BBTK

6-3-2019 11:53 Afdrukken

Strijd voor gelijke rechten van vrouwen het hele jaar door!

Op 8 maart vindt, na de oproep van het Collecti.e.f 8 Maars, een stakingsdag voor de vrouwen plaats op de internationale dag van de vrouwenrechten. Op 14 maart zullen acties doorgaan in het kader van de campagne Fight for 14 (Equal Pay Day). De eisen die op deze actiedag worden gesteld, draaien rond gelijke lonen en gelijke rechten voor vrouwen en mannen. Deze strijd voeren wij elke dag bij de BBTK, via ons syndicaal werk en onze inzet als burger.

Dit jaar heeft een collectief van vrouwen voor het eerst het idee gelanceerd van een vrouwenstaking op 08/03: los van elk conflict in bedrijven en/of sectoren, een dag waarop we staken voor de rechten van vrouwen. In het verleden zijn er al beroemde vrouwenstakingen geweest. Denken we maar aan de lange staking van de vrouwen van wapenfabriek FN om een loonsverhoging te eisen en om gelijke lonen te verkrijgen. Of nog de vrouwen bij Bekaert, die hun baan moesten opofferen om ontslagen van mannen te voorkomen. Deze vrouwen waren pioniers: ze hebben ons de weg getoond in onze dagelijkse strijd voor gelijkheid, voor het recht om ons te ontplooien in ons beroep, voor een goede combinatie van werk en privéleven, om de mentaliteit te veranderen en ook seksisme in het dagelijkse leven te bestrijden.

Ook tijdens de recente staking van 13/02 waren de vrouwen ruim gemobiliseerd om een sterk IPA te eisen. Het was geen specifieke vrouwenstaking maar vrouwen, werkneemsters, militantes en voorvechtsters waren talrijk aanwezig te midden van vele andere werknemers. Al jaren klagen wij de discriminatie van vrouwen aan en bestrijden wij ze. Het is algemeen geweten dat vrouwen nog al te vaak tot de meest kwetsbare groep behoren. Vooral in bepaalde sectoren die wij vertegenwoordigen zoals de handel of de Social Profit, waar ze meestal genoegen moeten nemen met deeltijdse contracten, een loon waarmee ze nauwelijks rondkomen en een zo ruim mogelijke flexibiliteit. Hun uurroosters lijken soms willekeurig gekozen, waardoor het moeilijk is om het evenwicht tussen privé- en beroepsleven te bewaren. Een gelijke behandeling qua loon en arbeidsvoorwaarden is niet altijd evident. Maar dat geldt ook voor verantwoordelijkheden en maatschappijvisie (hoge functies blijven het voorrecht van mannen). Nochtans zijn vrouwen de pijlers van onze samenleving… Het gekende en wijdverbreide seksisme en machogedrag en zelfs pesterijen behoren helaas nog niet tot het verleden, wel integendeel… Ook al werd de laatste jaren wel enige vooruitgang geboekt, toch is het duidelijk dat er nog werk aan de winkel is alvorens vrouwen echt de gelijken van mannen worden in de samenleving maar ook op de werkvloer. Een stakingsdag is in dit geval eerder symbolisch te noemen.

Na heel wat debatten in onze eigen rangen hebben wij als vakorganisatie die zowat 420.000 werknemers en werkneemsters vertegenwoordigt, besloten om geen stakingsaanzegging in te dienen om de eenvoudige reden dat een staking een laatste redmiddel moet zijn, wanneer er geen alternatief meer mogelijk is. Het is een zwaarwichtig symbool, een unieke krachtsverhouding, de allerlaatste stap vóór een mogelijke breuk. We kiezen voor overleg wanneer dit mogelijk is en voor staking wanneer dit nodig is. In dit geval zijn wij ervan overtuigd dat het via de sociale dialoog is dat wij de rechten op dit vlak kunnen verbeteren.

Dat is trouwens wat we dag na dag doen via de akkoorden die we onderhandelen in de sectoren en de bedrijven waar we vrouwen vertegenwoordigen, voor een betere omkadering van de flexibiliteit, voor betere arbeidsvoorwaarden, voor een uitbreiding van de contracturen van deeltijdse werkneemsters, voor een verbetering van de loonvoorwaarden, enz.

8 maart, de internationale dag van de rechten van de vrouw, en 14 maart, Equal Pay Day, zijn belangrijke en symbolische data. Wij nemen zoals steeds deel aan de verdediging van de werkneemsters. Maar deze strijd moet élke dag worden gevoerd. Met onze acties en onze houding elke dag kunnen wij grenzen verleggen. De BBTK geeft trouwens het goede voorbeeld op het vlak van gelijkheid: het percentage aanwezige vrouwen in de BBTK-instanties spreekt voor zich. Naast woorden en slogans bestaat ons dagelijks leven uit en voor vrouwen. Vrouwen tellen mee en hebben inspraak. Laten we de strijd voortzetten en ervoor zorgen dat het elke dag 8 maart is!

Share/Bookmark