BBTK > Mijn Rechten > Camerabewaking op het werk: wat zijn je rechten? - 2

19-11-2012 14:56 Afdrukken

Camerabewaking op het werk: wat zijn je rechten?

 

Mag camerabewaking permanent zijn?


De bewaking mag slechts permanent of tijdelijk zijn als ze bestemd is om de veiligheid van de werknemers te waarborgen, de goederen in het bedrijf te beschermen en het productieproces te controleren dat enkel op de machines betrekking heeft.
De werknemers en hun vertegenwoordigers moeten op voorhand informatie ontvangen over de finaliteit, de inhoud en het gebruik van camerabewaking. De voorafgaande raadpleging is verplicht als de bewaking gevolgen kan hebben op het privéleven van de werknemers.


Wat zijn de plichten van je werkgever?


De werkgever die camerabewaking wenst in te voeren dient de ondernemingsraad hierover in te lichten, niet enkel alvorens de camera’s worden geïnstalleerd maar ook op het ogenblik waarop het systeem opstart.


Hij is verplicht informatie te verschaffen over alle aspecten van de bewaking (redenen, tijdelijk of permanent karakter, tijdstip van de controle, plaats waar de camera’s geïnstalleerd zullen worden, bewaring van de beelden, …). Als er geen OR is, moet deze informatie worden verschaft aan het CPBW, zo niet aan de syndicale afvaardiging, zo niet aan de werknemers. Ook voor kleine bedrijven dus!


Bovendien moet de werkgever die de arbeid van zijn werknemers via camerabewaking wenst te controleren (vierde finaliteit) de precieze manier en afspraken over die bewaking in het arbeidsreglement opnemen. Het gaat in dat geval dus over een wijziging van het arbeidsreglement: de procedure daartoe moet gevolgd worden.


De werkgever moet regelmatig de gebruikte bewakingsmethodes evalueren en herzien in functie van de technologische evoluties, dit om de weerslag op het privéleven zo veel mogelijk te beperken.

Share/Bookmark