BBTK > Nieuws > Carrefour | Opnieuw sociale beroering, opnieuw banenverlies!

13-2-2018 12:42 Afdrukken

Carrefour, de geschiedenis herhaalt zich

Opnieuw sociale beroering, opnieuw banenverlies!

 
Op 25/01 vond de gemeenschappelijke buitengewone OR van Carrefour Belgium plaats. Aansluitend op de verklaringen van de CEO van de groep, Alexandre Bompard, twee dagen geleden in Parijs kregen de werknemers-vertegenwoordigers ook een en ander te horen.
 
Eens te meer draait het personeel op voor de commerciële dwalingen en tekortkomingen van Carrefour. Na de offers die in 2007 en 2010 al werden gebracht, dienen de werknemers opnieuw als variabele factor, als financieringsbron voor een zoveelste investeringsplan.
Hierna geven we een overzicht van de belangrijkste punten die werden aangekondigd.

 

Vaststelling

19 hypermarkten zijn niet rendabel. Er moet bespaard worden om een duurzame toekomst te verzekeren, aldus de directie. De corebusiness van CB is food, bio, ook via e-commerce (via smartphone, levering, enz…).

Tewerkstelling

Uitgesproken ambitie: versterking van de competenties en de wendbaarheid van de werknemers – oprichting van een digitale academie.

In de centrale diensten: mogelijk 180 mensen getroffen. Nieuwe structuur te voorzien. Kostenbeperking.

In de winkels: 2 hypermarkten gaan dicht (Genk en Belle-Île) tegen eind juni 2018. Turnhout wordt verkleind en 3 hypermarkten worden omgevormd tot supermarkten (Westerlo, Brugge St-Kruis en Haine Saint-Pierre), d.i. voor alle hypermarkten in totaal 1.053 mensen.

Totale getroffen tewerkstelling: 1.233 mensen zullen hun baan verliezen.

Commerciële strategie

Op het programma staan: omslag naar bio, digitalisering, externe partners, investeringen.

Herbestemming van hypermarktruimte voor externe partners.

Wat een heuglijk nieuws dat Carrefour eindelijk inziet dat het digitale tijdperk er aankomt! Maar laat ons wel wezen: om nu optimaal te zijn, hadden ze 10 jaar geleden de kar moeten trekken – of er minstens op springen. Maar toen heeft Carrefour de digitale trein gemist en hebben rechtstreekse concurrenten zich maar al te graag het leeuwendeel van de digitalisering toegeëigend. Hoe zullen veranderingen gefinancierd worden? Door nieuwe rationaliseringen op de kap van het personeel!

Arbeidsorganisatie

grotere flexibiliteit.

Koopkracht

De lonen ten opzichte van de markt concurrentiëler maken voor nieuwe medewerkers (centrale diensten).

En morgen

Zowel morgen als in de komende weken en maanden zal de BBTK – net als voorheen – aan jullie zijde staan om jullie job, jullie winkels en de centrale diensten te verdedigen zodat Carrefour een toekomst heeft in de geïntegreerde handel!

Veranderingen zijn nodig, een modernisering dringt zich op bij Carrefour. Net als in 2007 en 2010 is de BBTK daar niet tegen gekant, maar niet tegen eender welke prijs of op de rug van de werknemers. De markt evolueert, de wereld evolueert en het consumenten-gedrag ook.

De onbeschaamdheid waarmee de directie vandaag haar kille aankondiging doet, is ronduit schandelijk. De dwalingen bij Carrefour zijn van commerciële aard, de aandeelhouders worden ieder jaar opnieuw prinselijk vergoed en de werknemers betalen de rekening.

De werknemers willen nog steeds hetzelfde, toen en nu: een echte baan met correcte arbeidsvoorwaarden en met werkzekerheid. Dat is wat we de directie zullen laten weten.

Share/Bookmark