BBTK > Mijn Rechten > Wettelijk pensioen (-2)

5-3-2018 13:50 Afdrukken

Jouw pensioen: hoe ziet dat er uit? (-2)

 

Welke periodes worden in het kader van het pensioen gelijkgesteld?

De periodes waarin je als loontrekkende werknemer hebt gewerkt komen in aanmerking voor de berekening van je pensioen. Daarnaast bestaan er ook de zogenaamde gelijkgestelde periodes. Gelijkgestelde periodes zijn dagen waarop iemand niet werkt, maar die voor de pensioenberekening toch als gewerkte periodes beschouwd worden.
Zo worden bijvoorbeeld de periodes van ziekte, invaliditeit en moederschap voor de berekening van je pensioen gelijkgesteld. We geven een overzicht van de voornaamste gelijkstellingen.

Voor de werkloosheid met bedrijfstoeslag:

  • de periodes van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor 59 jaar zullen worden gelijkgesteld op basis van het minimumrecht per loopbaanjaar (€24 247 ) behalve voor bedrijven in herstructurering of in moeilijkheden, de  SWT in het kader van nachtarbeid, een zwaar beroep en een lange beroepsloopbaan (40 jaar). In deze laatste gevallen gebeurt de gelijkstelling op basis van het voltijds loon;
  • voor de jaren werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 59 jaar zal de berekening gebeuren op basis van het voltijds loon en zal er dus volledige gelijkstelling zijn;
  • Opgelet! Vanaf 1 januari 2019 zullen, voor alle loopbaanjaren vanaf 2017, periodes van SWT en canada dry minder meetellen.  voor het pensioen.  In de toekomst tellen ze niet langer mee aan het laatst verdiende loon maar aan het minimumrecht (€ 24 247 per jaar). De wijziging heeft betrekking op mensen die in SWT gaan op basis van het algemene stelsel  (cao 17), diegenen die na een lange loopbaan (40 jaar) op SWT gaan en op alle dagen SWT ongeacht het stelsel na 14.040 dagen (45 jaar loopbaan).

 

Opgelet! Er werden overgangsmaatregelen bepaald. Bevond je je al in het stelsel van SWT op 31 december 2016 of je werd voor 20 oktober 2016 ontslagen in het kader van SWT, dan is de maatregel niet van toepassing op jou. De periodes van SWT zullen dus nog steeds meetellen aan het laatst verdiende loon.

 

Voor de periodes van werkloosheid: de werkloosheid van de 3de periode wordt berekend op basis van het minimumrecht per loopbaanjaar (€ 23.841 op jaarbasis). Vanaf 1 januari 2019 zal, voor alle loopbaanjaren vanaf 2017, ook de 2de periode werkloosheid (dus concreet vanaf het 2de jaar) gelijkgesteld worden op basis van hetzelfde minimumjaarrecht en niet langer op basis van het laatste loon.

 

Voor de periodes van tijdskrediet, thematisch verlof en landingsbanen 

 

Ik hoorde dat ik mijn studiejaren kan afkopen om aan een hoger pensioenbedrag te komen? Is dat een goed idee?


Het aantal jaren dat je gewerkt hebt, speelt ook mee bij de berekening van het wettelijk pensioen. Door je studiejaren af te kopen, worden deze ook meegeteld in de berekening. Let op: de studiejaren laten meetellen, wil niet zeggen dat je vroeger op pensioen kan gaan. Het heeft alleen een invloed op je pensioenbedrag.


Meer weten? Klik dan door naar het thema “Studiejaren afkopen: een goed idee?” van Je Rechten online.

Mag ik blijven werken als gepensioneerde?


