BBTK > Mijn Rechten > Werkloosheid

28-6-2016 16:16 Afdrukken

Werkloosheid en

werkloosheidsuitkeringen

 

Het bedrag van je werkloosheidsuitkering wordt berekend op basis van je laatst verdiende loon en je gezinstoestand. De hoogte van de uitkering is ook afhankelijk van hoe lang je werkloos bent.
 

Sinds 1 januari 2016 zijn het de VDAB voor het Vlaams Gewest, de FOREM voor het Waals Gewest en de ADG voor de Duitstalige Gemeenschap, die de beschikbaarheid van de werklozen van hun ambtsgebied controleren.

Als je vragen hebt over deze nieuwe reglementering of over je toekomstige werkloosheidsuitkeringen, raden we je aan je te wenden tot je ABVV-werkloosheidskantoor. 

 

Wanneer heb ik recht op werkloosheidsuitkeringen?

Je hebt recht op een werkloosheidsuitkering als je:

• ingeschreven bent als werkzoekende;

• een minimum aantal dagen hebt gewerkt. Deze dagen moeten liggen in de periode die de werkloosheid voorafgaat, tijdens een specifieke periode. Deze hangt af van je leeftijd;

• arbeidsgeschikt bent. Dit betekent dat je geen uitkeringen voor ziekte of arbeidsongeschiktheid van het ziekenfonds mag ontvangen;

• onvrijwillig werkloos bent. Het mag niet jouw schuld zijn dat je ontslagen bent. Als je zelf ontslag neemt, heb je wel recht op werkloosheidsuitkeringen maar je riskeert tijdelijk gesanctioneerd te worden door de RVA.

 

Hoeveel bedraagt mijn werkloosheidsuitkering?

Je uitkering hangt af van je laatste begrensde loon, je gezinstoestand en de duur. Ook je leeftijd kan een rol spelen.

Sinds november 2012 zijn er belangrijke wijzigingen in het recht op uitkeringen in geval van volledige werkloosheid. Er werd immers beslist om: de toegangsvoorwaarden tot het recht op werkloosheidsuitkeringen en de voorwaarden om, na werkhervatting, opnieuw hogere uitkeringen te ontvangen, te versoepelen; het uitkeringsbedrag bij de aanvang van de werkloosheid te verhogen; de regels voor de geleidelijke vermindering van het uitkeringsbedrag (“de degressiviteit”) uit te breiden en te verscherpen, in functie van de werkloosheidsduur en je beroepsverleden als loontrekkende. De actuele minimabedragen blijver echter ongewijzigd.

Stap dus meteen naar de werkloosheidsdienst van het ABVV als je werkloos bent, of dreigt te worden. Zij rekenen je uitkering uit én staan in voor de uitbetaling van de uitkering. Ook kunnen ze je dossier verdedigen bij de RVA, mocht dat nodig zijn.

De anciënniteitstoeslag is afgeschaft sinds 2015. Als je al een toeslag kreeg vóór 1 januari 2015, kan je deze toeslag verder krijgen indien je deze in 2014 voor minstens één dag effectief hebt genoten. Je kan de toeslag ook krijgen onder bepaalde voorwaarden: als je bedrijf in herstructurering of in moeilijkheden is, als je een zwaar beroep hebt uitgeoefend of het bewijs levert van een lange loopbaan;

Share/Bookmark