BBTK

21-1-2019 12:06 Afdrukken

Je eisen voor 2019-2020 zijn ook de onze (-2)

Het woord is aan jou!

Meer koopkracht

De laatste jaren zijn de productiviteit en de winsten van de bedrijven (maar ook de aan de aandeelhouders uitgekeerde dividenden) sneller gestegen dan het loon van de werknemers. Na een ellenlange periode van loonmatiging is het nu tijd voor een inhaalbeweging. Het behoud en de versterking van de koopkracht zijn een evident recht waar bovendien de hele economie, alle werknemers, consumenten en bedrijven voordeel uit halen. De mogelijkheden om de koopkracht van de werknemers te verhogen zijn legio: verhogingen van de reële lonen, verhogingen van het minimumloon, speciale premies, enz.

Rechtvaardige mobiliteit

Eveneens zorgen dat de werknemers de kosten voor hun woon-werkverplaatsingen kunnen verminderen heeft ook een invloed op hun portemonnee. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren via de integrale terugbetaling van het openbaarvervoersabonnement, via de betaling van een fietsvergoeding, door een correcte compensatie bij gebruik van de privéwagen of de toekenning van een bedrijfswagen. Ook hier bestaan er tal van mogelijkheden om de mobiliteit van de werknemers te vereenvoudigen.

Het mobiliteitsbudget, dat op de politieke agenda staat sinds het wetsontwerp vorig jaar werd goedgekeurd, zou door de sociale partners ook gebruikt kunnen worden in het kader van de sectorale onderhandelingen.

Kwaliteit van werk en leven

In alle mogelijke sectoren proberen de werkgevers druk uit te oefenen en alsmaar meer flexibiliteit te eisen. De werklast wordt onhoudbaar, er wordt overmatig gebruik gemaakt van deeltijdse werknemers en onzekere contracten, voor het personeel is het moeilijk om werk en gezin om een degelijke manier te combineren… Ook hiervoor moet een nieuw evenwicht worden gezocht. We hebben het al meermaals gezegd, dit moet gebeuren via een collectieve arbeidsduurvermindering met compenserende aanwervingen. Uitzend- en onzekere contracten beperken, het aantal uren van de deeltijdse werknemers optrekken, een betere omkadering van de flexibiliteit, een tewerkstellingsgarantie waarborgen, occasioneel telewerk openstellen voor werknemers, realistische criteria hanteren voor een menselijker werkdruk, een tussenkomst voorzien in de kosten voor kinderopvang, enz. zijn mogelijke oplossingen voor een betere kwaliteit van het werk.

Rustige eindeloopbaan

De laatste jaren is de pensioenleeftijd alsmaar verder opgeschoven terwijl de mogelijkheden om vervroegd met pensioen te gaan verdwenen… Met “dank” aan de regering en haar scala van beslissingen tégen onze pensioenen. Vanaf een bepaalde leeftijd (vooral in bepaalde sectoren of beroepen), begin je het gewicht van de jaren nochtans sterk te voelen. Bijzondere aandacht besteden aan oudere werknemers en hen toelaten om het rustiger aan te doen aan het einde van hun loopbaan lijkt ons van primordiaal belang. De maatregelen inzake SWT of tijdskrediet voor landingsbanen moeten te allen prijze veiliggesteld worden.

Eenvoudiger toegang tot opleiding

In de huidige werkwereld, die voortdurend verandert en onder invloed van constante technologische evoluties, is het uiterst belangrijk dat we opleidingen kunnen volgen, ons mogen bijscholen, onze competenties kunnen verhogen in andere gebieden en openstaan voor nieuwe kennis. Het recht op individuele opleiding van de werknemers is al vele jaren één van de eisen van de BBTK. Er werden in het verleden al een aantal belangrijke stappen gezet in verschillende sectoren, zoals bijvoorbeeld de toekenning van X aantal opleidingsdagen per jaar, de vastlegging van een percentage van de loonmassa bestemd voor opleidingen, de terbeschikkingstelling van een opleidingsaanbod door de werkgever.

En nog tal van andere punten …

Versterking van de 2de pensioenpijler, toekenning van extra verlofdagen… Er kunnen nog heel wat méér aangepakt worden dan de vijf die hierboven opgesomd worden. In onze online-vragenlijst kan je ons eveneens je suggesties en wensen voor jouw sector meedelen.

Surf snel naar onze site en vul onze vragenlijst in! Je eisen voor 2019-2020 zijn ook de onze.

Share/Bookmark