwangerschap

26-10-2017 17:49 Afdrukken

Werken en zwangerschap

 

 

 

Je bent zwanger, je verwacht een kindje en je geluk kan niet op. Maar snel rijzen er op het werk enkele problemen. Misschien is je baas wel niet even gelukkig… Kan hij je zomaar ontslaan? En mag je nog wel eender welk werk uitvoeren? Hoelang en wanneer mag je verlof nemen? Over dat alles bestaat er een wetgeving die jou (en je kindje) in die periode beschermt.

Wanneer moet ik mijn werkgever op de hoogte brengen?

Zo snel mogelijk om te genieten van de bescherming tegen ontslag.

Voorbeeld: uiterlijk 7 weken voor de vermoedelijke geboortedatum moet je een medisch attest dat de zwangerschap bewijst en de vermoedelijke geboortedatum aangeeft, aan de werkgever bezorgen.

Tip: Je hebt er alle belang bij je werkgever zo snel mogelijk over je zwangerschap te verwittigen. Vanaf dan begint je bescherming te lopen en kan je genieten van een eventuele vergoeding. Dit doe je door een medisch attest met de vermoedelijke geboortedatum aangetekend te versturen.

Kun je op zwangerschapsonderzoek tijdens de werkuren?

Ja, je hebt het recht afwezig te zijn voor een prenataal geneeskundig onderzoek als dat niet kan gebeuren buiten de arbeidsuren. Je moet je werkgever natuurlijk op voorhand verwittigen en die kan een geneeskundig voorschrift vragen.

Mag ik tijdens mijn zwangerschap overuren presteren?

Neen. Als je zwanger bent of borstvoeding geeft, mag je geen overuren presteren, dit wil zeggen langer werken dan 9 uur per dag of langer dan de wekelijkse arbeidsduur in de onderneming.
Je kan ook niet verplicht worden om nachtarbeid te doen. Dit tot een periode van 8 weken voor de datum dat je vermoedelijk zal bevallen.

Bestaan er taken of plaatsen die verboden zijn als ik zwanger ben?

Ja. De wet verbiedt het uitvoeren van werken die jouw gezondheid en die van je kind in gevaar kunnen brengen. Volgende taken worden beschouwd als gevaarlijk:

• werk waarbij men blootgesteld is aan giftige producten;
• manueel laden en lossen tijdens de 3 laatste maanden van de zwangerschap en de 9de en 10de week na de bevalling;
• werk in temperaturen boven de 30 graden Celsius;
• manuele grond- en graafwerken;
• werken in caissons met samengeperste lucht
• risico voor hepatitis B-virus, rubella, HIV, ….

Je werkgever moet vanaf het moment dat hij op de hoogte is van je zwangerschap of borstvoeding:

• hetzij de arbeidsomstandigheden tijdelijk aanpassen;
• hetzij een andere werkpost voorzien die in overeenstemming is met je toestand;
• hetzij de uitvoering van de overeenkomst opschorten.

Mag de bedrijfsarts mij verwijderen van mijn gewone arbeidspost?

Ja. De bedrijfsarts kan van mening zijn dat je jouw gebruikelijke taken niet meer mag uitvoeren. Als hij/zij je geen vervangingswerk kan geven, kan de werkgever vragen dat je in primaire arbeidsongeschiktheid wordt geplaatst. Je hebt  recht op uitkeringen van het ziekenfonds (78% van het begrensd brutoloon). Werkverwijdering is mogelijk zowel tijdens de zwangerschap als na de geboorte (tot maximaal 5 maanden na de bevalling).

Wat gebeurt er als ik ziek word tijdens mijn zwangerschap?

Als je wegens ziekte of ongeval arbeidsongeschikt bent zonder werkhervatting tot aan het verplicht prenataal verlof, worden deze periodes beschouwd als deel van het moederschapsverlof van 15 weken. Dit geldt ook als de toekomstige moeder arbeidsongeschikt is gedurende een periode waarvoor ze prenataal verlof had gevraagd. Ook in dit geval zal de periode van arbeidsongeschiktheid afgetrokken worden van het moederschapsverlof. In het slechtste geval verliest de toekomstige moeder dus 6 weken (of 8 weken bij meerlingen).

Mag mijn werkgever me ontslaan tijdens de zwangerschap?

Je geniet een bijzondere bescherming. Jouw zwangerschap mag in geen enkel geval aanleiding zijn tot ontslag. Je werkgever kan je echter wel ontslaan om dringende redenen die vreemd zijn aan je lichamelijke toestand. Wanneer je toch wordt ontslagen, kan je dit ontslag betwisten. Je werkgever moet dan bewijzen dat er geen verband was met de zwangerschap. De rechtbanken aanvaarden doorgaans enkel zwaarwichtige redenen. De bescherming tegen ontslag begint vanaf het ogenblik dat je je werkgever hebt meegedeeld dat je zwanger bent en je dat kunt bewijzen (met een aangetekend schrijven of in het bijzijn van een getuige). Ze duurt tot een maand na de laatste dag van je bevallingsrust.

Tip: indien je wordt ontslagen tijdens je zwangerschap en het niet eens bent met de reden die je werkgever geeft, moet je onmiddellijk een aangetekende brief opsturen naar je werkgever waarin je stelt dat je zijn versie betwist en dat je je zaak zal voorleggen aan de rechtbank. Contacteer eveneens de juridische dienst van de BBTK.