BBTK > Mijn Rechten > Camerabewaking op het werk: wat zijn je rechten? - 3

19-11-2012 14:52 Afdrukken

Camerabewaking op het werk: wat zijn je rechten?


Mag mijn werkgever de opgenomen beelden gebruiken?


De verzamelde gegevens moeten te goeder trouw behandeld worden, moeten wettelijk verkregen zijn en mogen geen illegale discriminatie tot gevolg hebben.


De beelden mogen niet worden gebruikt voor andere finaliteiten of redenen dan die waarvoor de camerabewaking werd geïnstalleerd.


Als je als werknemer die beelden wenst te raadplegen, heb je het recht om je te laten bijstaan door je syndicaal afgevaardigde. De wet laat de werknemer immers toe om kennis te nemen van de persoonsgegevens die hem betreffen. Je kan dus de rechtzetting, de schrapping of het niet-gebruik van deze gegevens te eisen (als deze gegevens opgeslagen of bewaard werden).


De wet bepaalt eveneens dat het verplicht is om een verantwoordelijke voor de behandeling van de gegevens aan te duiden. Die persoon zal zowat alle wettelijke verplichtingen moeten nakomen om de bescherming van de persoonsgegevens te waarborgen.

Mag je werkgever je stiekem filmen?


Geheime camerabewaking is slechts toegestaan als er ernstige aanwijzingen bestaan dat er strafbare feiten zijn gepleegd. In dat geval moet de werkgever de principes van het strafrecht en van de strafrechtelijke procedure naleven, wat inhoudt dat zo’n geheime bewaking slechts kan worden georganiseerd mits toestemming en onder het toezicht van het Openbaar Ministerie!


 

Share/Bookmark