BBTK > Nieuws > Snelnieuws juni 2018

12-6-2018 14:36 Afdrukken

 

De Matrassenkoning | Handel: Nadat hij onterecht ontslagen werd, protesteerde een werknemer tegen het gebrek aan respect aan zijn adres (onder meer verbale agressie) en tegen het feit dat hij de hulp van de vakbond niet heeft kunnen inroepen. De werknemer werd vervolgens het slachtoffer van fysiek geweld door de filiaalleider. De BBTK klaagt deze onaanvaardbare houding aan en verwacht een reactie van de directie, die tot op heden onze vragen naar een sociale dialoog heeft geboycot. Er werd een verzoening in het paritair comité aangevraagd. Wij houden jullie uiteraard op de hoogte.

Match NV | Handel: Het bedrijf leeft noch de regels vastgelegd in het arbeidsreglement noch die van de sector na. Het houdt evenmin rekening met de wetgeving op het zondagswerk inzake de openingsuren van de winkels. Op 22 mei heeft dan ook op de FOD Werk een verzoening plaatsgevonden tussen de vakorganisaties en de directie. De directie is verbintenissen aangegaan rond een aantal essentiële punten.

Social Profit Wallonië – Brussel: Op 30 mei 2018 hebben de sociale gesprekspartners uiteindelijk het sociaal akkoord ondertekend in de Fédération Wallonie Bruxelles. De voorziene budgettaire middelen bedragen € 15 miljoen in 2018 en € 25 miljoen in 2019. Het akkoord moet voornamelijk de barema's verhogen van de bedoelde sectoren (socioculturele sector, jeugdzorg, de vertrouwenscentra kindermishandeling, opvangdiensten voor peuters, gespecialiseerde opvangdiensten, diensten voor thuisopvang van zieke kinderen en  buitenschoolse kinderopvang, de diensten voor gezondheidszorg op school, de partners die juridische bijstand bieden) tot de doelbarema's, zodat ze op elkaar afgestemd raken. Dit akkoord krijgt concrete vorm in de collectieve arbeidsovereenkomsten die moeten worden ondertekend in de betrokken paritaire comités. De barema's van de betrokken personen zouden in juli 2018 geregulariseerd moeten zijn.

KBC | Financiën: De BBTK gaat niet akkoord met de voorgestelde cao flexibiliteit en werkzekerheid. Deze bestaat uit twee luiken: flexibiliteit en tewerkstelling. Wat betreft flexibiliteit werd er een mooi resultaat geboekt, maar voor het luik tewerkstelling werd al snel duidelijk dat onze bezorgdheden en eisen op een njet stuitten bij de directie. De voorgestelde werkzekerheidsclausule leidt tot onzekerheid bij het personeel. Onder meer omdat deze een mechanisme van vrijwillig vertrek en tal van andere vertrekmechanismen voorziet. KBC erkent bovendien duidelijk dat de tewerkstelling zal dalen en dat de herinzet voor groepen personeelsleden moeilijker zal worden in de toekomst. Voor de BBTK is de verminderde werkzekerheid een fout antwoord op deze uitdagingen.

Axalta | Industrie | Mechelen: Bij het coatingbedrijf is een sociaal akkoord bereikt. Het omvat onder meer gelijkgestelde opzegtermijnen tussen arbeiders en bedienden, vaste vertrekpremies per beginnend jaar anciënniteit (met een extra premie voor de 45-plussers) en iedereen zal gebruik kunnen maken van outplacement ongeacht leeftijd of functie. SWT kan voor zij die in aanmerking komen maar is niet verplicht: de getroffen werknemers kunnen er voor kiezen om door te werken of met vervroegd pensioen te gaan. De werknemers die geen deel uitmaken van de eerste ontslagronde hebben bovendien werkzekerheid tot 2020. Het akkoord is met een 3/4de meerderheid goedgekeurd en is het resultaat van een échte solidariteit tussen arbeiders, bedienden en kaderleden. Het is dankzij die solidariteit dat er een evenwichtig akkoord uit de bus is gekomen. Veel van de werknemers bij Axalta werken er al jaren en het nieuws kwam dan ook bijzonder hard aan. Er zal nog gepraat worden over vrijwillig vertrek en een bonussysteem voor de mensen die blijven.

Carrefour | Handel: Bij het schrijven van deze tekst zijn vakbonden en directie een compromisvoorstel overeengekomen. De inhoud van dit voorstel zal voorgelegd worden aan het personeel. Meer informatie volgt. 

Share/Bookmark