BBTK

19-3-2019 16:07 Afdrukken

De resultaten van jullie eisen voor 2019-2020

Enkele weken geleden hielden we een grote online enquête om jullie verwachtingen als werknemers voor de komende twee jaar te weten te komen over tal van essentiële thema’s. Bedoeling was om jullie prioriteiten te leren kennen inzake koopkracht, eindeloopbaan, mobiliteit, het evenwicht tussen privé- en beroepsleven, opleidingen, tewerkstelling, enz. Deze enquête werd op ruime schaal verspreid via onze newsletter, onze Facebookpagina’s en in het magazine De Nieuwe Werker, om op die manier zoveel mogelijk mensen te bereiken. De resultaten zijn nu gekend en leiden voor ons tot erg interessante conclusies over thema’s die jullie nauw aan het hart liggen!


1.031 keer bedankt voor jullie deelname

Jullie waren met meer dan 1000, uit de verschillende sectoren die de BBTK vertegenwoordigt, om onze enquête te beantwoorden. Wij danken jullie alvast voor jullie waardevolle medewerking. De werknemers lijken duidelijk vastbesloten om hun stem te laten horen en hun behoeften kenbaar te maken tegenover een rechtse regering die de laatste jaren een zeer hard en uiterst antisociaal beleid heeft gevoerd, en tegenover werkgevers die alsmaar hogere eisen stellen in ruil voor zo weinig mogelijk.
De ruime deelname van de werknemers aan onze grote enquête is hier vandaag nogmaals een bewijs van!

Jullie feedback en commentaar was constructief en hebben het voor ons mogelijk gemaakt om duidelijke lijnen te bepalen in jullie prioriteiten voor de komende 2 jaar. Wij weten dat 2019 een sleuteljaar zal worden met de federale, gewestelijke en Europese verkiezingen die eraan komen in mei e.k., en die (zo hopen wij toch) de kaarten stevig door elkaar zullen schudden en de invoering van een ander, eerlijker en socialer beleid mogelijk zullen maken! Intussen is een raadpleging aan de gang binnen onze syndicale instanties over het interprofessioneel ontwerpakkoord. Ter herinnering, begin februari zijn vakbonden en werkgevers erin geslaagd een ontwerptekst op te stellen.


De grote lijnen van het interprofessioneel ontwerpakkoord:

  • 1,1% loonmarge voor onderhandelingen in sectoren en bedrijven
  • Verhoging minimumloon met 1,1% en verdere discussie dit jaar over extra verhoging
  • SWT op 59 jaar tot midden 2021 voor lange loopbanen, ploegenarbeid/nachtarbeid en zware beroepen
  • SWT op 58 jaar in 2019, 59 jaar in 2020 in bedrijven in moeilijkheden/herstructurering
  • Landingsbanen: 1/5 vanaf 55 jaar, 1/2 vanaf 57 jaar in 2019 en 2020
  • Verhoging sociale uitkeringen met meeste aandacht voor de minima
  • Kleine verhoging van vrijwillige overuren
  • Verhoging terugbetaling openbaar vervoer

Het is duidelijk dat dit resultaat er gekomen is dankzij de staking van 13/2 en dus ook dankzij de inzet van onze leden en militanten. En dat het meer had mogen zijn, beseffen wij ook. Maar een akkoord onderhandel je nu eenmaal met de werkgevers. Belangrijk is ook dat, zonder IPA, vele werknemers in de kou zullen blijven staan of het met minder zullen moeten stellen op het vlak van lonen en eindeloopbaanmogelijkheden.


De resultaten van onze enquête spreken voor zich!

De werknemers die onze enquête beantwoordden, komen, in een relatief gelijkaardige verhouding, uit de verschillende vertegenwoordigde sectoren. 83% van hen hebben een vakbondsafvaardiging binnen hun bedrijf.


Meer koopkracht via bruto-loonsverhogingen

De meerderheid van de respondenten zou hun koopkracht verhoogd willen zien, allereerst door verhogingen van het brutoloon. Bovenaan de lijst met resultaten staan vervolgens het verkrijgen van een premie, of de verhoging van het minimumloon via de barema’s.

Meer koopdracht en een waardig loon voor alle werknemers is een essentiële eis die wij al sinds jaar en dag verdedigen. Het is trouwens in dit kader dat wij de campagne Fight for 14 volop steunen: Iedere 14de van de maand worden verschillende acties georganiseerd om een minimumloon van €14 bruto per uur (of €2300 per maand) voor iedereen te eisen. Heb je het nog niet gedaan, onderteken dan de online petitie of like de Facebookpagina Fight For €14 – NL!


Eerlijke en ecologisch verantwoorde mobiliteit

De mobiliteitskosten verminderen en rekening houden met het milieu zijn eveneens zeer belangrijke bezorgdheden van de werknemers die wij vertegenwoordigen. In onze enquête werden ook de volledige terugbetaling van het abonnement op het openbaar vervoer en een compensatie als je je persoonlijk voertuig moet gebruiken bijna even massaal genoemd.

Uit de opmerkingen van de respondenten blijkt ook dat zij willen streven naar een meer ecologisch verantwoorde mobiliteit. Ook als een auto onontbeerlijk blijkt om je naar je werk te begeven, blijkt uit jullie commentaren dat individuele en vervuilende bedrijfswagens door sommigen niet langer gewaardeerd worden. Carpoolen of de uitbouw van het openbaar vervoer (via de trein of (rand)stedelijk vervoer), premies om ecologischer vervoermiddelen of groene auto’s te kopen als het echt nodig is, worden genoemd… Wij willen een steeds duurzamere levenswijze, in ons gezinsleven, maar ook in alles wat met ons leven op het werk te maken heeft.


Menselijke arbeidsvoorwaarden

Er tekent zich een duidelijke trend af: minder werken voor een betere levenskwaliteit tijdens onze loopbaan wordt voor ieder van ons steeds belangrijker. Collectieve arbeidsduurvermindering met behoud van loon en compenserende aanwervingen en “de invoering van meer realistische doelstellingen voor een menselijker werklast” hadden duidelijk de overhand in onze vraag over de kwaliteit van het werk en werkzekerheid. In verband hiermee moeten het SWT (het vroegere brugpensioen) en het eindeloopbaantijdskrediet (beter bekend onder de naam “landingsbanen”) volgens de resultaten van onze enquête absoluut behouden blijven. Wij zullen steeds blijven strijden om een zo goed mogelijk aangepaste eindeloopbaan aan een waardige leeftijd te waarborgen.

Aan de hand van de twee keuzes die jullie gemaakt hebben, komen we tot het besluit dat de werknemers beslist kwaliteitsvol werk willen, maar ook een goede levenskwaliteit gedurende hun volledige loopbaan, van de eerste dagen tot de laatste maanden. Opleidingen zijn niet minder belangrijk: de werknemers wensen, bijna evenredig verdeeld, een verhoging van het aantal opleidingsdagen per persoon alsook een duidelijk opleidingsaanbod vanwege de werkgevers.


NOGMAALS BEDANKT AAN IEDEREEN VOOR JULLIE CONSTRUCTIEVE FEEDBACK. JULLIE EISEN ZIJN NU GEKEND EN WIJ ZULLEN ZE HOOG IN HET VAANDEL DRAGEN!

Share/Bookmark