BBTK

14-8-2008 15:00 Afdrukken

Voor een rechtvaardige wereld... wat stelt de BBTK voor?

 

Werk, inkrimping van de arbeidsduur, een sterke sociale zekerheid en pensioenstelsel, een solidaire fiscaliteit... Dat zijn de waarden die de militanten van de BBTK ondersteunen, zowel in hun bedrijf als op nationaal niveau.

 

Werk: zoveel mogelijk voor iedereen

 

Nieuwe banen creëren is noodzakelijk:

 

  • om uitsluiting te voorkomen;
  • onze samenleving hechter te maken;
  • en een oplossing te bieden voor talrijke behoeften die tot nu toe onbeantwoord bleven op vlak van kinderopvang, bejaardenhulp, cultuur, leefmilieu, enz.

 

Er is duidelijk geen gebrek aan mogelijkheden. Probleem is: wie zal dat betalen? De BBTK eist meer tewerkstelling met echte banen en een echte sociale bescherming!

 

 

De vermindering van werkgeversbijdragen koppelen aan tewerkstellingverbintenissen

Sedert een tiental jaren verminderen de opeenvolgende regeringen de bijdragen van de werkgevers. De loonkost verlagen zou automatisch leiden tot meer tewerkstelling, beweerde men. We kennen het resultaat, jammer genoeg. Doordat de bijdrageverminderingen aan geen enkele tewerkstellingsverbintenis waren gekoppeld, bleken de maatregelen overdreven kostelijk maar vooral ondoeltreffend.

In de sociale sector boekten de bijdrageverminderingen dan wel weer positieve resultaten. Waarom? Na lange maanden van syndicale actie werden de maatregelen uiteindelijk gekoppeld aan de verplichting om nieuwe banen te creëren. Het resultaat kan nog beter als men ook de arbeidsduur zou verminderen.

Nieuwe banen voor onvoldane behoeften

Werk is er genoeg. De behoeften zijn enorm: kinderopvang, bejaardenhulp, bouw en renovatie van sociale woningen, uitbouw van het openbaar vervoer… De lijst is lang. En dit zijn geen zogenaamde "klusjes": er is nood aan opgeleid en gemotiveerd personeel, dus goed betaald en met een echt statuut.

 

 

Nieuwe banen met een volwaardige sociale bescherming

De tewerkstellingsmaatregelen van de laatste jaren hebben vooral de onzekerheid vergroot: Plaatselijke Werkgelegenheidsagentschappen, jongerenstages, deeltijds werk, interim, arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur…In plaats van nieuwe banen te creëren, is er een verschuiving van vast en goed betaald werk naar onzeker en onderbetaald werk. Dit is een gevaarlijke evolutie naar een "Amerikaanse" situatie, waar een heleboel mensen werken voor een hongerloon (de "working poor").

 

Arbeidsduurvermindering

 

Elke keer als de vakbonden een vermindering van de arbeidsduur eisen, krijgen we dezelfde antwoorden: "irrealistisch", "onmogelijk", "de doodsteek voor de ondernemingen"… Nochtans is de arbeidsduur in vergelijking met vroeger al flink gedaald, zonder de voorspelde catastrofen! In 1921 werd de 8-urendag ingevoerd, in 1936 de eerste week betaald verlof, in 1974 de 40-urenweek… Stel u eens het aantal werklozen voor indien we nog 48 uren per week zouden werken!

Op enkele uitzonderingen na is er de laatste twintig jaar jammer genoeg maar weinig evolutie te merken (de wettelijke arbeidsduur is in 1998 gedaald naar 39 uur per week). Het idee van een algemene arbeidsduurvermindering staat dan ook boven in onze agenda, net zoals in vele andere Europese landen: de wet op de 35-urenweek in Frankrijk, akkoorden over de 35-urenweek in sommige sectoren in Duitsland en Spanje… Bij ons in België werd een akkoord ondertekend over de invoering van de 35-urenweek in de handelsector vanaf 2001.

Maar dit is nog maar een begin. De BBTK is voorstander van een arbeidsduurvermindering, zonder loonverlies en met bijkomende tewerkstelling. Doelstelling op lange termijn: de 32-urenweek in 4 dagen, via de 35-urenweek om nieuwe banen te creëren en uw levenskwaliteit te verbeteren.

 

Een collectieve arbeidsduurvermindering

De werkgevers willen graag de arbeidsduur verminderen, maar dan wel individueel en met loonverlies. Dit is geen arbeidsduurvermindering. Dit is deeltijds werk, een fenomeen dat vooral jongeren en vrouwen treft, met flexibele uurroosters en een loon dat niet voldoende is om van te leven. De BBTK wil een collectieve vermindering van de arbeidsduur. Met de vrijgekomen werkuren kunnen deeltijdse werknemers die meer willen verdienen hun uurrooster uitbreiden.

