BBTK

11-12-2018 11:24 Afdrukken

Voornaamste voordelen van het lidmaatschap van de BBTK

 

-Verdediging van de werknemersbelangen in de paritaire comités en andere officiële organen en bij de werkgevers.

- Tussenkomst van de vakbond in alle sociale aangelegenheden.

- Raadpleging van de juridische raadgevers voor uw vragen betreffende het arbeidsrecht en de sociale zekerheid.

- Juridische bijstand voor de Arbeidsrechtbank, na analyse van uw dossier en mits u voldoet aan de voorwaarden inzake lidmaatschap.

- Uitbetaling van de werkloosheidsuitkeringen door de werkloosheidsdienst van het ABVV.

- Statutaire vergoeding in geval van staking.

- Uitbetaling van solidariteitspremies (gebeurtenis vanaf 01/01/2018):

De uitbetaling van alle premies vervalt een jaar na de desbetreffende gebeurtenis.

Premies worden uitbetaald mits voorlegging van een bewijsstuk en van het lidmaatschapsboekje.

Geldende tarieven vanaf 01/01/2018

 
 

Bij inschrijving

Met domiciliëring: betaling van de 3 eerste maanden na de inschrijving.

Zonder domiciliëring: betaling van de 6 eerste maanden na de inschrijving.

Er dient € 4 aan administratiekosten betaald te worden, behalve in het geval van een betaling via een bankdomiciliëring en/of een overstap van een andere BBTK-afdeling, een andere centrale van het ABVV of een andere vakbondsorganisatie.

Let op: elke stopzetting van lidmaatschap moet schriftelijk meegedeeld worden voor de 20ste van elke maand.

Wij herinneren u eraan dat u ons alle mogelijke wijzigingen dient mee te delen, nl. iedere verandering van adres, werkgever (of als u werkloos wordt), statuut (halftijds, brugpensioen, pensioen), beroepscentrale, vakbond, enz. Zo niet, wijzen we elke verantwoordelijkheid af als u nadeel ondervindt en zal er geen enkele terugbetaling gedaan worden.

Voor de bedienden van de openbare diensten: als u lid wordt van de BBTK BHV, kan u niet genieten van de vakbondspremie van de Openbare Diensten.