BBTK > Nieuws > sectorale onderhandelingen PC 202-311-312 : een akkoord in zicht!

9-12-2011 17:00 Afdrukken

Sectorale onderhandelingen PC 202 - 311 - 312

Een akkoord in zicht!

 
Maandenlang zaten de sectoronderhandelingen in een patstelling. Enkele weken geleden hebben de werkgevers een laatste voorstel ingediend dat ons inhoudelijk niet meteen in vervoering bracht. We hebben dat voorstel evenwel aangepast en goedgekeurd. Het sectorakkoord is meer dan ooit een solidariteitsakkoord, dat in onze ogen onontbeerlijk edoch uitermate minimalistisch is voor 2011-2012. Hieronder geven we jullie wat verdere toelichting.


A. Koopkracht


1. Lonen en barema’s:

- Vanaf 1 januari 2012 zullen de barema’s en de werkelijk uitbetaalde lonen verhoogd worden met € 7,18 bruto per maand. Voor deeltijdse werknemers wordt dat voordeel naar rato van hun prestaties toegekend.

- Vanaf 1 januari 2012 wordt het gewaarborgd maandelijks minimuminkomen met hetzelfde bedrag verhoogd.

Rekening houdend met het bedrijfsakkoord gesloten door Carrefour, geldt deze maatregel niet voor deze laatste.

 

+ punten: het gaat om een verhoging van het brutoloon. Da’s een belangrijk principe daar waar de werkgevers enkel nettoverhogingen willen!

- punten: de bedragen zijn gering en volgen de loonnorm, niets meer en niets minder!

 

2. Verplaatsingskosten (01/01/2012)

- Vanaf 1 januari 2012 wordt de referentie van gemiddeld 70% in de CAO’s betreffende de tussenkomst bij gebruik van privévervoer verhoogd tot gemiddeld 75%.

- Het jaarlijks loonplafond dat in rekening wordt genomen voor de tussenkomst in de vervoerskosten stijgt van € 29.747,22 naar € 33.000.

- Verhoging van € 0,10 naar € 0,15/km voor de fietsvergoedingen.

Rekening houdend met het bedrijfsakkoord gesloten door Carrefour, geldt deze maatregel niet voor deze laatste.

 

+ punten: iets extra voor al wie met z’n eigen wagen moet gaan werken. De verhoging van het loonplafond was als inhaalbeweging meer dan nodig.

- punten: door de stijgende brandstofprijzen is deze verhoging helaas niet meer dan een pleister op een houten been.


B. Verbetering van de deeltijdse banen vanaf 01/06/2012


1. Minimale wekelijkse duur

a. PC 312 en 311: in de winkels met meer dan 12 werknemers op de verkoopoppervlakte hebben alle werknemers die al een contract van 22 uur hebben, die meer dan 5 jaar anciënniteit in het bedrijf hebben en die een contract van onbepaalde duur hebben, het individuele recht om hun arbeidstijd te verhogen tot 24 uur/week met flexibiliteit op jaarbasis +/- 2 uur per week.

NB: in PC 202 bestaat dit recht op 24 uur per week na een anciënniteit van 3 jaar in het bedrijf. Als je dus in het PC 202 werkt, verandert er niets.


b. Als je winkel minder dan 12 werknemers op de verkoopoppervlakte telt en je al een contract van 20 of 21 uur (22 of 23 uur in PC 202) hebt, heb je na 3 jaar recht op een contract van 22 uur/week (24 uur/week in PC 202) met flexibiliteit op jaarbasis +/-2 uur per week.

!!! Je werkgever kan niet verplicht worden om de arbeidstijd van meer dan 3 werknemers per verkoopoppervlakte te verhogen over een periode van 12 maanden. De werknemers met de meeste anciënniteit krijgen voorrang.

 

- punten: vereiste van 5 jaar anciënniteit in het bedrijf

+ punten: een stapje vooruit qua verhoging voor de deeltijdsen.

 

Een eerste verbetering voor de werknemers die werken op een verkoopoppervlakte met minder dan 12 werknemers.

Natuurlijk blijven wij streven naar een verbetering van het lot van de deeltijdse werknemers.


