BBTK > Mijn Rechten > Camerabewaking op het werk

11-3-2014 19:11 Afdrukken

Camerabewaking op het werk: wat zijn  je rechten?


Tegenwoordig zijn bewakingscamera’s alomtegenwoordig: op openbare plaatsen, op de weg, in winkels, banken, enz. We zien almaar vaker dat werkgevers dergelijke controlesystemen ook op de werkvloer installeren. Ze moeten echter rekening houden met de privacy van de werknemers en een aantal regels in acht nemen. Hierna maken we even een stand van zaken op.


Mag je werkgever camera’s installeren op je werkplaats?


Je werkgever mag niet zomaar camera’s installeren op je werkplaats. Als hij beslist om er te plaatsen, moet hij bepaalde regels naleven. Die staan omschreven in de collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) nr. 68 over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de werknemers, specifiek rond het thema van de camerabewaking op de werkplaats.


Je werkgever kan enkel een camerabewakingssysteem installeren als hij een van de volgende vier finaliteiten of doelen nastreeft:

  • De gezondheid en veiligheid van de werknemers en derden : In dit geval mag de camera gericht zijn op de mechanismen voor de bescherming van de gezondheid of de veiligheid, maar niet op de werknemers zelf. Momenten van zwakheid van de werknemers mogen onder geen beding worden bespied of bijgehouden.

 

  • De bescherming van de goederen van het bedrijf : En dus énkel de goederen van het bedrijf. Dus niet de goederen die niet tot het bedrijf behoren: daarbij horen goederen van derden of van werknemers.

 

  • De controle op het productieproces (dit kan zowel op de machines als op de werknemers slaan)
    Indien de controle betrekking heeft op de machines, is het de bedoeling om de goede werking ervan te controleren.
    Indien de controle betrekking heeft op de werknemers, is het de bedoeling om de arbeidsorganisatie te evalueren en te verbeteren. Het mag niet de bedoeling zijn om de werknemer te bewaken (om ze te bestraffen) of om de individuele productiviteit van elke werknemer te evalueren.

 

  • De controle op het werk van de werknemer : In dit geval mogen de beslissingen of evaluaties van de werkgever niet uitsluitend gebaseerd zijn op de gegevens die via camerabewaking zijn verzameld.


De werkgever moet eveneens een proportionaliteitsprincipe naleven. Dit betekent dat de camerabewaking afgestemd moet zijn op de aangegeven finaliteit (uit de vier bovenstaande), dat ze ter zake dienend en niet overmatig of overdreven mag zijn. Met andere woorden, de werkgever moet de middelen gebruiken die het minst binnendringen in de privacy van de werknemers.


Deze punten moeten duidelijk en uitdrukkelijk door de werkgever worden omschreven.
Op te merken valt ook dat de camerabewaking ‘op afstand’ moet gebeuren. De plaats waar bewaking kan plaatsvinden is de werkplaats. De werkgever mag bijvoorbeeld niet beslissen om camera’s te installeren bij de werknemer thuis, ook al doet die aan telewerk.


Evenmin mogen er camera’s worden geïnstalleerd op plaatsen binnen het bedrijf waar de werknemer geen arbeidsprestaties verricht: het sanitair, de refter, de kleedruimtes, enz…

Share/Bookmark