BBTK > Mijn Rechten > loopbaansparen (-2)

5-3-2018 13:39 Afdrukken

Loopbaansparen (-2)

 

Hoe een dergelijk stelsel invoeren?

Om het loopbaansparen toe te laten en correct uit te voeren, dient een specifieke procedure te worden gevolgd.
Je zult pas kunnen tijdsparen als hiervoor een kader is vastgelegd in een sector-cao.

Indien er geen sector-cao werd gesloten, kan loopbaansparen onrechtstreeks geïntroduceerd worden door een bedrijfs-cao. Om dit te doen moet het bedrijf de aanvraag tot introductie van loopbaansparen voorleggen aan de voorzitter van het paritair comité waartoe het bedrijf behoort. De sector heeft dan nog 6 maanden om een tot een cao te komen. Na deze 6 maanden mag een werkgever zelf een cao afsluiten.

Concreet kan een bedrijf dat loopbaansparen wil organiseren het thema op de agenda plaatsen van het pc vanaf de datum van inwerkingtreding van de wetgeving (1 februari 2018).

Indien er na 6 maanden geen sector-cao is, kan het bedrijf zelf een reglement uitwerken. Dus ten vroegste vanaf 1 augustus van dit jaar.

De sectoren kunnen evenwel ook nog, na 1 augustus 2018, een sectoraal stelsel invoeren waaraan de bedrijven van de sector zich zullen moeten houden. De bestaande stelsels in de bedrijven kunnen behouden blijven, op voorwaarde dat ze geen afbreuk doen aan de hogere rechtsregels.

 

Welke elementen moet de cao verplicht bevatten?

De sector- of bedrijfs-cao moet verplicht een kader uitwerken dat volgende vermeldingen moet bevatten: 
• De tijdsperiodes die kunnen worden opgespaard;
• De periode waarbinnen er kan worden gespaard;
• De wijze waarop de werknemer de opgespaarde dagen kan opnemen.

Dit kader kan desgevallend bepalen dat het spaartegoed overdraagbaar is tussen de verschillende juridische werkgevers binnen de sector. In dat geval voorziet de cao hoe deze overdraagbaarheid correct wordt toegepast.

Verder houdt het kader rekening met de “genderdimensie”: vrouwen moeten dezelfde spaarmogelijkheden hebben als mannen.

Naast de omkaderende vermeldingen moeten ook de volgende aspecten bij cao worden geregeld:

• de waardering die zal worden toegepast wanneer de gespaarde tijd wordt opgenomen (of uitbetaald); er moet worden verduidelijkt welk loon je zult verdienen wanneer je de opgespaarde tijd opneemt. Het loon dat van toepassing is op het ogenblik dat een conventionele vakantiedag in de spaarpot terechtkomt kan immers verschillen van het loon dat je verdient wanneer de gespaarde dag b.v. 2 jaar later wordt opgenomen
• de manier waarop het loopbaansparen wordt beheerd en de waarborgen voor de werknemer;
• het lot van het loopbaansparen wanneer de onderneming in vereffening zou gaan.

Hoe wordt het stelsel beheerd?

Het stelsel van loopbaansparen kan op drie verschillende manieren worden beheerd:
• hetzij door je werkgever, in welk geval hij verplicht is de nodige betalingswaarborgen te voorzien;
• hetzij door een externe instelling, bijvoorbeeld een bank of verzekeringsinstelling;
• hetzij door het fonds voor bestaanszekerheid binnen de betrokken sector.


Wat gebeurt er bij uitdiensttreding?

Je hebt recht op de volledige uitbetaling van je opgespaarde tijd op het moment dat er een einde komt aan je dienstbetrekking. Dit recht op betaling blijft bestaan wanneer de cao de overdraagbaarheid mogelijk zou hebben gemaakt. 

Share/Bookmark