BBTK > Nieuws > Systematische leeftijdsdiscriminatie bij DXC Technology Belgium

19-2-2018 17:03 Afdrukken

Staking dreigt bij IT Vlaamse overheid

Systematische leeftijdsdiscriminatie bij DXC Technology Belgium

De directie van DXC Technology in Mechelen heeft aangekondigd de intentie te hebben om systematisch de meerderheid van de 45-plussers te willen vervangen door schoolverlaters.  Bovendien toont de directie geen enkel respect voor het sociaal overleg en wordt het personeel gechanteerd. Het vakbondsfront dreigt dan ook met een staking.

Leeftijdsdiscriminatie als businessmodel

DXC Mechelen verzorgt de IT van de Vlaamse overheid op basis van een contract tot 2022. Het is de fusie van de service afdeling van HP en C.S.C.. Country manager Philippe Jaeken kondigde op 26 oktober 2017 de intentie aan om 89 van de 584 bedienden te willen ontslaan. Daarmee zet DXC Technology het beleid van HP verder, waarbij IT-afdelingen van overheden en grote bedrijven worden overgenomen, waarna een groot deel van de personeelsleden wordt ontslagen. Bij HP werden ze vervangen door personeel in lageloonlanden in de EU (voornamelijk Roemenië, Bulgarije en Polen). Omdat de overheden in bv. Polen en Schotland – in tegenstelling tot de Vlaamse overheid - er steeds in geslaagd zijn een tewerkstellingscreatie te eisen,  zijn er zo al duizenden jobs uit Vlaanderen naar deze hubs verhuisd. Tijdens een vorige legislatuur werd daar nog tevergeefs bij de Vlaamse overheid tegen geprotesteerd. Toen was minister Bourgeois bevoegd. Vandaag is dat minister Homans.

In het verleden legden de vakbonden in elk sociaal plan de nadruk op de nood aan een vormings- en opleidingsplan zodat ook België een hub zou kunnen worden voor toekomstige jobs. Dit werd in de cao die nu loopt ook verworven. Ondanks aandringen van de vakbonden ging DXC toch over naar nieuwe ontslagen en was er van opleiding geen sprake.
In afwachting van een echt opleidingsplan, ontmoedigt de cao bovendien het bij voorrang ontslaan van oudere werknemers. Veel van de werknemers bij DXC zijn ouder. Zij werden bij ontslagen al snel met brugpensioen gestuurd. Jaeken gaat echter nog een stap verder: hij wil het model van DXC Zaventem ook in Mechelen installeren. Daar koopt het bedrijf het logo van “Top Employer” om jonge mensen aan te trekken. Na enkele jaren hard werken, ontdekken zij de ware aard van de onderneming en nemen ze zelf ontslag. Jaarlijks verlaat gemiddeld 20 % van het totale personeelsbestand DXC Zaventem op eigen initiatief.

Samengevat: Jaeken kondigde dus aan nog meer 45-plussers te willen ontslaan om ze vervolgens te vervangen met schoolverlaters die maar enkele jaren in de onderneming moeten blijven. Tegen de 89 ontslagen van ouderen, staat dit jaar een aanwerving van 50 jongeren.

Chantage

De recent aangekondigde ontslagen hebben de informatie-en consultatiefase van de Wet-Renault in gang gezet. Tijdens die informatie- en consultatieronde moet de werkgever aan de werknemersvertegenwoordigers uitleggen waarom hij overgaat tot de herstructurering. De werknemers moeten de kans krijgen om vragen te stellen en om tegenvoorstellen te doen om de impact mogelijk te verkleinen. Pas na de informatie- en consultatieronde kan het sociaal plan onderhandeld worden.
Na het beantwoorden van nog geen twee vragen in de informatie-en consultatiefase hield Jaeken het voor bekeken. Hij stelde formeel dat dit allemaal zinloos is. Op 11 januari ging hij over tot chantage van het personeel. Zij konden kiezen tussen het aanvaarden van de lijst ontslagen, met toepassing van het lopende sociaal plan en met vanaf 1 november 2018 maandelijkse ontslagen van 50-plussers aan 25 % van het sociaal plan en vanaf 1 april 2019 zonder verdere begeleiding.
Zo niet zou hij het collectief ontslag formeel stoppen en de 89 mensen alsnog ontslaan voor “disfunctioneren” zonder sociale begeleiding en zondertoepassing van de ondernemings-cao.

Hoewel deze operatie manifest illegaal is, legden de werknemersleden de keuze toch voor aan het personeel. Tijdens een geheime stemming (440 deelnemers) wees bijna 98 % van het personeel de chantage af. Er werd beslist over te gaan tot actie indien er niet werd teruggekeerd naar de onderhandelingstafel.

Na enkele weken bedenktijd kondigde Jaeken op 25 januari aan het collectief ontslag in te trekken. Alles leek dus in orde te komen. Tot op 5 februari bleek dat hij toch verder gaat met de chantage. Voor een deel van de betrokken werknemers zal een “personal improvement plan” worden opgestart om ze alsnog te ontslaan. Anderen worden onder druk gezet een dading te tekenen om ‘zelf’ te vertrekken.

In een ultieme poging tot een oplossing te komen, werd de verzoening aangevraagd. Leidt de verzoening niet tot een stop van deze illegale operatie en de harde discriminatie van oudere werknemers, dan dreigt de staking bij DXC en dus de IT van de Vlaamse overheid.

Vlaamse Overheid: neem uw verantwoordelijkheid!

De werknemers van DXC Technology stellen zich steeds meer vragen over de rol van die Vlaamse overheid in dit dossier. De overheid werd op 18 januari op de hoogte gebracht van dit plan. In eerste instantie kwam er verontwaardiging. Een e-mail waarin de directie het plan ontkende bleek echter voldoende om haar gerust te stellen. De Vlaamse Overheid ging niet in op het voorstel van de werknemersvertegenwoordiging om kennis te nemen van het bewijs van het tegendeel. Blijkbaar verkiest de overheid bewuste onwetendheid om achteraf een schijn van onschuld te kunnen voorhouden wanneer in november systematisch de 45-plussers worden vervangen door schoolverlaters.
Ondanks de nood aan IT-profielen zijn de meeste bedrijven niet bereid om oudere en ervaren werknemers aan te werven. Er kondigt zich een herhaling aan van het schandaal bij Atos in 2016. De diensten van Vlaams minister Muyters deelden toen arbeidsvergunningen voor IT-ers van buitende EU uit als zoete broodjes, om de ontslagen van de oudere weknemers mogelijk te maken. De Vlaamse overheid heeft NU de kans er in eigen huis preventief tegen op te treden. De kop in het zand steken en daarna nogmaals de onschuld veinzen zou bijzonder hypocriet zijn. Zeker en vast omdat de overheid steeds de mond vol heeft van langer werken en kansen voor oudere werknemers. Toch kijkt ze hier de andere kant op.

 

Share/Bookmark