BBTK

25-11-2015 10:58 Afdrukken

Disclaimer

 

A. Identificatie

BBTK – Bond van Bedienden, Technici en Kaderleden

De BBTK is een centrale van het ABVV (Algemeen Belgisch Vakverbond)

Adres: Joseph Stevensstraat 7/5, 1000 Brussel

Fax: 02 511 05 08

e-mail: federaal@bbtk-abvv.be

 

B. BBTK stapt over naar Europees systeem domiciliëring

 

Als gevolg van Europese regelgeving stapt de BBTK binnenkort over naar een Europees stelsel van domiciliering. Dat heeft geen gevolgen voor onze individuele leden, die daar dus ook niets rond hoeven te doen.

De afdelingen van BBTK zullen dus ook in het nieuwe systeem maandelijks lidgeld innen van de leden die een domicilieringsopdracht hebben lopen. Alle informatie desbetreffende het bedrag van het lidgeld kan u verkrijgen bij uw afdeling.


C. Eerbiediging van de privacy

De verwerking van persoonsgegevens in verband met deze site is onderworpen aan de Belgische wetgeving (wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 ter omzetting van richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van de gegevens).

Als u wenst te reageren op een van de hierna beschreven werkwijzen, dan kunt u contact met ons opnemen via een van de hierboven vermelde wegen.

Wij verwerken twee soorten gegevens: gegevens die u ons meedeelt en gegevens die automatisch worden verzameld, namelijk:

Alle gegevens, van welke aard ook, die u ons vrijwillig meedeelt in het kader van onze producten en/of diensten, tijdens de uitwisseling van mededelingen, bv. tijdens het verzenden van berichten of vragen op deze site, tijdens het uitwisselen van e-mails of door uw deelname aan discussieforums, of in het kader van uw inschrijving op de newsletter, van gegevensonderzoek, het downloaden van documenten, enz.;
Uw TCP/IP-adres, het merk en de laatste versie van uw interentbrowser en de laatste door u geraadpleegde webpagina;
Uw domeinnaam

Opdat u gemakkelijker toegang krijgt tot uw persoonlijke ruimte gebruiken wij cookies:

Een cookie is een bestandje dat door onze server wordt verstuurd en dat op de vaste schijf van uw computer wordt geplaatst. Het geeft aan dat een bepaalde site werd bezocht en bevat een aantal gegevens in verband met dit bezoek. Wij gebruiken deze cookies vooral om de site goed te doen functioneren (technische cookies van bezoeksessies).

Het is mogelijk dat wij, in het kader van onze overname van een ander bedrijf, gegevens over u zullen verwerken die van derden afkomstig zijn.

Wij gebruiken ook cookies om

1) onze site doeltreffender te kunnen bijwerken
2) later contact met u op te nemen in verband met onderstaande doelstellingen
3) statistieken op te stellen

 

Deze gegevens worden gebruikt met de volgende doelstellingen:

  • Om statistieken op te stellen in verband met het aantal bezoeken aan onze verschillende rubrieken
  • Om u niet-commerciële informatie te kunnen doorsturen over activiteiten van de BBTK of het ABVV
  • Om op uw vragen te kunnen beantwoorden
  • Om nieuwe lidmaatschappen te kunnen verwerken
  • Om u snel te kunnen contacteren indien dat nodig zou zijn
  • Om beter jullie interessevelden in kaart te kunnen brengen

 

Wanneer de wet dat vereist, vragen wij u vooraf om uw goedkeuring van de doelstelling in kwestie wanneer we uw gegevens verzamelen. Als u in de toekomst niet langer gecontacteerd wenst te worden (met name via e-mail), dan kunt u ons dit melden via een van de wegen die hiervoor in hoofdstuk A te vinden zijn.

In de berichten die u eventueel worden toegestuurd via e-mail zal er echter altijd een koppeling staan waarmee u zich kunt uitschrijven als u dat wenst.

De gegevens worden intern maar ook extern gebruikt en kunnen bijgevolg worden overgedragen aan andere instanties van het ABVV. Dit omvat eveneens de overdracht van gegevens aan personen die zich buiten de Europese Unie bevinden in landen die garanderen dat zij voldoende bescherming bieden aan de gegevens. De werknemers die de via de website verkregen data behandelen, hebben de plicht strikt vertrouwelijk met de gegevens om te gaan. Aangezien technologie evolueert is het mogelijk dat er in de toekomst technische opties open gaan die niet in deze overeenkomst beschreven zijn. Indien dit gebeurt zullen we u eerst contacteren om u de toestemming te vragen uw gegevens op die manier te gebruiken.

In overeenkomst met de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer heeft u steeds recht op inzage in de gegevens die u aangaan, en heeft u het recht hierin correcties aan te brengen. Indien u dit recht wil uitoefenen, contacteer ons dan zoals beschreven in deel A van deze overeenkomst.

Op verzoek van gerechtelijke autoriteiten of politiediensten worden persoonsgegevens doorgegeven, zonder voorafgaande toestemming van de titularis.

Wij hebben gepaste veiligheidsmaatregelen getroffen om de gegevens op onze site te beschermen tegen verlies, misbruik of wijziging.