BBTK > Nieuws > Brink’s Belgium: geen ontmanteling van het bediendestatuut

9-11-2010 17:05 Afdrukken

Brink’s Belgium: geen ontmanteling van het bediendestatuut

 

27 oktober 2010: buitengewone ondernemingsraad bij Brink’s Belgium, dat zo’n 500 werknemers tewerkstelt in ons land. De directie kondigt een herstelplan met zware gevolgen aan om zogezegd de rampzalige toestand van het bedrijf recht te trekken.

 

Wat de directie voorstelt is gewoonweg ontoelaatbaar. Onder het mom van een moeilijke financiële situatie wil de directie alle geldtransporteurs van een bediendestatuut naar een arbeidersstatuut overhevelen. Daartoe zouden alle arbeids- en loonvoorwaarden worden gewijzigd. Het herstelplan voorziet eveneens de sluiting van het centrum van Strépy en de verkoop van de basis in Zaventem aan BGS en de overplaatsing van het daaraan verbonden personeel. Dit alles zonder sociaal plan uiteraard. Dit is volgens de directie een “aanbod” dat te nemen of te laten is. Echte nonsens, een nooit geziene situatie, een frontale aanval van de Amerikaanse aandeelhouders die blijkbaar alle sociale verworvenheden van tafel willen vegen!

 

Voor de BBTK is dit voorstel onaanvaardbaar. Wij weten immers dat de financiële problemen van Brink’s Belgium niet voortvloeien uit het bediendestatuut, maar wel uit een jarenlang chaotisch beheer van het bedrijf. Ernstige operationele problemen (structurele overuren, onrealistische routebladen), te weinig kwaliteitsvol materiaal en het ontbreken van een echt commercieel beleid spelen al lange tijd in het nadeel van de groep en werden al herhaaldelijk door de afgevaardigden aangeklaagd.

 

De directie staat niet boven de wet: ze kan zich niet eender wat veroorloven. De BBTK eist van de directie dat ze de wet en het sociaal overleg respecteert. Meer dan een symbolische en princiepskwestie vormen de geplande maatregelen een ernstige bedreiging voor het contract van die geldtransporteurs. Maar het gaat ook verder: vandaag een voorstel doen dat het statuut van deze werknemers op zo’n manier op de helling zet, betekent ook dat het komende interprofessioneel overleg over de harmonisering van de statuten van arbeiders en bedienden wordt gehypothekeerd. De BBTK heeft onmiddellijk gereageerd en de werkgeversfederaties verzocht om druk uit te oefenen op de directie van Brink’s opdat zij op haar stappen zou terugkeren.

 

Op donderdag 28 oktober jl. staakten alle werknemers van de groep om te protesteren tegen het voorgestelde herstelplan. Vervolgens vond op 2 november een verzoeningsbureau plaats. Tijdens die ontmoeting werd aangehaald dat het statuut van de werknemers een individueel arbeidsrecht is en dat dit punt dus uit het kader van de collectieve onderhandelingen moet worden gehaald. De onderhandelingen van donderdag 4 november, tussen directie en vakbonden, in het bijzijn van een sociaal verzoener, zijn op niets uitgedraaid. Bij het ter perse gaan van dit artikel blijft de directie nog steeds op haar standpunt en houdt vast aan het voornemen de site van Strépy te sluiten. Op het terrein wordt er druk uitgeoefend om de werknemers individueel te laten overgaan van het bediende- naar het arbeidersstatuut.

 

Een dergelijke vastberadenheid om de arbeidsovereenkomsten te willen wijzigen en de legitimiteit van het bediendestatuut te negeren, op zo’n manier, is onaanvaardbaar. BBTK hoopt op dit vlak vooruitgang te kunnen boeken en snel een oplossing te vinden voor de 500 bedreigde bediendecontracten.