BBTK > Nieuws > Europa stapelt de gemiste kansen op

10-6-2015 12:28 Afdrukken

Europa stapelt de gemiste kansen op

 
De Europese Unie kampt meer dan ooit met een legitimiteitsprobleem. De BBTK kijkt met lede ogen aan hoe burgers de Europese samenwerking de rug toekeren. Het gebrek aan een sociaal gelaat is hier niet vreemd aan. Recente gebeurtenissen maken echter duidelijk dat Europa volhardt in de boosheid. De gemiste kansen stapelen zich op. Een kort relaas.

 

Aanbevelingen voor België

Naar jaarlijkse gewoonte publiceert de Europese Commissie eind mei zijn aanbevelingen voor de lidstaten. Men weigert echter lessen te trekken uit de mislukte aanpak van de crisis en blijft sterk de nadruk leggen op besparen. Op termijn verwacht de Commissie 0,6% van het BBP aan extra budgettaire maatregelen van België. Nochtans hebben de feiten de besparingslogica al lang tegensproken. In Zuid-Europa is de ‘besparingsparadox’ heel duidelijk: hoe meer er wordt bespaard, hoe meer nieuwe besparingen zich opdringen. Positief is echter wel dat ook de Europese Commissie pleit voor een verbreding van de “belastingsgrondslag” . Voor de BBTK moet daarbij vooral gekeken worden naar de grote vermogens, aangezien het de enigste manier is om echt de breedste schouders aan te spreken. Daar kan de Belgische regering niet langer om heen.

 

Onderhandeling vrijhandelsakkoord EU-VS gaan door

Sinds de zomer van 2013 onderhandelt de Europese Commissie met de Verenigde Staten over een omvattend handelsakkoord. Zo’n akkoord zou uiteindelijk moeten leiden tot hogere groeicijfers en meer jobs – al is de verwachte impact klein. Het voorstel is echter omstreden. Enerzijds zouden verschillende ‘technische barrières’ voor vrijhandel worden geharmoniseerd. De BBTK vreest echter een neerwaartse spiraal op het vlak van bescherming van de werknemer, de consument en het milieu. Daarenboven zouden multinationals de mogelijkheid krijgen om nationale staten voor de private rechter te dagen via het systeem van ‘investor-state-dispute-settlement’ (ISDS). In het verleden leidden dergelijke artikels in vrijhandelsakkoorden tot misbruik. Egypte werd aangeklaagd voor het invoeren van een minimumloon en Australië moest zich al verantwoorden voor strengere regels voor tabaksverpakking. In het Europees Parlement ligt een resolutie voor waarbij opgeroepen werd om geen ISDS-systeem te voorzien. Helaas stemde de bevoegde commissie van het Europees parlement voor de voortzetting van de huidige onderhandelingen, evenwel op basis van een licht gewijzigd mandaat wat o.a. het ISDS-systeem betreft. Ondertussen lopen de tegenstellingen over het onderwerp tussen de linkse en rechtse fracties in het parlement hoog op, waardoor de plenaire stemming al werd uitgesteld. Wij volgen de debatten met argusogen.

 

‘Administratieve vereenvouding’ of deregulering?

Bij het aantreden van de nieuwe Europese Commissie werd gehoopt dat het zogenaamde REFIT-proces zou worden bijgestuurd. Dat lijkt echter ijdele hoop te worden. REFIT staat voor ‘Regulatory Fitness and Performance’. Europa wil daarmee zijn regelgeving ‘lichter’ maken voor de bedrijven. In de praktijk dreigt echter deregulering. In België stond zo de sociale balans onder druk door de meer ‘eenvoudige’ Europese boekhoudregels. Pijnlijk wordt het echter wanneer Europa de rechten van vrouwen beschouwt als administratieve ballast. Eind 2014 begroef de Europese Commissie het voorstel om het zwangerschapsverlof in Europa te verlengen. Europa gaat echter nog een stapje verder. Op 19 mei stelde de Commissie voor dat een raad van ‘onafhankelijke experten’ zal worden samengesteld die elk voorstel op zijn ‘administratieve eenvoud’ zal beoordelen.

 

Strijd tegen de sociale dumping cruciaal

Op 24 juni voeren wij samen met de andere vakbondenactie in Brussel om Europa er toe aan te zetten de strijd tegen de sociale dumping op te voeren. Ook hier laat de Europese Unie kansen liggen. Vele achterpoortjes maken het mogelijk dat het centraal principe van ‘gelijk loon voor gelijk werk’ niet gegarandeerd is. Voor de BBTK is dat onaanvaardbaar. De Europese regels rond detachering moeten worden aangescherpt en een Europese sociale inspectie moet worden opgericht – onder de noemer van ‘sociale europol’. De samenwerking op het niveau van de BENELUX kan hierbij als leidraad worden gebruikt.

 

Share/Bookmark