BBTK > Mijn Rechten > Arbeidsongeval en ziekte

6-11-2018 10:03 Afdrukken

Wat bij ziekte of een ongeval?

In een aantal gevallen (en dan hebben we het niet over feestdagen of vakantie) kan je het werk onderbreken wegens toevallige omstandigheden zoals ziekte of een ongeval. Hiervoor bestaan er nauwkeurige regels, zodat je weet wat kan, mag en moet.


Hoe moet je je werkgever verwittigen bij ziekte?

Je moet onmiddellijk je werkgever op de hoogte brengen van je arbeidsongeschiktheid. Dit is zeer belangrijk. Doe je dat niet, dan kan de werkgever je beschuldigen de reorganisatie van het werk te hebben verhinderd. Een medisch attest is niet verplicht, tenzij een CAO of het arbeidsreglement dit voorschrijven of als je werkgever dit vraagt. In dat geval moet je het medisch attest opsturen naar of afgeven in je onderneming binnen de 2 werkdagen die volgen op het begin van je arbeidsongeschiktheid (behalve als er uitzonderingen zijn opgenomen in een CAO of in het arbeidsreglement).
Om problemen te voorkomen, raden wij je aan de dag zelf per aangetekend schrijven een medisch attest naar je werkgever te sturen. Bewaar steeds een kopie van het attest. Je moet er goed op letten je werkgever onmiddellijk te waarschuwen van je arbeidsongeschiktheid, en tijdig het geneeskundig getuigschrift voor te leggen (als dit verplicht is). Anders kan een werkgever weigeren (behoudens overmacht) om het gewaarborgd loon uit te betalen voor de dagen voor de overhandiging of verzending van het getuigschrift!

Heeft je werkgever het recht een beroep te doen op een controlerend geneesheer?

Ja. Je werkgever heeft het recht een beroep te doen op een controlerend geneesheer die hij betaalt om je te onderzoeken.

Dit onderzoek vindt doorgaans plaats bij je thuis. Als je opgeroepen wordt en je behandelend geneesheer is van mening dat je je niet mag verplaatsen, kan je dit weigeren. Als je je begeeft naar de controlearts kan je de terugbetaling vragen van je verplaatsingskosten. De controlearts moet vaststellen of je al dan niet arbeidsongeschikt bent. Hij moet zich aan het beroepsgeheim houden en mag niets anders meedelen over je gezondheidstoestand.

Een collectieve arbeidsovereenkomst (sector of bedrijf) of het arbeidsreglement kan voorzien dat je je ter beschikking van de controlearts moet houden in je woonplaats of een verblijfplaats die je doorgaf aan je werkgever.
De wet zegt dat het daarbij mag gaan om maximaal 4 aaneengesloten uren tussen 7 uur ’s ochtends en 20 uur ’s avonds. Het kan wel zijn dat je een gegronde reden zou hebben om niet beschikbaar te zijn: bijv. hospitalisatie of een doktersbezoek.

Opgelet! De wet spreekt van de mogelijkheid zulke bepaling in een CAO of in het arbeidsreglement op te nemen. Het gaat dus niet om een verplichting! Indien een en ander dus niet wordt vastgelegd via CAO of in het arbeidsreglement (via een procedure tot wijziging van het arbeidsreglement met een “vetorecht” voor de ondernemingsraad wanneer die er is), dan blijft alles zoals bij het oude en moet je niet beschikbaar zijn.

Als zo’n regeling wel voorzien is in je bedrijf en je niet beschikbaar bent voor controle, dan verlies je je loon voor de dagen die vooraf gaan aan de dagen waarop je jezelf aanbiedt ter controle.

Dat sluit echter niet uit dat je werkgever het recht heeft een controlearts langs te sturen buiten de uren waarin je beschikbaar moet zijn ter controle.