BBTK > Nieuws > Nieuwe sectorakkoorden in de industrie

12-6-2017 18:28 Afdrukken

Sectoronderhandelingen '17-'18

Nieuwe sectorakkoorden

in de industrie

De onderhandelingen tussen de vertegenwoordigers van de werknemers en de werkgevers worden in de verschillende sectoren voortgezet. De meeste eisenbundels werden enkele weken geleden al ingediend. De laatste dagen zijn de besprekingen in een aantal sectoren van de industrie flink opgeschoten. Na de logistiek en de scheikunde is het nu de beurt aan de sectoren van de non-ferro metalen, de papiernijverheid, de staalnijverheid en de metaalverwerkende nijverheid om een sectorakkoord te sluiten. Hieronder geven we een overzicht van de grote lijnen die voorliggen.

 

Pc 224 – Non-ferro metalen

Na de derde onderhandelingsronde in pc 224 kon een protocolakkoord worden gesloten. Dit akkoord waarborgt de werkzekerheid tot in 2019. Een belangrijk punt van onze eisenbundel beoogde een verhoging van de koopkracht. Dit is wat werd opgenomen in het ontwerpakkoord, met name een verhoging van alle lonen met 1,1 % op 1 mei 2017 (in te vullen via bedrijfsonderhandelingen en een bedrijfs-cao). Andere belangrijke elementen inzake koopkracht zijn o.a. het loonplafond bij de vervoerskosten dat werd afgeschaft en een paritaire verklaring dat de loondegressiviteit bij jongeren niet opnieuw wordt ingevoerd.

De tekst kent bovendien de toegang tot halftijds tijdskrediet met motief toe voor een periode van 51 maanden, mits aandacht voor de arbeidsorganisatie en een verlenging van de bestaande maatregelen voor landingsbanen (vanaf 50 jaar met 28 jaar loopbaan en vanaf 55 jaar voor lange loopbanen en zware beroepen). Er is eveneens toegang voorzien tot de bestaande SWT-stelsels en er worden  bijkomende inspanningen geleverd voor de opleiding van de werknemers (dit zou in stijgende lijn gaan tot in 2020 wanneer een gemiddelde van 5 dagen per voltijdse werknemer per jaar bereikt wordt).

Naast dit ontwerpakkoord hebben de vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers eveneens een paritaire verklaring opgesteld over de vertegenwoordiging van de kaderleden. Concreet hebben ze zich ertoe verbonden om besprekingen te voeren vóór eind 2018 om een gemeenschappelijke basis te bereiken voor de collectieve vertegenwoordiging van de kaderleden voor de volgende sociale verkiezingen.

 

Pc 221 - Papiernijverheid

Op 9 mei jl. werd in het pc 221 eveneens een protocolakkoord ondertekend. Ook hier zal de koopkracht van de werknemers worden opgetrokken via de verhoging van de reële brutolonen met 1,1 % vanaf 1 januari 2018. Intussen (tegen 31 december 2017) hebben de bedrijven de mogelijkheid om bedrijfsakkoorden te onderhandelen over dit onderwerp. Een andere belangrijke maatregel van de tekst betreft de landingsbanen en de SWT-stelsels. De toegang tot SWT wordt toegekend op 58 jaar in 2017 en op 59 jaar in 2018 voor de werknemers met 40 jaar loopbaan of voor zware beroepen  en op 58 jaar (mits 35 jaar loopbaan) voor werknemers met ernstige medische problemen. Een deel van het ontwerpakkoord legt de nadruk op werkbaar werk en verlaagt de leeftijdsgrens tot 55 jaar voor werknemers met een lange loopbaan en/of zware beroepen.

De tekst voorziet eveneens een verhoging van de syndicale premie (van € 135 tot € 145 vanaf het refertejaar 2017) en een beperking van uitzendarbeid tot maximum 1 jaar om zodoende te kunnen genieten van de bedrijfs- of sectorvoordelen gekoppeld aan anciënniteit.

Alle maatregelen i.v.m. de risicogroepen en opleiding worden verlengd. De tekst voorziet eveneens de verplichting om gemiddeld 3,5 dagen collectieve opleiding aan te bieden per voltijdse werknemer (verdeeld over 2 jaar).

 

Pc 210 – Staalnijverheid

Het protocolakkoord dat in pc 210 werd onderhandeld bevat een aantal specifieke punten over het sociaal overleg. Zo zullen er werkgroepen worden opgericht om besprekingen te voeren over werkbaar werk (en meer bepaald lange loopbanen), over de structurele aanpassingen die bedrijven moeten doorvoeren (zoals de digitalisering, telewerk, enz.) en over de structurele harmonisering tussen arbeiders en bedienden.

De reeds bestaande maatregelen inzake werkzekerheid, tijdelijk werk, klein verlet, mobiliteit, diversiteit, sociaal fonds en syndicale vorming werden verlengd. Het ontwerpakkoord voorziet eveneens de maximalisering van de mogelijke rechten inzake tijdskrediet, landingsbanen en SWT.  Er is eveneens voorzien dat een nieuwe sector-cao zal worden gesloten die een inspanning van gemiddeld 2 vormingsdagen per jaar en per voltijds equivalent voorziet.

 

Pc 209 – Metaalverwerkende nijverheid

Ook de metaalsector is het eens geworden over een ontwerpakkoord. Dit akkoord bevat een omvangrijk hoofdstuk koopkracht dat zich concreet vertaalt in een verhoging van alle weddes met
1,1% vanaf 1 juli 2017 (behalve voor de bedrijven waarin de marge op alternatieve wijze wordt ingevuld via een bedrijfsenveloppe) en een verhoging van de nationale minimumlonen met € 50 vanaf 1 juli 2017.  De tekst kent tevens een verhoging toe van € 11 naar € 11,55 toe van het basisbedrag voor tijdelijke werkloosheid van bedienden vanaf 1 juli 2017 en een verhoging van het plafond van de vervoerskosten met € 400 vanaf 1 juli 2017.

Een tweede belangrijk hoofdstuk van het protocolakkoord betreft de opleiding. De doelstelling is om tegen 2020 te evolueren naar gemiddeld 5 dagen opleiding per voltijdse werknemer per jaar.

De clausule werkzekerheid ingeval van meervoudig ontslag werd verlengd.

Er wordt bijzondere aandacht besteed aan de loopbaanplanning en aan kwaliteitsvol werk: maximale opening van het recht op tijdskrediet met motief tot 51 maanden  en behoud van de toegangsleeftijd voor landingsbanen op 55 jaar (lange loopbaan en zware beroepen). De tekst voorziet tevens alle wettelijke mogelijkheden inzake SWT en roept de bedrijven op om bijzondere aandacht te besteden aan de psychosociale risico’s op de werkplek (en onder meer aan de factoren die tot stress en burn-out kunnen leiden). 

Werkgevers en vakbonden hebben zich ertoe verbonden om open gesprekken te voeren omtrent de collectieve vertegenwoordiging van de kaderleden in de bedrijven, met de doelstelling om tegen eind 2018 een geschikte oplossing te vinden.

 

Share/Bookmark