BBTK

23-5-2019 10:19 Afdrukken

14de EVV CONGRES – Een eerlijker Europa voor de werknemers

Deze week gaat het 14de congres van EVV door in Wenen. Een moment om terug te kijken én voornamelijk om vooruit te kijken. Onder de baseline “ Een eerlijker Europa voor werknemers” werd er heel wat gedebatteerd over democratie en sociale rechtvaardigheid, sociale transitie en kwaliteitsvolle jobs en hogere lonen.

Ook de BBTK-vertegenwoordigers op het congres droegen hun steentje bij in het debat. Pia Desmet, federaal secretaris BBTK, kwam tussen over arbeidstijd en -organisatie. Europa wordt geconfronteerd met onbetaald overwerk. Een kwaad waarmee alle vakbonden in Europa worden geconfronteerd. Maar de strijd kan ook gewonnen worden. Het arrest van het Europees hof over de registratie van arbeidstijd kan ons daarbij in ieder geval helpen. Slechts een vijfde van de werknemers in België wordt extra betaald voor overwerk en slechts iets meer dan de helft krijgt compensatie in tijd voor gepresteerd overwerk. Pia vroeg het EVV om hier actie te ondernemen op Europees vlak, samen met alle aangesloten vakbonden.

Digitalisering zal de situatie zeker niet verbeteren, integendeel. Het is immers mogelijk, zeker in de dienstensectoren, om eender waar en eender op welke manier werk te laten verrichten. Een duidelijk kader op Europees vlak is dus nodig om excessen te vermijden. Maar wij moeten niet alleen defensief tewerk gaan, stelde Pia. Arbeidsduurvermindering dient aan de agenda geplaatst te worden, voor het welzijn van de werknemers, voor het creëren van extra tewerkstelling en opportuniteiten voor deeltijdse werknemers die betere contracten willen. Werknemers moeten hun zeg hebben in hun arbeidsorganisatie. Collectief overleg is hiertoe de te volgen weg.

 

 

Als kandidaat op de Europese lijst van SPa, heeft Pia Desmet ook op het EVV-congres de goede richting aangegeven.

Federaal BBTK-voorzitter Erwin De Deyn deed een tussenkomst over de ontwikkeling van de zogenaamde non-standaard arbeidsvormen. En dan hebben wij het natuurlijk over alle mogelijke “bijjobs” zoals flexi-jobs, bijklussen, kleine deeltijdse contracten enz. Daarnaast bieden nieuwe technologieën, zeker deze op vlak van digitale communicatie en dataverwerking, aan werkgevers heel wat mogelijkheden voor de ontwikkeling van nieuwe arbeidsvormen in de sfeer van de freelancers en al dan niet valse zelfstandigen. Deze tewerkstelling dient zeker sociaal beschermd te worden.

Maar de BBTK-voorzitter hield ook een pleidooi om voorzichtig te zijn. Ontwikkeling van een model van sociale bescherming en collectief overleg voor deze arbeidsvormen kan en mag niet leiden tot een afbraak van de tewerkstelling op basis van formele arbeidsovereenkomsten die de beste sociale bescherming bieden. Als voorbeeld gaf hij de ontwikkeling van het platform werk bij Deliveroo, Uber en in de media. De werknemers die werken voor deze zogenaamde “apps” werken voor een werkgever die hen opdrachten geeft en onder wiens gezag zij werken. Zij verdienen dus een formele arbeidsovereenkomst als werknemer met alle sociale rechten, individueel en collectief, en het recht op vakbondsvertegenwoordiging hieraan verbonden. Arresten van een aantal rechtbanken in verschillende Europese landen gaan ten andere in die richting.

Een duidelijke oproep aan het EVV en zijn aangesloten vakbonden om waakzaam te zijn en zich niet te laten meeslepen in de strategie van het zogenaamde derde statuut.

Share/Bookmark