BBTK > Nieuws > De BBTK en de Algemene Centrale zetten de krijtlijnen uit voor de toekomst

9-5-2018 14:05 Afdrukken

De BBTK en de Algemene Centrale
zetten de krijtlijnen uit voor de toekomst

 

Groot nieuws: de BBTK en de AC – de twee grootste centrales binnen het ABVV – zijn tot een akkoord gekomen dat voor 47 sectoren het principe vastlegt van één centrale per sector. Werknemers van de betrokken sectoren zullen voortaan vertegenwoordigd worden door de BBTK of de AC, ongeacht hun statuut. Dit zal ons beter in staat stellen om efficiënt sociaal overleg te organiseren en jullie beter te verdedigen.

 

Waarom dit akkoord?

De arbeidsmarkt en het sociaal overleg zijn onderhevig aan verandering. De AC en de BBTK nemen hun verantwoordelijkheid op en nemen het initiatief om te vernieuwen in functie van deze evoluties. Zo is er de veelbesproken harmonisering van de statuten arbeider/bediende die zich zal verder zetten.

Ook de paritaire comités zullen hervormd worden om aan deze realiteit te voldoen. Vandaag zijn er verschillende paritaire comités voor arbeiders en bedienden in dezelfde sector. Eén centrale per sector vereenvoudigt het sociaal overleg aanzienlijk. Als vakbonden kunnen we efficiënter sociaal overleg uiteraard alleen maar toejuichen.

Ten slotte zal de harmonisatie ook de organisatie van de sociale verkiezingen wijzigen. Ten vroegste in 2020 maar zeker tegen 2024 zal er sprake zijn van één gezamenlijke lijst voor arbeiders en bedienden. Het is dan ook niet meer dan logisch dat de werknemers van een sector door één enkele centrale vertegenwoordigd worden.

Een organisatie per sector laat ons toe beter een federale tegenmacht organiseren over de grenzen heen en op alle niveaus. Kortom, onze organisatie zal beter afgestemd zijn op de realiteit van het terrein. Om beter de belangen van onze leden te verdedigen. Maar liefst 1 werknemer op 3 is (on-)rechtstreeks betrokken bij dit akkoord.

 

Wat zal er voor jou veranderen?

Als lid zal je weinig ondervinden van deze veranderingen wat betreft onze dienstverlening. Onze statuten en structuren blijven ongewijzigd. Ook de gewestelijke afdelingen blijven hun werking verder ontwikkelen in functie van de sectoren, militanten en leden. Leden en militanten in de betrokken sectoren zullen van de AC naar de BBTK of omgekeerd gaan. Dit proces zal ongeveer een jaar in beslag nemen. Zoals steeds, zullen de BBTK en de AC aan je zijde staan om je rechten te verdedigen.

Onze syndicale werking en de mandaten in de paritaire (sub-)comités en de bedrijven zullen wel grondig wijzigen, met het oog op een efficiënter sociaal overleg. Zo kunnen we de belangen van een sector nog beter verdedigen. Ten laatste tegen 1 januari 2019 zullen de mandaten in de betrokken paritaire comités en andere paritair beheerde organen, overgeheveld worden.

 

Welke sectoren zijn betrokken?

Sectoren waarvoor de BBTK bevoegd wordt

Voor de volgende paritaire comités (en de betrokken sub comités) wordt de BBTK bevoegd voor zowel arbeiders als bedienden, technici en kaderleden:

 • PC 130-200 – Drukkerij-, grafische kunst – en dagbladbedrijf
 • PC 152-225 – Inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs
 • PC 303 – Filmbedrijf
 • PC 311 – Grote kleinhandelszaken
 • PC 313 – Apotheken en tarificatiediensten
 • PC 318.02 – Diensten voor gezins- en bejaardenhulp/Vlaamse gemeenschap
 • PC 319 – Opvoedings- en huisvestigingsinrichtingen en –diensten
 • PC 320 – Begrafenisondernemingen
 • PC 321 – Groothandelaar-verdelers in geneesmiddelen
 • PC 323 – Beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden
 • PC 329 – Socio-culturele sector
 • PC 330 – Gezondheidsinrichtingen en -diensten
 • PC 331 – Vlaamse welzijns- en gezondheidssector
 • PC 332 – Franstalige en Duitstalige en bicommunautaire welzijns- en gezondheidssector
 • PC 335 – Dienstverlening aan en de ondersteuning van het bedrijfsleven en de zelfstandigen
 • PC 336 – Vrije beroepen
 • PC 337 – Aanvullend paritair comité voor de non-profitsector
 • PC 339 – Erkende maatschappijen voor sociale huisvesting
 • PC 340 – Orthopedische technologieën