Het bereiken van de wettelijke pensioenleeftijd betekent niet dat het pensioen verplicht is: je kan blijven werken mits akkoord van de werkgever. In dat geval moet dan op het gewenste ogenblik een pensioenaanvraag worden ingediend. Een andere mogelijkheid is pensioen in combinatie met een (beperkte) beroepsactiviteit.
Betalingen van sociale uitkeringen (ziekte, werkloosheid, brugpensioen…) worden echter stopgezet bij het bereiken van de wettelijke pensioenleeftijd. Wie een sociale uitkering ontvangt, moet het pensioen dus op de wettelijke leeftijd opnemen.
De beroepsactiviteiten moeten vooraf worden aangegeven bij de rijksdienst voor pensioenen. Je kan je aangifte ook indienen binnen de 30 dagen die volgen op het begin van de beroepsactiviteit of de datum van de officiële kennisgeving van het pensioen.
Je moet de rijksdienst voor pensioenen via een aangetekend schrijven inlichten over je beroepsactiviteit en je werkgever over het feit dat je gepensioneerd bent. Je werkgever moet eveneens de rijksdienst voor pensioenen informeren.
De regering wil het mogelijk te maken voor gepensioneerden om te werken in een ’flexi-job‘. Klik hier voor meer uitleg over flexi-jobs.


Kan ik zoveel werken als ik wil?


Er zijn een aantal regels die je moet respecteren:
De inkomsten uit een beroepsactiviteit zijn onbeperkt in 2 gevallen

  • als je 65 jaar bent;
    of
  • als je  op het ogenblik dat je   pensioen inging een loopbaan had van 45 kalenderjaren (als werknemer, zelfstandige, ambtenaar, …). Gepensioneerden die niet aan één van beide voorwaarden voldoen (65 jaar of 45 jaar loopbaan) mogen ook nog bijverdienen, maar hun toegelaten bruto beroepsinkomen is wel onderworpen aan een maximaal grensbedrag. Dat grensbedrag hangt af van de leeftijd van de persoon en van het feit of je kinderen ten laste hebt of niet.

Deze grensbedragen worden jaarlijks aangepast. Bevraag je dus steeds over de laatste bedragen bij je BBTK-afdeling.


Vanaf 2025 ‘pensioen op punten’?

In de coulissen bereidt de regering een fundamentele hervorming voor: het ‘pensioen op punten’. Volgens hen moet ons (wettelijk) pensioensysteem op de schop. In 2014 gaf een select gezelschap van pensioenexperten, onder leiding van Frank Vandenbroucke, het startschot voor de discussie. Het basisidee is om tijdens loopbaan niet langer pensioen, maar punten te verzamelen. Pas wanneer je effectief op pensioen gaat, worden die punten omgezet in een maandelijks bedrag. Een ware revolutie.


Hoe zou het concreet in zijn werk gaan? Wel, 1 punt komt overeen met 1 jaar gewerkt aan een gemiddeld loon. Bij de omzetting van punten naar euro’s streeft men een vaste verhouding tussen de inkomsten van de werkenden en de gepensioneerde na. Neem als voorbeeld 50%. Iemand die een volledige loopbaan (voorlopig 45 jaar) aan een gemiddeld loon heeft gewerkt, zal als pensioen de helft ontvangen van het gemiddeld loon op de pensioendatum. Dat is de basisfilosofie. Het pensioen op punten zou worden ingevoerd vanaf 1 januari 2025. Niets is echter al beslist.


De BBTK en het ABVV zijn ongerust over deze hervorming. Het puntensysteem maakt ons pensioenstelsel noch zekerder, noch transparanter. Pas aan de vooravond van je pensioen zal je duidelijk krijgen over je pensioenbedrag. Daarenboven is de échte reden van de hervorming geld besparen. Werknemers moeten langer werken, zo niet zullen ze het voelen in hun portemonnee. De achilleshiel is de automatische correctie die ingebouwd zou worden in het systeem. Werken we niet lang genoeg en/of neemt de levensverwachting toe, dan dalen de pensioenen automatisch. Het systeem bestaat nu in Zweden en heeft daar al geleid tot een automatische daling van de pensioenbedragen. Onaanvaardbaar voor de BBTK. We zullen ons samen met het ABVV blijven verzetten tegen de hervorming.

Share/Bookmark