 

Arbeidsduurvermindering zonder loonverlies

De lonen van de werknemers zijn al jarenlang geblokkeerd. Er kan geen sprake zijn van nog minder loon. De vermindering van de koopkracht zou daarenboven nefast zijn voor de tewerkstelling. Mensen die minder verdienen, verbruiken immers ook minder…

 

Arbeidsduurvermindering met bijkomende tewerkstelling

De werkloosheid aanpakken is prioritair. Groei op zich is niet voldoende. Het verminderen van de arbeidsduur moet dus samengaan met de creatie van nieuwe banen. Bijkomende tewerkstelling is ook noodzakelijk om de werkdruk te verdelen. We moeten immers vermijden dat arbeidsduurvermindering zich vertaalt in steeds meer stress.

 

Arbeidsduurvermindering is economisch mogelijk

De arbeidsduur verminderen is een manier om de productiviteitswinsten te verdelen. Men zegt dat de Belgische werknemer veel geld kost, maar men vergeet dat hij een van de productiefste werknemers van heel de wereld is! In sectoren waar de productiviteit langzaam vooruitgaat, kan de arbeidsduurvermindering worden gefinancierd door een vermindering van de sociale bijdragen. Twee voorwaarden: de vermindering moet gepaard gaan met aanwervingen en de gederfde inkomsten voor de sociale zekerheid moeten worden gecompenseerd (door een hogere belasting op kapitaal).

 

Sociale zekerheid: de solidariteit versterken

 

Ons systeem van sociale zekerheid beschermen

De sociale zekerheid is noodzakelijk om te vermijden dat een groot deel van de bevolking in de armoede terechtkomt. De sociale zekerheid is ook goed voor de tewerkstelling in ziekenhuizen, crèches, rusthuizen maar ook in de handelssector. Door te vermijden dat het inkomen van werklozen en gepensioneerden te veel afbrokkelt, verzekert de sociale zekerheid een bepaald consumptieniveau, waardoor men tewerkstelling behoudt en nieuwe banen creëert.

 

Nieuwe uitdagingen aangaan

Kinderopvang is een van deze uitdagingen. Mensen met onregelmatige uurroosters, alleenstaanden, gezinnen waar vader en moeder werken, ondervinden nog te veel moeilijkheden om hun kinderen op te vangen. Een andere uitdaging is de hulp aan bejaarde mensen. Een afhankelijkheidsverzekering verdient een plaats binnen de sociale zekerheid.

 

De financiering van de sociale zekerheid veilig stellen

Dit betekent eerst en vooral geen vermindering van de sociale zekerheidsbijdragen zonder dat daarvoor iets in de plaats komt. De inkomsten uit kapitaal moeten ook bijdragen. Dit moet mogelijk worden door een fiscale harmonisatie op Europees niveau. Maar zonder te wachten op Europa kan België al enkele maatregelen nemen (zie hoofdstuk "Fiscaliteit"). We mogen vooral niet vergeten dat de belangrijkste bondgenoot van de sociale zekerheid de tewerkstelling is. Elke tewerkstelling betekent minder uitgaven (werkloosheidsuitkeringen) en meer inkomsten (bijdragen).

 

Fiscaliteit: een betere verdeling van de rijkdommen

In principe is dit het objectief van de fiscaliteit: hoe meer men verdient, hoe meer belastingen men betaalt. Met het belastinggeld verzekert men de kwaliteit van de overheidsdiensten en vermindert men de ongelijkheden. Maar niet alle inkomsten moeten op dezelfde manier bijdragen! De inkomsten uit kapitaal worden onvoldoende belast. Het beleid van de laatste twintig jaar vergroot de kloof tussen inkomsten uit kapitaal en inkomsten uit arbeid (zie infografie).

Voor de BBTK is het hoog tijd dat ook andere inkomsten dan deze uit arbeid een bijdrage leveren. Om het pensioenstelsel veilig te stellen, de sociale zekerheid te ontwikkelen en de tewerkstelling te stimuleren zijn er nieuwe financieringsbronnen nodig.

 

Een belasting heffen op grote vermogens

Als men deze problematiek aanraakt, ziet men plotseling het spook van de kapitaalvlucht opduiken. In de meeste Europese landen bestaat er nochtans een dergelijke belasting.

 

De invoering van een "algemene sociale bijdrage"

Deze bijdrage wordt toegepast in Frankrijk. Het voordeel is dat deze bijdrage wordt berekend op het geheel van de inkomsten, dus ook op deze uit kapitaal. De lage inkomens en de sociale uitkeringen worden vrijgesteld.

 

De belasting op de ondernemingen hervormen

Sommige vooral grote ondernemingen ontsnappen aan elke vorm van belasting dankzij allerlei fiscale kunstgrepen. Een belangrijke hervorming moet de ondernemingen verplichten een minimum aan belastingen te betalen.

 

Gelijkheid mannen-vrouwen: principes en feiten

"Vrouwen zijn nog steeds in solden"! Met deze sterke overtuiging voert het ABVV campagne om de kandidatuur van vrouwen bij de sociale verkiezingen te stimuleren. Maar de syndicale actie gaat nog verder. Een principiële gelijkheid vertaalt zich immers niet altijd in de feiten.