 

Sectoren waarvoor de AC bevoegd wordt

Voor volgende paritair comités (en de betrokken sub comités) wordt de AC bevoegd voor zowel arbeiders als bedienden, technici en kaderleden:

 • PC 102-203/204 – Groefbedrijf (102) Hardsteengroeven (203/204)
 • PC 109-215 – Kleding- en confectiebedrijf
 • PC 117-211 – Petroleumnijverheid en –handel
 • PC 120-214 – Textielnijverheid en het breiwerk
 • PC 129-221 – Voortbrenging van papierpap, papier en karton (129) Papiernijverheid (221)
 • PC 136-222 – Papier- en kartonbewerking
 • PC 314 – Kappersbedrijf en schoonheidszorgen
 • PC 317 – Bewakings- en of toezichtsdiensten
 • PC 324 – Diamantnijverheid- en handel
 • PC 327 – De beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen

 

Specifieke situatie voor sectoren waarvan de bedienden die onder PC 200 ressorteren

Voor de volgende paritaire comités (en de betrokken sub comités) wordt de AC bevoegd voor zowel arbeiders als bedienden, technici en kaderleden. Het gaat om paritaire comités van de arbeiders waarbij de bedienden en kaderleden op dit ogenblik ressorteren onder het PC 200.

De BBTK blijft de bevoegde centrale in het PC 200 en voor alle andere subsectoren, die niet gevat zijn door overgang naar de AC. Dit blijft ook de situatie nadat eventueel de door de overgang naar de AC gevatte subsectoren geen deel meer zouden uitmaken van PC 200. In het PC200 wordt in afwachting hiervan één mandaat van het ABVV ingevuld door een vertegenwoordiger van de AC.

 • PC 101-205 – Mijnen
 • PC 102-200/203/204 - Groefbedrdijf
 • PC 106-200 – Cementbedrijf
 • PC 107-200 - Meester-kleermakers, de kleermaaksters en naaisters
 • PC 110-200 – Textielverzorging
 • PC 113-200 – Ceramiekbedrijf
 • PC 114-200 – Steenbakkerij
 • PC 115-200 – Glasbedrijf
 • PC 121-200 – Schoonmaak
 • PC 124-200 – Bouwbedrijf
 • PC 125-200 – Houtnijverheid
 • PC 126-200 – Stoffering en houtbewerking
 • PC 128-200 – Huiden- en lederbedrijf en vervangproducten
 • PC 133-200 - Tabakbedrijf
 • PC 142.02 - 200 Terugwinning van lompen
 • PC 142.03 - 200 Terugwinning van papier
 • PC 142.04 - 200 Terugwinning van allerlei producten
 • PC 148-200 - Bont en kleinvel

 

Specifieke situatie voor de chemie (PC 207-116)

De scheikunde is onderhevig aan een eigen logica. Daarom is er voor deze sector een aangepaste oplossing gevonden. De AC wordt bevoegd voor de arbeiders en bedienden, technici en kaderleden op sectoraal en bedrijfsvlak. De BBTK behoudt de mandaten in het PC 207 (waarbij overeengekomen wordt dat één mandaat wordt ingevuld door de AC) en aanverwante organen, tot wanneer de beide paritaire comités worden samengevoegd. De BBTK behoudt een mandaat in een eventueel toekomstig gemengd paritair comité voor de scheikunde.

Er is op deze afspraak echter een uitzondering voorzien. De BBTK blijft bevoegd voor bedienden, technici en kaderleden in de bedrijven die onder het paritair comité 207 vallen en beantwoorden aan volgende criteria:

 • Headquarters, adviesbureaus, R&D, controlebedrijven.
 • Life sciences en pharma: bedrijven met meer dan 50 werknemers waarin de BBTK vertegenwoordigd is.
 • Groothandel: bedrijven met meer dan 50 werknemers waarin de BBTK vertegenwoordigd is.
 • Detailhandel: bedrijven met meer dan 50 werknemers waarin de BBTK vertegenwoordigd is.

 

Vragen? Je kan steeds bij je gewestelijk afdeling of secretaris terecht.

 

 Lees het persdossier

Share/Bookmark