BBTK > Nieuws > Sectorale onderhandelingen : september wordt druk!

29-8-2011 15:51 Afdrukken

Sectorale onderhandelingen: september wordt druk!

 

De hervatting van het werkjaar nadert met rasse schreden… Na de zomerperiode is het nu tijd om de draad van het sociale overleg weer op te nemen. In ons vorige artikel hadden we een gedetailleerd overzicht gegeven van de ontwikkelingen in de sectoronderhandelingen. Terwijl in bepaalde sectoren snel een stevig akkoord kon worden bereikt, bleef de situatie elders geblokkeerd. Tijdens de zomer werd in een aantal paritaire comités vooruitgang geboekt: de gesprekken werden voortgezet en er kwam een aanvaardbaar voorstel op tafel. In de andere PC’s zijn er eerstdaags ontmoetingen voorzien om de onderhandelingen voort te zetten. We geven hier een stand van zaken en schetsen u de huidige situatie van de sectoren waar vóór de vakantie nog geen sectorakkoord in zicht was.


In de Industrie moeten enkel de petroleumsector (PC 211) en de papiernijverheid (PC 221) het voorlopig nog zonder akkoord stellen. We hadden al gezegd dat de besprekingen in de petroleumsector tot nog toe heel moeizaam verliepen. Als reactie op de categorieke weigering van de directie om in te gaan op de eisen van de werknemers werden er in juni zelfs al diverse acties opgezet. Op 22/09 zitten de partijen opnieuw samen. We hopen dat de werkgevers deze keer voorstellen zullen aandragen met iets meer ‘inhoud’ dan voorheen. In het PC 221 zit de dialoog momenteel muurvast. De werkgevers toonden zich tot nog toe onwrikbaar omtrent onze vragen: we wachten op een nieuwe ontmoeting. Voor de bioscoopsector ligt er een voorstel op tafel: dit moet nog aan de achterban worden voorgelegd en in de komende weken worden goedgekeurd.


In de Handel zijn we altijd al heel duidelijk geweest: we eisen een opwaartse harmonisering van de arbeidsvoorwaarden, met als einddoel één enkel paritair comité. Op dit ogenblik bestaan er in de sector vijf verschillende paritaire comités naast elkaar wat voor de werknemers leidt tot een verschillende leef- en werkwereld alhoewel ze soms precies hetzelfde werk doen. De werkgevers profiteren maar al te graag van dit systeem: ze gaan ‘shoppen’ op de sociale markt en leggen de arbeidsvoorwaarden op die voor hen het meest gunstig en voor het personeel het meest nadelig zijn. Werkgeversfederatie Comeos bleef tot nu toe bij haar standpunten en haar voorstellen blijven ruim ontoereikend. Bij de start van de koopjes (een erg drukke werkperiode voor de werknemers), als bewustmaking van de consumenten en om druk te zetten, hebben we in juli in een aantal winkels actie gevoerd. We wachten nu tot er een nieuwe vergaderdatum met de werkgeversvertegenwoordigers wordt vastgelegd en komen later zeker nog op dit dossier terug. 

In de Financiën is de toestand tijdens de zomermaanden wel wat geëvolueerd. Het sectoraal protocolakkoord van het PC 216 (notarisbedienden) werd op 25/08 ondertekend. Op het volgend paritair comité van 13 oktober moeten wel nog een aantal sector-CAO’s betreffende het tijdskrediet en de invoering van het nieuwe fonds voor bestaanszekerheid worden ondertekend. In de openbare kredietinstellingen (PC 325) zijn we het na een blokkering van het sociaal overleg begin juli ook eens kunnen worden. De ontwerptekst sluit aan op onze eisen: verhoging van de koopkracht, invoering van een proactief eindeloopbaanbeleid, behoud van de maatregelen inzake tewerkstellingsgaranties, verbetering van de opleidings- en outplacementplannen, enz. In de verzekeringen dient zich evenwel een andere vaststelling aan. Voorlopig blijven de werkgevers halsstarrig de loonsverhogingen afwijzen die in het regeringsvoorstel zijn voorzien. Nochtans hebben alle andere ondernemingen van de sector ermee ingestemd om maatregelen voor een koopkrachtverhoging in te voeren. De volgende vergadering van het PC vindt plaats op 05/09. Als de toestand niet gunstig evolueert, dreigt er een open conflict in de sector en komen er wellicht acties…


In de Diensten wachten een aantal paritaire comités nog steeds op een akkoord. In de sector van de apotheken (PC 313) zijn onze vragen tot op heden vergeefs gebleken. Vóór deze sectoronderhandelingen hadden we al enkele loonsverbeteringen binnengehaald, nl. een verhoging met 5% voor de assistent-apothekers op 01/01/2011. Nu eisen we een verhoging met 0,3% voor al het personeel evenals de toekenning van de syndicale premie. In het PC 219 (erkende controleorganismen) is er niets nieuws te melden en blijven de onderhandelingen opgeschort. Eind september staat een nieuwe ontmoeting gepland. In de sector van de vrije beroepen (PC 336) vindt op 23/09 de allereerste vergadering plaats om over een akkoord te onderhandelen. Hier wordt dus de eerste steen gelegd en we hopen dat we tegen eind oktober tot een aanvaardbare tekst komen. In het ANPCB (PC 218) zal het akkoord dat eerder door de BBTK en de ACLVB werd gesloten als basis dienen voor de ondertekening van een akkoord in het paritair comité in de komende dagen. 


U merkt: het worden dus nog drukke maanden. De sectoronderhandelingen blijven brandend actueel en de voortzetting van de gesprekken zal de komende weken nog vaak op de agenda staan. Er zijn al enkele scharnierdata voorzien: er staan ons dus nog doorslaggevende vergaderingen, belangrijke beslissingen en eventueel – moest dat nodig blijken – zelfs acties te wachten… Wordt vervolgd!

Share/Bookmark