BBTK > Nieuws > Sectorale onderhandelingen : akkoorden worden gesloten, blokkeringen blijven bestaan

20-6-2011 11:52 Afdrukken

Sectorale onderhandelingen

Akkoorden worden gesloten, blokkeringen blijven bestaan.

 

In de verschillende bediendesectoren van het land zijn nog steeds sectorale onderhandelingen aan de gang. Al wekenlang onderhandelen we met de werkgevers om tot degelijke sectorakkoorden te komen die de rechten van de werknemers handhaven en hen kwaliteitsvolle tewerkstelling en goede arbeids-  en loonvoorwaarden garanderen. In sommige paritaire comités heeft die sociale dialoog geleid tot solide sectorakkoorden met de nodige voordelen voor de bedienden. In andere sectoren blijken de onderhandelingen minder vlot te verlopen. We kregen soms te maken met felle aanvallen van de werkgevers tegen enkele sociale verworvenheden zoals het behoud van de index en de mogelijkheid om op brugpensioen te gaan. De koopkracht stond in de onderhandelingen echt centraal. Voor de bedienden bestaat er een systeem van loonindexering en zijn er de baremieke verhogingen. Daarnaast is er ook de loonmarge. In heel wat sectoren zijn we er toch in geslaagd om op dat vlak vooruitgang te boeken en méér dan 0,3% te onderhandelen. In een aantal paritaire comités hebben de werknemers zich moeten mobiliseren en volgden er acties om schot in de zaak te krijgen. Soms moest er een verzoening worden ingelast om te trachten de standpunten weer vlot te trekken. Hoe zit het nu juist? Een overzicht van de evolutie in de onderhandelingen en van de recente gebeurtenissen.

In de dienstensector leidde een verzoening uiteindelijk toch tot resultaten en een voorstel van akkoord voor de 400 000 bedienden van het ANPCB. Dit voorstel, dat door de BBTK werd aanvaard en op 24/06 wordt ondertekend, voorziet onder meer in een koopkrachtverhoging en vooruitgang op het vlak van opleiding en brugpensioen. In de logistiek (PC 226) werd onlangs een akkoord ondertekend. In het PC 321 (groothandelaars-verdelers) ligt eveneens een ontwerpakkoord op tafel.

 
In de industrie resulteerden de onderhandelingen in verschillende ontwerpakkoorden. Na herhaalde pogingen van de werkgeversorganisatie van het PC 130 (grafische nijverheid) om maatregelen op te leggen waardoor met name het sectorale indexeringsstelsel voor het nachtbarema gewijzigd zou worden, raakten de onderhandelingen volledig geblokkeerd maar we zijn er toch in geslaagd om tot een aanvaardbaar voorstel te komen. Dat is ook het geval voor de metaal (PC 209), de staalnijverheid (PC 210), de non-ferrometalen (PC 224) en de voedingsnijverheid (PC 220). Bij het ter perse gaan van dit artikel worden de verschillende teksten aan de militanten van de betrokken sectoren voorgelegd en desgevallend goedgekeurd. In het PC 215 (kledij en confectie) is het akkoord al sinds 20 juni rond: het voorziet in vooruitgang qua koopkracht en mobiliteit. De petroleumsector daarentegen kende enkele moeilijke momenten. Daar hadden de werknemers eind mei via diverse acties al te kennen gegeven dat ze niets wilden weten van de ‘holle’ voorstellen en het gebrek aan goede wil bij de werkgevers. Momenteel zitten de onderhandelingen nog altijd muurvast.

In de financiën, en meer bepaald de verzekeringen, vorderen de onderhandelingen met een slakkengang... Totnogtoe hebben de werkgevers zich negatief uitgelaten over onze eisenbundel: ze willen niet de minste inspanning doen op het vlak van koopkracht onder het voorwendsel dat de sector nog steeds onder de gevolgen van de crisis te lijden zou hebben.


In de handel verloopt het overleg met de werkgevers eveneens moeizaam en is er nog maar weinig resultaat. Onze eisen zijn duidelijk vastgelegd en zijn gericht op de harmonisering van de verschillende paritaire comités. Wij eisen een gelijke behandeling voor alle werknemers van de sector. Maar tot  nader order voldoen de voorstellen van de werkgevers niet aan onze verwachtingen. De verzoening wordt voortgezet tot 29/06.

 
Zoals je kan merken, is de weg nog lang… In sommige sectoren hebben de onderhandelingen geleid tot concrete resultaten en werden er kwaliteitsvolle sectorakkoorden ondertekend. In heel wat andere sectoren zijn de gesprekken nog steeds bezig. Als de blokkeringen blijven bestaan, zullen er uiteraard acties moeten worden overwogen. We zijn vastbesloten om de druk in deze laatste rechte lijn niet te laten verslappen.