BBTK > Nieuws > Handen af van de anciënniteit !

11-4-2017 15:50 Afdrukken

Handen af van de anciënniteit ! 

 

Deze regering heeft al meermaals bewezen dat ze geen kans onbenut laat om de koopkracht van de werknemers aan te vallen. Deze keer lijkt hun loon onder vuur te liggen, en vooral dat van de “oudere” werknemers (of meer bepaald de “anciens” ). Minister Peeters heeft immers verklaard dat hij een debat wil opstarten over de anciënniteit en over de verloning van anciënniteit die als “duur” wordt beschouwd. Concreet wil hij dit punt op de agenda van de sectorbesprekingen plaatsen. De BBTK vreest na deze uitlatingen nieuwe aanvallen tegen de werknemers en een nieuwe poging tot politieke inmenging in ons sociaal-overlegstelsel.


Het barema bepaalt het minimumloon dat voor elke werknemer moet worden toegepast en is het resultaat van akkoorden tussen vakbonden en werkgevers op sectorniveau. Het wordt vastgelegd op basis van de ervaring of anciënniteit in het bedrijf. In de praktijk evolueert het loon van een werknemer automatisch mee met zijn anciënniteits- of ervaringsjaren.
Volgens minister Peeters zou dit stelsel van baremalonen “te duur” zijn (lees: oudere werknemers zouden te duur zijn). Hij zou dit punt besproken willen zien tijdens de onderhandelingen die de komende weken in de sectoren moeten plaatsvinden. Hij zegt dat hij de bestaande loonspanning tussen jonge en oudere werknemers wil analyseren om zo een overzicht te krijgen van de situatie en tot “aangepaste oplossingen” te komen.


Deze aanvallen zijn geen nieuw verschijnsel. Al jaren proberen sommigen onze barema’s als iets “slechts” voor te stellen. Oudere werknemers zouden te veel betaald krijgen en minder productief zijn. Open VLD is vorige week in de Kamercommissie opnieuw ten strijde getrokken en wees erop dat het regeringsakkoord voorziet dat ons stelsel gebaseerd op anciënniteit evolueert naar een groter belang van productiviteit.


De BBTK wil toch een aantal punten verduidelijken. Ten eerste zijn de lonen van de oudere werknemers in België niet buitensporig, ook niet na een internationale vergelijking. In België (net als in Frankrijk) zijn laaggeschoolde, oudere werknemers relatief minder aan de slag dan in de andere Europese landen. Het uitvallen van deze relatief minder betaalde categorie werknemers uit de arbeidsmarkt vertekent het ‘gemiddelde’ loon van een oudere werknemer naar boven toe. Het verklaart ook het feit waarom België en Frankrijk ‘gemiddeld’ beter betaalde oudere werknemers hebben. Systemen van verloning naar ervaring bestaan trouwens in alle Europese landen. Baremaverhogingen tot 15 of 20 jaar zijn heel courant. België is daarmee geen ‘outsider’.


Bovendien gaan de langste barema’s bij ons tot maximum 20 of 22 jaar. Dit betekent in de praktijk dus dat een werknemer die aan de slag ging toen hij 20 jaar was al op 42 jaar niet verder meer kan evolueren in zijn loon. Dat maakt van hem nog geen “oude” en onproductieve werknemer… maar gewoon iemand met ervaring.


Anderzijds staat het niet vast dat de individuele productiviteit daalt vanaf een zekere leeftijd. Zo’n stelling werd in de wetenschappelijke literatuur nog nooit bewezen. Veel dergelijk onderzoek houdt te weinig rekening met relationele vaardigheden en ‘bedrijfsspecifieke’ ervaring die een werknemer opbouwt. Oudere werknemers kennen vaak een bedrijf door en door en hebben een uitgebreid netwerk verzameld. Vaak vergt dat gewoon tijd.

 

Overigens stelt het Interprofessioneel Akkoord 2017-2018, dat begin dit jaar door de sociale overlegpartners gesloten werd, expliciet dat de barema’s gegarandeerd zijn. Maar ook al gaf minister Peeters aan dat hij voorzichtig wil zijn, toch zal de BBTK het verloop van de besprekingen in dit dossier met argusogen volgen en ons huidige baremastelsel krachtdadig verdedigen. Het is logisch dat het loon stijgt met de ervaring. Aangezien productiviteit een begrip is dat uiterst moeilijk te meten is (en dat aanleiding kan geven tot diverse en uiteenlopende interpretaties), wordt anciënniteit al jaren als maatstaf gebruikt. Ons loon volgens anciënniteit is een transparant systeem, dat een vaststaande en evenwichtige loonevolutie waarborgt voor alle werknemers van eenzelfde sector.

Share/Bookmark