2. Minimale duur per dag

Individueel recht op prestaties van minimum 4 uur/dag voor alle werknemers met minimum 5 jaar anciënniteit in het bedrijf.

 

- punten: vereiste van 5 jaar anciënniteit in het bedrijf

+ punten: een stapje vooruit qua verhoging voor de deeltijdsen. Natuurlijk blijft de BBTK streven naar een verbetering van het lot van de deeltijdse werknemers.

 

C. Verlenging van de bestaande CAO’s

1. Verlenging van de CAO brugpensioen 58 jaar tot 31/12/13;

2. Verlenging van de CAO brugpensioen 56 jaar, 40 jaar loopbaan tot 31/12/12;

3. Verlenging van de CAO tijdskrediet alsook van de tussenkomst van de sectorale fondsen voor de werknemers van 50 jaar en ouder die halftijds tijdskrediet opnemen;

4. Verlenging van de sector- en bedrijfs-CAO’s van bepaalde duur (bijv. werkzekerheid, syndicale premie van € 135 voor een voltijdse werknemer).


+ punten: op interprofessioneel vlak eisen we onder meer het behoud van het tijdskrediet en de brugpensioenen. Onze logica is dezelfde op sectorvlak. Ook hier is het sectorakkoord van wezenlijk belang.

Werkzekerheid is onontbeerlijk, ook hier is een sectorakkoord noodzakelijk voor de verlenging van deze CAO.


D. Allerlei

- Opleiding van de werknemers: verlenging van de bestaande CAO voor 2 jaar en oprichting van een denktank

- Omzetting van de ecocheques: sommige bedrijven en/of werknemers zouden CAO’s over de omzetting van de ecocheques willen wijzigen of sluiten.

Via een bedrijfs-CAO gesloten vóór 15 januari 2012 kan de 250 euro aan ecocheques worden omgezet in een ander voordeel (op basis van een voltijdse baan), zoals voorzien vanaf 2010 in het sectoraal akkoord 2009-2010.

- Sociale dialoog: De sociale partners zullen binnen de sector geregeld bijeenkomsten organiseren om de sociale dialoog in de sector te verrijken en om de naleving en de interpretatie van de CAO’s te evalueren.

- Verlenging van de paritaire werkgroep “vereenvoudiging en harmonisering van de paritaire comités”


+ en - punten: we hekelen de hypocrisie van de werkgevers!

We wilden de middelen van de sector aanwenden om een eerste stap te zetten naar de harmonisering van de arbeidsvoorwaarden in de sector (harmonisering van de late uren), maar de werkgevers wilden daar geen constructief gesprek over voeren. We zullen die eis uiteraard opnieuw stellen naar aanleiding van de werkgroep.


E. Conclusies


Zoals jullie hebben begrepen, loopt niemand echt warm voor die tekst. Maar géén sectorakkoord hebben is een slecht signaal, de werkgevers zouden niets liever willen!
Het is van wezenlijk belang dat we onze verworvenheden op sectorvlak behouden, dat het brutoloon verder wordt verhoogd en dat we samen strijden tegen de bezuinigingen die de toekomstige regering bepleit.
Als we ons daar niet hevig tegen verzetten, zullen de maatregelen van de toekomstige regering immers afbreuk doen aan:

  • het tijdskrediet ;
  • de brugpensioenen ;
  • de gezondheidszorg ;
  • de gelijkstellingen voor de pensioenen ;
  • de automatische loonindexering…
  • de inkomensgarantie-uitkeringen van de deeltijdse werknemers en meer algemeen de werkloosheidsuitkeringen ;

Dus zullen we nu allen samen onze verworvenheden moeten verdedigen, om ervoor te zorgen dat de maatregelen van de toekomstige regering zich doen gevoelen aan de bedrijven, de geldmagnaten, de echte schuldigen van de crisis, de best bedeelden en niet nog maar eens aan de werknemers, de meest kwetsbaren en de sociale uitkeringstrekkers.
 
Intussen blijven de bedrijven meer winsten maken!
 

Downloaden het pamflet


 

Share/Bookmark