BBTK > Nieuws > 2018, een jaar vol veranderingen!

15-3-2018 9:39 Afdrukken

2018, een jaar vol veranderingen!

Sinds 1 januari zijn een aantal veranderingen in de wetgeving van kracht geworden. De meeste hiervan zijn het gevolg van de maatregelen die deze regering in het jongste zomerakkoord heeft vastgelegd. Er liggen nog een rist andere maatregelen op tafel die in de komende weken of maanden normaliter goedgekeurd zullen worden. Op de agenda van 2018 staan dus veel nieuwigheden die echter niet altijd gunstig zijn voor de werknemers... Hieronder geven we een overzicht.

 

De veranderingen in de programmawet sinds 1 januari

 
Uitbreiding van de flexi-jobs in de handel

De flexi-jobs bestonden al voor de horecasector. Voortaan kunnen ook de werkgevers van de handelssector naar eigen wens arbeidskrachten van buitenaf inzetten (d.w.z. werknemers die minstens 4/5de bij één of meer andere werkgevers werken). Ze moeten met hen louter een kaderovereenkomst sluiten die een – zeer laag – flexi-loon, een pseudo-functie en de wijze van oproeping vastlegt. Wanneer nodig kan de werkgever die werknemer inzetten om de gaten te vullen en that’s it. Volgens de BBTK trekt dit nieuwe statuut de arbeidsvoorwaarden van alle werknemers naar beneden. In de bedrijven van de handel zullen wij ons stellig verzetten tegen elke poging om flexi-jobbers in te schakelen.

 

Versoepeling van nacht- en zondagswerk in de e-commerce

De regering is gezwicht onder de druk van de werkgevers en heeft besloten om de regels omtrent nachtwerk in de sector van de e-commerce verder te versoepelen. Gedurende een periode van 2 jaar zullen zij nacht- en zondagswerk in de sector van de e-commerce kunnen invoeren via een eenvoudige aanpassing van het arbeidsreglement of via een cao waarvoor de goedkeuring van slechts één vakorganisatie zal volstaan. Na deze termijn zal dit op dezelfde manier definitief kunnen worden ingevoerd.

 

Geen loonbonus meer voor bedrijven die sluiten

Werkgevers die tot collectief ontslag met bedrijfssluiting overgaan zijn voortaan uitgesloten van het stelsel van niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen. Bedoeling is om zo tegenstrijdige situaties te vermijden waarin een werkgever een collectieve-ontslagprocedure aankondigt maar tegelijk de nodige middelen vindt om een bonus uit te betalen.

 

Activeringsbijdrage voor werknemers die vrijgesteld worden van prestaties

Werkgevers die hun oudere werknemers vrijstellen van prestaties tot de pensioenleeftijd moeten een bijzondere activeringsbijdrage betalen. Deze bijdrage schommelt tussen 20% van het brutokwartaalloon voor de werknemers jonger dan 55 jaar en 10% van het brutokwartaalloon voor de werknemers ouder dan 62 jaar.

 

Aantrekkelijkere winstparticipatie voor werknemers en werkgevers

De procedure voor de invoering van een stelsel van winstparticipatie in de bedrijven werd vereenvoudigd, met voortaan een voordeliger belastingregeling.

 

Re-integratie van langdurig zieken via aangepast werk

Er werden strenge maatregelen ingevoerd voor de re-integratie van een langdurig zieke werknemer in het bedrijf. De bedoeling is om de werknemer de mogelijkheid te geven aangepast of ander werk uit te oefenen, ofwel tijdelijk (in afwachting dat hij opnieuw in staat zal zijn om zijn werk uit te oefenen), ofwel definitief (als hij erkend wordt als definitief ongeschikt om zijn werk uit te oefenen). In het re-integratieproces zijn een aantal zeer gedetailleerde stappen voorzien.

Tegelijk kan een vervangingscontract worden gesloten wanneer een werknemer wordt aangeworven om een arbeidsongeschikte werknemer te vervangen die tijdelijk aangepast of ander werk gaat uitvoeren (mits het akkoord van de werkgever).

  

Share/Bookmark