BBTK > Nieuws > pc 130.01 | spelletje van werkgevers brengt sectorakkoord in gevaar

15-11-2017 10:34 Afdrukken

pc 130.01 | Grafische nijverheid:

Spelletje van werkgevers brengt sectorakkoord in gevaar

 

In de sector van de grafische nijverheid, en meer bepaald in pc 130.01, zitten de onderhandelingen die tot een sectorakkoord moeten leiden in het slop. Sinds deze zomer richt de werkgeversfederatie van de sector (Febelgra) haar pijlen op de problematiek van de nachttoeslagen, omdat die volgens haar in België te hoog liggen. Concreet willen de werkgevers het bedrag van de nachtpremies herzien (hetzij bevriezen, hetzij verlagen) en zullen ze de gesprekken enkel op die voorwaarde aanvatten. Dit is een weinig elegante manier om het sociaal overleg onder druk te zetten. Wat de koopkracht betreft, is de situatie zowat dezelfde. De werkgevers willen slechts een minieme loonsverhoging toekennen.

 

Ondanks dit manifeste gebrek aan goede wil van Febelgra en om de sociale dialoog niet af te breken, werd (meermaals) een bemiddelingspoging ondernomen in het paritair comité. Tijdens deze vergaderingen hebben de vakorganisaties ingestemd om toegevingen te doen op een aantal essentiële punten. In het dossier van de nachtpremies werd de deur op een kier gelaten.

De vakbonden zeggen bereid te zijn om hierover te praten, maar dan in een werkgroep die de situatie objectief zou analyseren om zo een bevredigende oplossing te vinden voor elk van de partijen. Er moet niet enkel rekening worden gehouden met het economische aspect, maar ook met de gezondheid van de werknemers. In het laatste voorstel werd gestreefd naar concrete resultaten tegen 30 juni 2018. 

Wat de problematiek van de koopkracht betreft, hebben de vakorganisaties laten weten dat ze bereid waren om rekening te houden met de moeilijke economische situatie waarmee de sector te kampen heeft. Ze hebben ermee ingestemd om hun vraag af te bouwen en eisten 0,8% loonsverhoging (in plaats van het maximum van 1,1% dat oorspronkelijk was voorzien) en 0,1% bijdrage voor de aanvullende pensioenkas. 

De geleverde inspanningen tonen duidelijk aan dat wij gesprekken willen voeren om tot een akkoord te komen. Febelgra heeft tot tweemaal toe deze voorstellen in het paritair comité verworpen. Een onbegrijpelijke houding, zeker in tijden waar van de werknemers ook door de regering zware offers worden gevraagd, waar in de bedrijven op heel veel inzet van de werknemers wordt gerekend en waar de overheid royaal is in het subsidiëren van de bedrijven. De werkgeversfederatie geeft niet enkel blijk van minachting tegenover de vakorganisaties maar ook tegenover de werknemers van de volledige sector.

Zoals Alain Rebier, bestendig secretaris van de BBTK in Charleroi bevoegd voor pc 130.01, toelicht: "Tijdens de laatste ontmoeting met de voorzitter van Febelgra hadden wij het gevoel dat er geen echte wil was om schot in de zaak te krijgen. Niet alle werkgevers lijken deze visie op de situatie evenwel te delen, slechts een minderheid van hen blijft bij hun standpunt en blokkeert het sociaal overlegproces. Deze situatie zou uiterst schadelijk kunnen zijn voor de volledige sector. Een sectoraal akkoord is een akkoord dat, uit principe, wordt toegepast op alle werknemers (ongeacht of ze nu in grote bedrijven of in kleine KMO’s werken). Mocht er geen akkoord komen, dan worden de werknemers benadeeld en komen een hele reeks basisverworvenheden opnieuw op de helling te staan (brugpensioen vóór 62 jaar, syndicale premies, pensioenspaarkas, enz..) »

Op 3 november jl. werd een actie gehouden om deze situatie aan te klagen. De vakorganisaties doen een ultieme oproep aan Febelgra opdat de federatie haar verantwoordelijkheid zou opnemen. Er is een vergadering in het paritair comité voorzien op 20 november e.k. Dit zou de vergadering van de laatste kans kunnen zijn om een akkoord te bereiken.

Share/Bookmark