Iedereen (of toch bijna iedereen) is het eens over het principe: vrouwen mogen niet worden gediscrimineerd op vlak van werk, loon, macht en het sociaal leven in het algemeen. Maar de realiteit ziet er vaak anders uit. Deeltijds werken, lage lonen en flexibele uurroosters vinden we vooral bij vrouwen terug, met negatieve gevolgen voor hun levenskwaliteit en sociale bescherming. In talrijke ondernemingen speelt ook de functieclassificatie tegen vrouwen: de taken die vooral door vrouwen worden uitgevoerd, klasseert men in lagere categorieën! Ondanks het principe "gelijk werk voor gelijk loon" verdienen vrouwen nog altijd minder dan mannen.

 

Arbeidsduurvermindering met bijkomende tewerkstelling

Deze maatregel is voor iedereen maar in het bijzonder voor vrouwen positief. Het zijn immers vooral vrouwen die werkloos zijn en het ook langer blijven. Daarenboven kan een gedeelte van de vrijgekomen uren worden gebruikt om de uurroosters van deeltijdse werknemers, weerom vooral vrouwen, op te trekken.

 

Betere kinderopvang

De BBTK, en in het bijzonder de handelssector, speelt een actieve rol in het organiseren van kinderopvang. De uurroosters worden steeds onregelmatiger waardoor kinderopvang buiten de schooluren een nijpend probleem wordt. Vooral vrouwen zijn hiervan het slachtoffer. De vakbonden hebben verkregen dat de werkgevers elk jaar 0,05% van de loonmassa moeten bijdragen voor de organisatie van kinderopvang. Dit bedrag, ongeveer een miljard frank, financiert kwalitatieve projecten met gekwalificeerd personeel: crèches met langere openingstijden, vakantieopvang…

 

Een betere bescherming van vrouwen op het werk

Stress is niet enkel een "ziekte van overbelaste kaderleden". Stress slaat overal toe, maar vooral bij laag gekwalificeerde jobs, dus vooral bij vrouwen. De oplossing bestaat uit een gelijk loon, een niet-discriminerende classificatie en een uurrooster dat beter combineerbaar is met het privé-leven. Daarnaast zijn specifieke maatregelen nodig. Zo is seksueel geweld op het werk voortaan strafbaar. De vermelding van sommige bepalingen in het arbeidsreglement is verplicht.

 

Meer vertegenwoordiging van vrouwen in de vakbond

Binnen het ABVV en de BBTK bestaan er specifieke structuren om vrouwen te organiseren in de syndicale actie. Hoe meer vrouwen op de lijst, hoe meer stemmen voor vrouwen, hoe meer vrouwelijke afgevaardigden in de ondernemingen.

 

Pensioenen: de toekomst veilig stellen

Dankzij de medische vooruitgang leven we allemaal langer en langer. Goed nieuws? Het is eerder een natuurramp als we de "specialisten" mogen geloven met hun voorspellingen dat de pensioenen van morgen onbetaalbaar zullen zijn!

Moeten we schrik hebben van de "opa-boom"? Er zijn steeds meer oudere mensen, dus moeten we langer pensioenen uitbetalen. Dat is waar. Maar de geproduceerde rijkdom stijgt, dat is ook waar. En als de tewerkstelling toeneemt, stijgen de inkomsten van de sociale zekerheid door meer bijdragen en verlagen de uitgaven door minder werkloosheidsuitkeringen.

De BBTK wil het legale pensioen beschermen en ontwikkelen en dit systeem van solidariteit verdedigen tegen een mentaliteit van "ieder voor zich". De financiering van het pensioenstelsel kan worden verzekerd door een andere verdeling van de nationale rijkdom.

 

Voorrang geven aan het legaal pensioen

De Staat moet zijn verbintenissen nakomen tegenover de gepensioneerden van nu en later. Hun rechten mogen niet in vraag worden gesteld door een aanpassing van de berekeningsformules in hun nadeel

 

pensioenbedragen koppelen aan de welvaartsevolutie en de kleine pensioenen optrekken

De solidariteit betekent de gepensioneerden doen meeprofiteren van de stijging van de algemene rijkdom van onze samenleving (door de plafonds voor de berekening van de pensioenen te koppelen aan de evolutie van de lonen). Daardoor verbetert ook de situatie van de kleinste pensioenen.

 

De financiering van het systeem veilig stellen

De vermindering van de werkloosheid zal de verhouding tussen de actieven (die bijdragen betalen) en de passieven (die uitkeringen ontvangen) verbeteren. Maar dat blijft onvoldoende. De financiering moet nog beter. Hoe? Verschillende pistes zijn mogelijk: de inkomsten uit kapitaal laten bijdragen, die de laatste jaren schandalig werden bevoordeeld. Of ook nog de financiële marges door de vermindering van de staatsschuld aanwenden voor een hogere tussenkomst van de Staat.

 

De fiscale voordelen voor privé-pensioenen beperken

Iedereen heeft het recht om zich een aanvullend pensioen voor te bereiden. Maar de Staat moet dit soort sparen niet stimuleren door fiscale voordelen, wat vooral ten goede komt aan de hogere inkomens. Dit betekent immers allemaal minder inkomsten voor de Staat, die dit geld zou kunnen gebruiken om de financiering van de legale pensioenen te versterken.